Zborník z konferencie Postavenie sociálneho pracovníka v spoločnosti. Príklady z praxe. Bratislava, 2013 (PDF)

jún 12 2014

HETTEŠ, M. – SCHAVEL, M. – ŠKORECOVÁ, O. (eds.) 2013. Postavenie sociálneho pracovníka v spoločnosti. Príklady z praxe. Zborník z odbornej konferencie. Bratislava: VŠZaSP sv. Alžbety. 194 s. ISBN 978-80-8132-094-1. Bratislava
Konferencia sa konala 16. 11. 2013 v Bratislave.

Obsah

Správa o činnosti klubu absolventov ALUMNI Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave
(Beáta Áčová)

Absolvent sociálnej práce v kontakte s jedincami na prahu dospelosti
(Peter Slovák)

Činnosť sociálneho pracovníka a jej aplikácia v praxi s rómskou rodinou
(Dagmar Štiavnická, Radoslav Tóth)

Práca s manipulujúcim klientom
(Michal Sedláček)

Kompetencie sociálneho pracovníka v prevencii sociálno-patologických javov
(Ján Kolodzej)

Postavenie a kompetencie sociálneho pracovníka v zariadení Domova sociálnych služieb pre osoby s telesným postihnutím
(Tímea Laššáková)

Postavenie sociálneho pracovníka detského domova v společnosti
(Silvia Vadkertiová)

Pozícia sociálneho pracovníka v HESTIA, n.o. (príklad z praxe)
(Lucia Svobodová)

Pozitívny dopad televízneho spravodajstva a relácií súkromných televízií na profesionalizáciu sociálnej práce
(Liana Krčmová)

Požiadavky sestier k úprave legislatívy v oblasti prepojenia zdravotnej a sociálnej starostlivosti
(Mária Levyová)

Pôsobenie nízkoprahového centra pre deti a mládež v Stupave
(Simona Lachkovičová)

Pripravenosť sociálnych pracovníkov na identifikovanie a riešenie násilia v rodine
(Veronika Mitrengová, Alena Novotná)

Schopnosti študentov sociálnej práce na ku využívané pri dobrovoľníckej práci v kresťanských organizáciách
(Božena Bahledová, Alena Novotná)

Sociálna práca s nezamestnanými vo verejnom sektore
(Peter Csóri, Ľudovít Hajduk)

Sociálna práca vo verejne správe zameraná na sociálnu prácu v samospráve
(Emília Čavojská)

Sociálni pracovníci majú svoje práva
(Miloslav Hetteš)

Sociálny pracovník v zariadení sociálnych služieb – príklady z praxe
(Ingrid Ferenčíková)

Sociálny pracovník a terénna sociálna práca v samospráve
(Dušan Demčák)

Syndróm vyhorenia ako „ochorenie“ sociálnych pracovníkov
(Lucia Tomášková)

Význam individuálně didaktických a kompenzačních pomůcek pro zrakově hendikepované (Jiří Tůma, Alena Tůmová)

Význam prepojenia sociálnej a zdravotníckej starostlivosti (Jarmila Sontagová, Zuzana Novotná, Ivana Argayová)

Význam supervízie v práci sociálneho pracovníka
(Janka Kuffová)


Názov: Postavenie sociálneho pracovníka v spoločnosti. Príklady z praxe.
Editori: Miloslav Hetteš, Milan Schavel, Oľga Škorecová Text prešiel jazykovou korektúrou
Recenzenti: prof. PhDr. Alžbeta Mrázová, PhD., MPH (Trnavská univerzita v Trnave)
doc. PhDr. Martina Mojtová, PhD. (Univerzita Konštantína Filozofa, v Nitre)
Vydavateľ: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave
Miesto vydania: Bratislava
Vydanie: prvé
Rok vydania: 2013
Počet strán: 194
ISBN 978-80-8132-094-1
EAN 9788081320941

PrílohaVeľkosť
Zbornik_postavenie_socialneho_pracovnika.pdf1.97 MB