Publikácia: Etika sociálnej práce

apr 11 2012

Andrej Mátel a kol.
Etika sociálnej práce. 2. doplnené a aktualizované vydanie.
Bratislava : VŠ ZaSP sv. Alžbety, 2012.

Monografia venuje pozornosť Etike sociálnej práce, ktorá je v súčasnom období vysoko aktuálna, nakoľko sa vedie odborná diskusia o aplikovanej etike v sociálnej práci a tvorí sa nový etický kódex sociálnej práce v SR.

PREDHOVOR

Keď kolektív autorov prvého vydania Etiky sociálnej práce pod autorským vedením A. Mátela pripravoval publikáciu v rokoch 2009 – 2010 do tlače, konštatovali, že na Slovensku dosiaľ chýba monografia zameraná na aplikovanú etiku sociálnej práce. Autori sa preto inšpirovali zahraničnými kolegami, špecialistami na profesijnú etiku sociálnej práce, najmä americkým profesorom Fredericom F. Reamerom, britskou kolegyňou Sarah Banksovou, či z českých autorov Mirkou Nečasovou a z oblasti sociálno-zdravotníckej etiky najmä Martinou Cichú, Radoslavom Goldmannom (obaja boli spoluautormi tohto vydania) a Janou Kutnohorskou. Primárnou cieľovou skupinou publikácie boli študenti sociálnej práce, pre ktorých išlo zároveň o učebnú pomôcku. Tomuto účelu bola prispôsobená aj štruktúra jednotlivých kapitol.

Druhé prepracovaná a doplnené vydanie už vychádza z odlišného kontextu. V prvom rade treba uviesť, že etike v sociálnej práci bola v období rokov 2009 – 2011 venovaná zvýšená pozornosť vo vysokoškolskom akademickom prostredí. V októbri 2009 bola na Katedre sociální práce a sociální politiky Univerzity Hradec Králové usporiadaná konferencia Etika sociální práce, na ktorej aktívne vystúpilo množstvo slovenských pedagógov. Takmer presne o rok neskôr zorganizovala v Piešťanoch Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety konferenciu Aplikovaná etika v sociálnej práci, ktorá sa rovnako tešila vysokej účasti nielen vysokoškolských učiteľov, ale aj sociálnych pracovníkov z praxe. Z oboch podujatí boli vydané zborníky príspevkov. Okrem toho treba uviesť slovensko-nórsky medzinárodný a medziodborový projekt Profesijná etika ako súčasť odbornej spôsobilosti pomáhajúcich profesií, ktorý v rokoch 2009 – 2011 realizovala Prešovská univerzita. Jedným z výstupov projektu je aj slovensko-nórska učebnica E. Aadland – T. Matulayová Etické reflexie v pomáhajúcich profesiách (2011). Vzhľadom na nárast učebníc etiky sociálnej práce treba uviesť aj skriptá P. Brnulu Etika v sociálnej práci (2011), vydané Univerzitou Komenského v Bratislave. Ambiciózny je aj vedecký projekt zameraný na tvorbu Sémanticky orientovanej elektronickej učebnice Etiky sociálnej práce, ktorý vypracoval autorský kolektív pedagógov na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre pod vedením M. Tvrdoňa. V neposlednej rade treba spomenúť jeden z dôležitých výstupov piešťanskej konferencie, ktorým je potreba revízie Etického kódexu sociálnych pracovníkov v Slovenskej republike z roku 1997. Tento v súčasnosti už nespĺňa medzinárodné štandardy etiky sociálnej práce spoločne vyhlásené Medzinárodnou federáciou sociálnej práce a Medzinárodnou asociáciou škôl sociálnej práce z roku 2004 ani dostatočne nereflektuje všetky relevantné aspekty etiky tejto dynamicky sa rozvíjajúcej profesie. Z podnetu A. Mátela, teda autora predloženej publikácie, a P. Brnulu bola v januári 2011 utvorená pracovná skupina, ktorej cieľom je tvorba nového etického kódexu sociálnej práce na Slovensku. Táto v súčasnosti pracuje pod záštitou Asociácie vzdelávateľov v sociálnej práci. Keďže cieľom tejto pracovnej skupiny je dosiahnutie širokého konsenzu na podobe a obsahu nového etického kódexu, práca na ňom je pomerne zložitá. Okrem toho A. Mátel zrealizoval v roku 2011 kvalitatívny výskum, v ktorom sa venoval obsahovej analýze a komparácii pätnástich medzinárodných a národných etických kódexov sociálnej práce. Takto orientovaný výskum môže tvoriť koncepčný rámec pre tvorbu nového kódexu sociálnej práce na Slovensku. Vzhľadom na skúmanie hodnôt, postojov a etického vedomia sociálnych pracovníkov na Slovensku, uvedený autor pod gesciou Inštitútu ďalšieho vzdelávania sociálnych pracovníkov Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v súčasnosti realizuje kvantitatívny výskum, ktorého výsledky by mohli reprezentatívne odrážať hodnoty a etické špecifiká profesie sociálna práca na Slovensku.

