Klienti neverejných zariadení stratili nádej, že sa ich situácia zmení

mar 9 2010

Dnes 9. marca 2010 predseda parlamentu stiahol návrh novely Vlády a MPSVR SR zákona č. 448/2008 o sociálnych službách z rokovania NR SR. Klienti neverejných zariadení stratili nádej, že sa ich situácia zmení.

Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb Slovenskej republiky považuje stiahnutie novely zákona o sociálnych službách z rokovania NR SR za nešťastný krok vlády a ministerstva. Občan nemá žiadnu možnosť vybrať si v zmysle zákona poskytovateľa sociálnych služieb a o jeho umiestnení naďalej rozhodujú iba úradníci. Sme toho názoru, že takáto situácia nie je v súlade s Ústavou SR. Občania a ich príbuzní sa stávajú rukojemníkmi samosprávy. Úradníci zaraďujú žiadateľov o sociálne služby do poradovníkov namiesto toho, aby službu objednali u neverejného poskytovateľa. Prečo sú na jednej strane tisícky (16.000) žiadateľov o sociálne služby a na druhej strane voľné kapacity? Neobstojí argumentácia, že si klienti môžu vybrať neverejného poskytovateľa, ak zaplatia za služby v plnej výške. Na Slovensku nemáme veľa bohatých starých ľudí, ktorí by boli schopní v plnej miere financovať sociálnu službu, ktorú potrebujú. Je tiež faktom, že na mzdových odvodoch zamestnancov zariadení sa vráti do štátnej kasy viac ako 40% z ceny služby. Prečo by mala táto spoločnosť parazitovať na starých a chorých?

Situácia je mimoriadne vážna, najmä mimo Bratislavy. Sme toho názoru, že niektoré vyššie územné celky, ako BBSK a KSK, v rozpore so zákonom neposkytujú príspevky ani na klientov, ktorí boli prijatí pred účinnosťou tohto zákona. Neposkytnú príspevok na klientov, ktorým vydali Rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu a sú prijatí v zariadeniach. Neverejní poskytovatelia podpisujú so samosprávou zmluvy o poskytnutí príspevkov pod tvrdým nátlakom. Ak nepodpíšu – nedostanú nič a môžu skončiť okamžite činnosť. Ak podpíšu, majú zdroje na mesiac možno dva. Nemajú financie na chod zariadení, na úhrady za nákup potravín, energií a samozrejme nemajú na mzdy tých, ktorí sa o klientov starajú.

Klienti verejných a neverejných zariadení zostanú naďalej nerovnoprávni. Jedni budú mať naďalej nárok na prefinancovanie väčšiny nákladov spojených so službami, druhí dostanú iba malú časť, alebo nedostanú príspevok vôbec. Pýtame sa, ako je možné, že niektoré VÚC sú schopné postarať sa o svojich občanov, ktorým poskytujú služby neverejní poskytovatelia a iné VÚC nie? Sú to nechcení klienti, alebo nechcení občania? Celý život pracovali a odvádzali dane! Dnes nemajú nárok na príspevok, lebo majú smolu, že sa dostali k neverejnému poskytovateľovi. Niektorí neverejní poskytovatelia už nemajú kde ustupovať. Už stoja na pokraji priepasti. Asociácia im bude odporúčať, aby sa obrátili na prokuratúru so žiadosťou o preskúmanie zákonnosti postupu pri uzatváraní zmlúv o poskytovaní príspevkov s neverejnými poskytovateľmi. Budeme odporúčať klientom neverejných poskytovateľov aby sa obrátili na súdy s preskúmaním rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu v prípade, že samospráva vydala rozhodnutie na nižší stupeň postihnutia zdravia, než aký je zjavný z lekárskych posudkov.

Je pre nás nepochopiteľné, že občanov odkázaných na sociálnu službu samosprávy radšej zaradia do zoznamu žiadateľov, než by im poskytli službu u neverejného poskytovateľa. Je pre nás nepochopiteľné, že sa na Slovensku systematicky znevýhodňuje jedna skupina občanov voči inej skupine. Ak by dnes predseda parlamentu na návrh vlády a ministerstva nestiahol z rokovania novelu zákona, mohli to poslanci NR SR zmeniť. Avizovaný pozmeňovací návrh predsedu výboru pre sociálne veci našiel širokú podporu a bol by odstránil najväčší rozpor v zákone: Občania by mali možnosť vyberať si poskytovateľa slobodne! Čí záujem je vyšší než záujem občanov?

Asociácia znovu oslovuje občanov s prosbou o podporu našej petície o zrovnoprávnenie všetkých občanov, ktorí sa ocitli v núdzi a potrebujú sociálne služby

Zdroj: http://www.apssvsr.org

Súvisiace články:

5.3.2010 Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb SR k stiahnutiu zákona o sociálnych službách z rokovania NR SR

22.2.2010 Petíciou za rovnoprávnosť klientov sociálnych služieb