Pedagogika

ProSurvey a Prohuman - realizujte výskumy s nami

feb 16 2023

ProSurvey a Prohuman ponúka službu spracovania dotazníkov a výskumov podľa dodanej predlohy. Oslovíme vybraných respondentov, vyhodnotíme odpovede. Pošleme Vám hotové výsledky, v ktorých sú tabuľky a grafy. Odbremeníme Vás tak od práce a vyhodnocovania dotazníkov, technického spracovania a tvorby grafov. Od roku 2011 sme individuálne poradili a vyhodnotili cez 765 výskumov z rôznych profesijných oblastí.

Naše zameranie

1. Prieskumy k študentským záverečným prácam.
2. Prieskumy verejnej mienky, komerčné prieskumy a anketové sondáže.
3. Vedecké štúdie (elektronické spracovanie štandardizovaných dotazníkov, testov a dotazníkov vlastnej proveniencie).

Obráťte sa na nás a pomôžeme vám ich zrealizovať.

Dopad uvěznění rodiče na dítě vyrůstající v dětském domově

mar 31 2023

The impact of parental incarceration on a child growing up in a children's home

Abstrakt: Do dětských domovů přicházejí děti z výrazně narušených a nefunkčních rodin. Řada členů těchto rodin má zkušenost s výkonem trestu odnětí svobody. Hlavním cílem příspěvku je zjistit, jaký vliv má tato skutečnost na dítě žijící v dětském domově. Pracovali jsme s kvalitativním výzkumným designem. Naše výsledky poukazují na závažné dopady uvěznění rodiče na dítě. Nejvýraznější negativní vliv jsme zaznamenali v oblasti sociálních kompetencí. Na základě našich výstupů navrhneme modifikaci edukačního procesu v dětském domově. V diskusi poukážeme na potřebu mezioborové spolupráce a na nutnost zapojení sociálního sektoru.
Kľúčové slová: Dětský domov, inkluze, následná péče, psychická deprivace, ústavní výchova, výkon trestu

Abstract:
Children from severely disturbed and dysfunctional families come to children's homes. Many members of these families have experience serving prison sentences. The main aim of this paper is to find out what effect this fact has on a child living in a children's home. We worked with a qualitative research design. Our results show the severe impact of parental incarceration on the child. The most significant negative influence we observed was in the area of social competence. We propose modifying the educational process in the children's home based on our outcomes. In the discussion, we will highlight the need for interdisciplinary cooperation and the need to involve the social sector.
Key words: Children's Home, Inclusion, Aftercare, Psychological Deprivation, Institutional Education, Imprisonment

Didaktická pomôcka ŠTVORČEG zameraná na rozvíjanie predmatematickej gramotnosti

jan 14 2023

Autorka: Martina Ďurianová

Abstrakt: Práca je zameraná na návrh autorskej didaktickej pomôcky ŠTVORČEG s cieľom rozvíjania predmatematickej gramotnosti. Súčasťou práce sú návrhy predmatematických činností realizovateľných prostredníctvom vytvorenej pomôcky s deťmi predškolského veku. V práci poukazujeme aj na širokospektrálne využitie pomôcky ŠTVORČEG, a to aj v iných vzdelávacích oblastiach, resp. v primárnom vzdelávaní.
Kľúčové slová: didaktická pomôcka, predmatematická gramotnosť, geometrická predstavivosť, predškolský vek

Mezinárodní vědecká konference Vzdělávání dospělých 2022

jan 9 2023

Ve dnech 22. a 23. listopadu 2022 se na půdě Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy odehrál již 12. ročník mezinárodní vědecké konference pod názvem Vzdělávání dospělých 2022 – rovnováha v kontextu strategických změn (Adult Education 2022 – Balance in the Context of Strategic Changes). Akci spolupořádala Česká andragogická společnost pod záštitou rektorky Univerzity Karlovy, prof. MUDr. Mileny Králíčkové, Ph.D. Garanty konference byli děkan Pedagogické fakulty, prof. PaedDr. Michal Nedělka, Dr. a vedoucí Katedry andragogiky a managementu vzdělávání na této fakultě, prof. PhDr. Jaroslav Veteška, Ph.D., MBA. Konference proběhla hybridně, takže online sledovalo plenární zasedání několik desítek zájemců ze Slovenska, Polska, Německa, Ukrajiny a ČR.

Trasování absolventů středních odborných škol

nov 12 2022

Tracing of high school graduates

Abstrakt: Jedním z užitečných nástrojů při řízení kvality ve škole je pravidelné sledování spokojenosti absolventů s kvalitou výuky a školou, zjišťování jejich profesních preferencí a profesního uplatnění na trhu práce. Cílené a dlouhodobé sledování absolventů může odhalit nesoulad vzdělávání s požadavky pracovního trhu a prostřednictvím trasovacích statistik umožňuje vedení školy sledovat efektivitu a kvalitu poskytovaného vzdělávání jak v jeho průběhu, tak i na výstupu. Cílem provedeného šetření bylo na vzorku jedné střední odborné školy realizovat předvýzkum a ověřit konstrukci dotazníku, který zjišťuje míru spokojenosti absolventů se svojí školou a kvalitou její výuky. Dílčím cílem bylo zjistit, zda absolventi pracují v oboru, který vystudovali, zda jim studium na střední škole přineslo nějaké benefity pro budoucí zaměstnání, zda pokračují ve studiu na vysoké škole, příp. jakého vzdělání již dosáhli a co by při zpětném pohledu doporučovali zlepšit.
Klíčová slova: absolvent, kvalita, pracovní trh, spokojenost, škola