Predložené monografické spracovanie druhého vydania Etiky sociálnej práce môže byť ďalším z príspevkov do diskusie o podobe nového slovenského etického kódexu sociálnej práce. Okrem toho môže naďalej slúžiť aj ako základná literatúru pre sociálnych pracovníkov v priamej práci s klientom, vzdelávateľov i študentov sociálnej práce na Slovensku.

Milan Schavel

OBSAH

1. ZÁKLADNÉ POJMY ETIKY

2. STRUČNÝ PREHĽAD VÝVOJA A TEÓRIE ETIKY
2.1 ETIKA STAROVEKEJ GRÉCKEJ FILOZOFIE
2.2 ETICKÉ ASPEKTY VYBRANÝCH MONOTEISTICKÝCH NÁBOŽENSTIEV
2.2.1 Etika podľa Biblie
2.2.2 Židovská etika
2.2.3 Kresťanská etika
2.3 VYBRANÉ NOVOVEKÉ TEÓRIE ETIKY

3. SOCIÁLNA SPRAVODLIVOSŤ A ĽUDSKÉ PRÁVA AKO ETICKÉ VÝCHODISKÁ SOCIÁLNEJ PRÁCE
3.1 SOCIÁLNA SPRAVODLIVOSŤ: KRITÉRIÁ ZÁSLUH A POTRIEB
3.2 NOVOVEKÁ ŠKOLA PRIRODZENÝCH PRÁV
3.3 TEÓRIE SPRAVODLIVOSTI V 20. STOROČÍ: JOHN RAWLS A ROBERT NOZICK
3.4 SOCIÁLNE PRÁVA A MEDZINÁRODNÉ DOKUMENTY

4. HODNOTY V SOCIÁLNEJ PRÁCI
4.1 HODNOTA, HODNOTENIE, HIERARCHIA HODNÔT
4.2 HODNOTY V POSTMODERNEJ SPOLOČNOSTI A POMÁHAJÚCICH PROFESIÁCH
4.3 HODNOTOVÉ ORIENTÁCIE
4.4 TYPOLÓGIA HODNÔT V SOCIÁLNEJ PRÁCI
4.3 KĽÚČOVÉ HODNOTY SOCIÁLNEJ PRÁCE

5. ETICKÉ KÓDEXY SOCIÁLNEJ PRÁCE
5.1 VÝZNAM A LIMITY ETICKÝCH KÓDEXOV
5.2 TYPOLÓGIA ETICKÝCH KÓDEXOV

6. ETICKÁ ZODPOVEDNOSŤ VOČI SEBE

7. ETICKÁ ZODPOVEDNOSŤ VOČI KLIENTOM
7.1 PRVORADOSŤ ZÁUJMOV KLIENTA
7.2 DÔSTOJNOSŤ ĽUDSKEJ OSOBY
7.3 ANTIDISKRIMINÁCIA
7.4 SEBAURČENIE, AUTONÓMIA, SPOLUÚČASŤI
7.5 OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV A DÔVERNOSTI INFORMÁCIÍ1
7.6 HOLISTICKÝ PRÍSTUP
7.7 INDIVIDUÁLNY PRÍSTUP KU KLIENTOVI157
7.8 PROFESIONÁLNE HRANICE, SEXUÁLNE A DUÁLNE VZŤAHY159
7.9 PONIŽUJÚCI A CHYBNÝ SPÔSOB KOMUNIKÁCIE162
7.10 PLATBA ZA SLUŽBY, PRERUŠENIE A UKONČENIE SLUŽIEB163

