Verejná diskusia k návrhu zákona o sociálnej práci a o podmienkach výkonu sociálnej práce

okt 2 2013

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) si okrem iných úloh na nadchádzajúce obdobie stanovilo úlohu navrhnúť riešenie profesijného zabezpečenia výkonu sociálnej práce. V úzkej spolupráci so zástupcami vysokých škôl, na ktorých sa sociálna práca študuje boli pripravené základné východiská budúcej právnej úpravy podmienok výkonu sociálnej práce (pracovná skupina). Ministerstvo si je vedomé nielen potreby takejto právnej úpravy, ale tiež jej jedinečnosti a preto vyhlasuje odbornú verejnú diskusiu k návrhu právnej úpravy sociálnej práce, podmienok výkonu sociálnej práce a podmienok výkonu niektorých odborných činností v oblasti sociálnych vecí rodiny. Vaše návrhy, námety a názory môžete zasielať do 25. októbra 2013 na e-mailovú adresu: socialnapraca@employment.gov.sk

Sociálna práca bola ako študijný odbor vysokoškolského štúdia zavedená na Slovensku začiatkom 90-tych rokov minulého storočia. Ročne končia sociálnu prácu stovky absolventov (v roku 2012 to bolo cca 7500 absolventov denného a diaľkového štúdia), avšak len niektorí z nich skutočne sociálnu prácu v praxi aj vykonávajú.

Dôvody tohto stavu sú rôzne. V prvom rade je to pochopiteľný dôsledok obdobia spred cca dvadsiatich rokov, v ktorom prakticky jedinú odbornú prípravu sociálnym pracovníkom poskytovalo pomaturitné nadstavbové štúdium a pre výkon bola príznačná rozmanitosť rôznych vzdelaní, tak vysokoškolských, ako aj stredoškolských. Sociálnu prácu, a to napriek všetkému pokroku v tejto oblasti, však dnes, ako pred dvadsiatimi rokmi vykonávajú aj ľudia, ktorí nemajú zodpovedajúce vzdelanie. Ťažiskovým dôvodom je, že pre sociálnu prácu neexistujú žiadne oficiálne pravidlá výkonu - profesijné, etické, právne. Je len logickým vyústením, že sociálna práca nie je ako profesia slovenskou spoločnosťou veľmi oceňovaná – status profesie prakticky žiadny, morálne a finančné ocenenie nízke.

Skreslený názor laickej verejnosti a žiaľ aj časti odbornej verejnosti na podstatu a význam tak zložitej a hlavne nezastupiteľnej profesie sa nepodarilo za posledných viac ako dvadsať rokov zmeniť. Ani vo vnútri profesie nezaznamenávame výrazne úspechy – opakované snahy o uchopenie profesie prostredníctvom profesijných združení, ktoré nemali zodpovedajúce kompetencie neboli úspešné, ako málo efektívne sa ukazujú tiež čiastkové úpravy kvalifikačných podmienok pre jednotlivé oblasti výkonu – tieto jednoducho okrem samotného vzdelania nemôžu upraviť podmienky výkonu profesie v celom rozsahu.

Je vylúčené ponechať tak dôležitú profesiu naďalej bez pomoci a jedinou cestou je podpora profesionalizácie sociálnej práce. Ministerstvo rešpektuje slobodu profesie sociálnych pracovníkov a ponúka preto ako riešenie kombináciu zákonnej regulácie profesie s utvorením právnych podmienok na spravovanie profesie samotnými sociálnymi pracovníkmi prostredníctvom samostatnej profesijnej organizácie so zákonom priznanými kompetenciami.

V tejto etape si dovoľuje ministerstvo ponúknuť návrh riešenia tým, koho sa týka – sociálnym pracovníkom Slovenskej republiky.

Návrh je spracovaný v paragrafovom znení, nakoľko ministerstvo má za to, že takáto forma je výpovednejšia a zároveň utvára priestor na vecnú a konštruktívnu diskusiu. Ku každej časti návrhu sú osobitne uvedené dôvody jej zaradenia a stručný popis podstaty úpravy. Na tomto mieste považujeme za potrebné zdôrazniť, že pripravovaný návrh zákona má za cieľ podporu profesionalizácie výkonu všeobecne, a to najmä ustanovením nevyhnutných kvalifikačných predpokladov. Nejedná sa teda o zákon z oblasti napr. pracovnoprávnych vzťahov či odmeňovania a návrh podmienok výkonu je spracovaný tak, aby bol univerzálne použiteľný pre všetky oblasti výkonu. Verejná odborná diskusia v žiadnom prípade nenahrádza vonkajšie pripomienkové konanie a po jej ukončení budú námety, návrhy, stanoviská diskutujúcich vyhodnotené a využité pri spracovaní finálnej verzie návrhu zákona tak, aby mohol byť návrh zákona predmetom riadneho legislatívneho procesu.

Vážení kolegovia,

veríme, že využijete možnosť diskutovať, pomôžete nám tak zrealizovať zlomový krok pre sociálnu prácu v Slovenskej republike.

Návrh zákona je v prílohe (.pdf, 365kB)
ZDROJ: http://www.employment.gov.sk/verejna-diskusia-2013.html

PrílohaVeľkosť
navrh-zakona-na-verejnu-diskusiu.pdf365.2 KB