Kurz Manažment kvality sociálnych služieb, začína 20.-22.9.2023 v Bratislave

jún 20 2023

Organizátori kurzu: VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE SV. ALŽBETY BRATISLAVA V SPOLUPRÁCI S ISZV, S.R.O.

KURZ JE AKREDITOVANÝ MPSVaR SR.

Absolvent na základe získaných vedomostí a zručností bude pripravený na kvalifikovaný výkon manažérstva kvality v sociálnych službách. Môže pôsobiť ako manažér kvality v sociálnych službách a koordinovať proces manažérstva kvality v zariadení sociálnych služieb. Vzdelávanie je zamerané aj na štandardy kvality pripravovaného zákona o inšpekcii v sociálnych veciach, ktorým sa mení príloha č. 2 zákona o sociálnych službách.

Rozsah vzdelávania: 120 hodín.
Výstupom vzdelávania je certifikát.

Požadované vstupné vzdelanie: Vysokoškolské vzdelanie prvého, druhého alebo tretieho stupňa v študijných odboroch zameraných na prípravu pracovníkov pomáhajúcich profesií.

Minimálny počet účastníkov je 12, maximálny 30. V prípade menšieho počtu účastníkov si organizátor vyhradzuje právo zmeny termínu začatia školenia, o čom bude účastníkov včas informovať.

Cena za účastníka: 390 Eur (možnosť platby aj v dvoch splátkach)
Spôsob úhrady môže byť jednotlivo na účastníka, alebo za organizáciu fakturačným spôsobom.
Možnosť požiadať o príspevok z projektu Nestrať prácu – vzdelávaj sa !

Informácia o kurze: https://iszv.sk/mana%C5%BEment-kvality-v-soci%C3%A1lnych-slu%C5%BEb%C3%A1ch
Pozvánka v PDF: https://drive.google.com/file/d/1qzay0QoWbRY2SlTEzzUFM4blEawWwXDS/view
Prihláška: https://www.google.com/url?q=https://drive.google.com/file/d/1qzay0QoWbR...

Organizátor:

Inštitút sociálnych a zdravotných vied, s.r.o.
951 42 Zbehy č. 773
IČO: 51664844 DIČ2120749015
IBAN SK79 0900 0000 0051 4446 2645

Kontakt: prof. PhDr. ThDr. Andrej Mátel, PhD.
Tel. +421 911 565 136
E-mail: iszvsro@gmail.com
www.iszv.sk