8. ZODPOVEDNOSŤ VOČI PRACOVISKU
8. 1 ETICKÁ ZODPOVEDNOSŤ VOČI KOLEGOM
8. 2 ETICKÁ ZODPOVEDNOSŤ VOČI PRACOVISKU
8. 3 ORGANIZAČNÁ KULTÚRA
8. 4 ADMINISTRÁCIA A DOKUMENTÁCIA
8. 5 INICIATÍVNY PRÍSTUP, PRACOVNÉ PORADY A LIMITY LOJALITY1

9. ETICKÁ ZODPOVEDNOSŤ VOČI PROFESII A SPOLOČNOSTI
9. 1 ETICKÁ ZODPOVEDNOSŤ VOČI PROFESII
9.1.1 Vystupovanie a správanie sociálnych pracovníkov
9.1.2 Profesionálna kompetencia
9.1.3 Nekorupčné správanie
9.1.4 Permanentné vzdelávania a etika supervízie v sociálnej práci
9.1.5 Zodpovednosť voči školám sociálnej práce a vzdelávanie
9.1.6 Imidž a ochrana profesie199
9.2 ETICKÁ ZODPOVEDNOSŤ VOČI SPOLOČNOSTI

10. ETICKÁ DILEMA
10. 1 ETICKÁ DILEMA A MORÁLNY PROBLÉM – ROZLÍŠENIE POJMOV
10. 2 OBLASTI POTENCIÁLNYCH DILEM
10. 3 SYSTEMATICKÝ POSTUP RIEŠENIA DILEM

11. ETICKÉ ASPEKTY VÝSKUMU V SOCIÁLNEJ PRÁCI
11.1 ETICKY ZODPOVEDNÁ PRÍPRAVA VÝSKUMU
11.2 VYBRANÉ ETICKÉ ASPEKTY REALIZOVANIA VÝSKUMU
11.3 VYHODNOTENIE A PUBLIKOVANIE VÝSKUMNÝCH VÝSLEDKOV

PRÍLOHY
1. MEDZINÁRODNÝ ETICKÝ KÓDEX IFSW / IASSW (2004)
2. ETICKÝ KÓDEX SOCIÁLNYCH PRACOVNÍKOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY (1997)
3. ETICKÝ KÓDEX ZARIADENIA SOCIÁLNYCH SLUŽIEB
4. SÚHLAS DOTKNUTEJ OSOBY
5. PRAVIDLÁ PRIJÍMANIA DAROV

Zhrnutie
Etika sa v poslednom čase stáva integrálnou súčasťou takmer každého vysokoškolského štúdia. Hoci je sociálna práca pomerne mladou profesiou, etika je jej dôležitou súčasťou od samotného počiatku. Druhé vydanie Etiky sociálnej práce môže slúžiť ako základná literatúru pre sociálnych pracovníkov v priamej práci s klientom, ale aj pre vzdelávateľov i študentov sociálnej práce na Slovensku.

Štruktúru publikácie tvorí jedenásť kapitol. Prvé dve tvoria epistemologický a historický rámec pre aplikovanú časť zameranú primárne na aplikovanú etiku sociálnej práce. V poslednej kapitole je z interdisciplinárneho hľadiska venovaná pozornosť eticky senzitívnej príprave a realizácii výskumu v sociálnej práci, ošetrovateľstve a zdravotníctve.

V súlade s Medzinárodnou asociáciou sociálnej práce publikácia akcentuje, že sociálna práca je profesiou založenou na hodnotách. Preto je osobitá pozornosť venovaná nielen rozlišovaniu jednotlivých všeobecných kategórií hodnôt, ale aj hľadaniu kľúčových hodnôt pre profesiu sociálna práca. Práve hodnoty tvoria ústredné miesto v súčasnej deontologickej etike sociálnej práce. Každá profesia zdieľa vlastné hodnoty, podľa ktorých posudzuje správne a nesprávne. Explicitným zviditeľnením tohto etického konsenzu býva etický kódex. Ním sa označuje súbor písomne formulovaných etických princípov, hodnôt a štandardov relevantných a normatívnych pre jednotlivú profesiu, inštitúciu alebo organizáciu. Formulovanie etického kódexu patrí v súčasnosti medzi základné požiadavky profesionality a je jednou z charakteristík samostatných pomáhajúcich profesií. V publikácii je predstavený význam etického kódexu sociálnej práce i jeho limity, ako aj základná typológia etických kódexov.

