Kurz Špecializované sociálne poradenstvo

feb 15 2023

Názov kurzu: Špecializované sociálne poradenstvo
Akreditovaný vzdelávací program MŠVVaŠ SR
Rozsah: 180 hodín

Cieľová skupina účastníkov
Absolventi II. stupňa vysokoškolského vzdelania s humanitným zameraním.

Lektorský tím
Tvoria odborníci v danej oblasti z akademického prostredia so skúsenosťami s výkonom priamej poradenskej činnosti pre rôzne skupiny sociálnych klientov.

Lektori
doc. PhDr. Bohuslav Kuzyšin, PhD.
prof. PaedDr. Milan Schavel, PhD.
doc. PhDr. Stanislava Hunyadiová, PhD.
doc. PhDr. Maroš Šíp, PhD.
Mgr. Anastazij Momot, PhD.

Vedomosti, zručnosti a kompetencie absolventa
Absolvent vzdelávacieho programu disponuje odbornými vedomosťami o sociálnom poradenstve, má zručnosti vo vedení poradenského rozhovoru so sociálnym klientom, používa metódy sociálneho poradenstva, využíva poradenské postupy a optimalizuje poradenský proces. Je schopný analyzovať a identifikovať problém sociálneho klienta, akceptovať etické princípy poradenskej praxe, metodicky usmerňovať postupy pri práci so sociálnym klientom s využitím sebareflexívnych schopností. Ovláda neštandardné situácie v oblasti komunikácie a kooperácie medzi poradcom a sociálnym klientom
s orientáciou na motiváciu klienta k pozitívnej zmene a jeho mobilizáciu pri hľadaní nových alternatív k vyriešeniu problému aj prostredníctvom vlastného potenciálu.

Informácie o kurze
E-mail: svvapv@gmail.com
Tel.: +421 908 545 953

Miesto konania kurzu, cena a prihláška
Miesto bude upresnené podľa záujmu účastníkov z jednotlivých regiónov. Cena bude upresnená spolu s miestom konania, preto sa predbežne prihláste ak máte o kurz záujem.
Nezáväzne sa môžete prihlásiť tu.

Organizátor kurzu
Spoločnosť pre výskum, vzdelávanie a aplikáciu pomáhajúcich vied
E-mail: svvapv@gmail.com
Tel.: +421 908 545 953

Ponuka kurzov je v prílohe (PDF, 154 KB)