Etická zodpovednosť sociálnych pracovníkov sa v praxi prejavuje vo viacerých oblastiach, akými sú zodpovednosť voči sebe, klientom sociálnej práci, pracovisku, kde sa sociálna práca realizuje, ako aj voči samotnej profesii a spoločnosti ako celku. Sociálni pracovníci majú primárnu zodpovednosť za osoby, ktoré užívajú ich služby. V rámci etickej zodpovednosti voči klientom sa zvýšená pozornosť etiky venuje rešpektovaniu dôstojnosti ľudskej osoby, antidsikriminácii, právu na sebaurčenie, autonómii, spoluúčasti, ochrane osobných údajov, dôvernosti informácií, holistickému a individuálnemu prístupu ku klientom, profesionálnym hraniciam, duálnym a viacnásobným vzťahom.

Dôležitou súčasťou eticky korektného správania sociálnych pracovníkov voči kolegom je najmä rešpekt, úcta, spolupráca a zodpovedná kritika v rámci dialógu. Etická zodpovednosť voči pracovisku pritom nezahŕňa výlučne zamestnancov, ale aj zamestnávateľov.

Sociálna pracovníčka alebo sociálny pracovník pri výkone svojho povolania reprezentujú nielen seba, ale zároveň aj svoju profesiu. V rámci zodpovednosti sociálnych pracovníkov voči profesii je pozornosť venovaná vystupovaniu a správaniu sociálnych pracovníkov, profesionálnej odbornosti a kompetencii, nekorupčnému správaniu, potrebe ich permanentného rozvíjania celoživotným vzdelávaním a supervíziou, ako aj ochrane profesie a zodpovednosti voči školám sociálnej práce a vzdelávaniu v sociálnej práci.

Jedným z cieľom publikácie je pomôcť sociálnym pracovníkom a študentom sociálnej práce robiť eticky podložené rozhodnutia aj v takých situáciách, ktoré môžeme pomenovať ako dilematické. V tomto kontexte je dôležité rozlišovanie medzi etickým problémom a dilemou a učenie sa systematickému prístupu pri rozhodovaniach v dilematických situáciách. Autori publikácie si uvedomujú, že ani žiaden etický kódex, ani ten najsystematickejší postup riešenia etických dilem nie je kľúčom ku všetkému, nakoľko každá vzniknutá situácia je jedinečná a neopakovateľná. A práve v nej zohráva ústrednú rolu osoba sociálneho pracovníka, ktorý je právom považovaný za najúčinnejší nástroj sociálnej práce. Okrem individuálnej mravnej výbavy je dôležitým nástrojom jeho profesijného rastu aj permanentné vzdelávanie v profesijnej etike sociálnej práce a etická zodpovednosť voči sebe. Od profesionálnych sociálnych pracovníčok a sociálnych pracovníkov sa právom vyžaduje, aby robili vo svojej práci eticky zodpovedné rozhodnutia.

Autori
doc. PhDr. ThDr. Andrej Mátel, PhD. (kapitoly 1-2, 4-11)
PhDr. Ľuboš Blaha (kapitola 3)
PhDr. Tibor Roman, PhD. (kapitola 6)
Mgr. Mária Kovaľová, PhD. (podkapitola 2.2.3)

Recenzenti:
doc. PaedDr. Miroslav Tvrdoň, PhD.
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
doc. PhDr. Irena Kamanová, PhD.
Katolícka univerzita v Ružomberku

Jazyková úprava: Mgr. Mária Mišovičová
Vydavateľ: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Bratislava, 2011, Vydanie druhé

Tlač: BEKI Design s.r.o., Košice
ISBN 978-80-8132-045-3

Ponuka vzdelávania


Radi publikujete ale nemáte dobrú skúsenosť s inými časopismi? Publikujte články v časopise Prohuman a podcasty na Prohuman AI. Hľadáme práve Vás!