Abstract: One of the helpful tools used in school quality management is the regular monitoring of graduates' satisfaction with the quality of teaching and the school itself, along with ascertaining their professional preferences and professional application on the labor market. Targeted and long-term monitoring of graduates can reveal a mismatch between education and the labor market requirements. Through tracking statistics, school management can monitor the effectiveness and quality of the provided education. The aim of this survey was to carry out preliminary research on a sample of one secondary school and to verify whether the questionnaire used is satisfactory to determine the degree of satisfaction of graduates with their school and the quality of its teaching. The partial goal was to find out whether the graduates actually work in the field they studied whether their studies at secondary school brought them any benefits for future employment, whether they continue their studies at university, or what education they have already achieved and what they would recommend to improve in retrospect.
Key words: Graduate, Quality, Labor market, Satisfaction, School

Pozvánka na mezinárodní vědeckou konferenci Vzdělávání dospělých 2022, 22. a 23. 11. 2022 v Praze

nov 8 2022

Rádi bychom vás touto cestou informovali o 12. ročníku mezinárodní vědecké konference Vzdělávání dospělých 2022 – rovnováha v kontextu strategických změn, která se uskuteční 22. a 23. 11. 2022 v Praze. Konference je tradičně pořádána Pedagogickou fakultou Univerzity Karlovy ve spolupráci s Českou andragogickou společností. Záštitu nad ní převzala prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D., rektorka Univerzity Karlovy a odborně jí garantují prof. PaedDr. Michal Nedělka, Dr., děkan PedF UK a prof. PhDr. Jaroslav Veteška, Ph.D., MBA předseda České andragogické společnosti a vedoucí Katedry andragogiky a managementu vzdělávání PedF UK. Název letošní konference reflektuje potřeby současného vzdělávání dospělých, které výrazně proměnilo období pandemie covid-19 a další aktuální turbulentní změny.

Krst knižky ‘Hotdog a čarovné Vianoce’, ktorá motivuje deti k dobrým skutkom

nov 4 2022

Ak sa už teraz obzeráte po vhodnom knižnom darčeku pre svoje ratolesti, návšteva Slovenskej národnej galérie 5. novembra mohla padnúť vhod. Autorka Kristína Baluchová tam krstila svoju dvanástu knižku ‘Hotdog a čarovné Vianoce’, ktorú ilustrovala Hedviga M. Gutierrez. Krstila sa rozpávkovo – medovníčkami a dobrými skutkami.

O tom, že prípravy na Vianoce sú v plnom prúde už od začiatku novembra, nás presviedčajú nielen všadeznejúce tóny piesne ‘All I Want For Christmas is You’ od Mariah Carey, ale aj kníhkupectvá, vyzdobené knižkami s tematikou týchto zimných sviatkov pokoja a lásky. Čoskoro v ich výkladoch pribudne aj detská kniha autorky Kristíny Baluchovej pod názvom ‘Hotdog a čarovné Vianoce’. Pokrstená bude už túto sobotu.

Monografia Potreby detí a mládeže súčasnosti, 2022 (PDF)

okt 28 2022

Monografia vydaná v roku 2022 popisuje aktuálne potreby mladých ľudí. Obsahuje aj kapitolu, v ktorej autor popisuje jednotlivé generácie. Pohľad prináša nové poznatky v problematike práce s deťmi, hlavne v odhaľovaní potrieb detí. Dôležitou témou je aj systém súčasného vzdelávania. Jedným z najdôležitejších bodov, na ktorý by sa súčasný školský systém mal zamerať je podpora dieťaťa v predmetoch a aktivitách, v ktorých majú nadanie.

Koncept dosť dobrej matky v postmodernej spoločnosti

okt 26 2022

Concept good-enough mother in postmodern society

Abstrakt: Článok pojednáva o postoji matiek k výchove detí a o ich potrebe dokonalosti v dnešnej postmodernej spoločnosti. Dnešný svet si mnoho ľudí idealizuje a snažia sa byť preto dokonalí - a tak nie sú výnimkou ani niektoré mamičky, ktoré vychovávajú svoje deti a nechali sa zlákať týmto fenoménom či ideálom ,,byť dokonalá/é“. Mnoho matiek si však neuvedomuje, že sú pre svoje deti zrkadlom a tak nevedomky posúvajú a odzrkadľujú svoje ideálne správanie svojim deťom.
Kľúčové slová: dokonalá matka, dokonalé dieťa, koncept dosť dobrej matky, postmoderná spoločnosť

Abstract: The article discusses the attitude of mothers towards raising children and their need for perfection in today's postmodern society. In today's world, many people idealize themselves and therefore try to be perfect - and some mothers who raise their children are no exception and have been seduced by this phenomenon or ideal of "being perfect". However, many mothers do not realize that they are a mirror for their children and thus unknowingly shift and reflect their ideal behaviour to their children.
Keywords: perfect mother, perfect child, concept good-enough mother, postmodern society

Analýza vybraných online platforem z hlediska zařazení moderních výukových metod

sep 29 2022

Analysis of selected online platforms in terms of inclusion of modern performance methods

Abstrakt: Studie se zaměřuje na porovnání vybraných edukačních online platforem s ohledem na možnost zařazení moderních výukových metod při vzdělávání dospělých. V první části textu jsou představeny moderní metody a trendy ve vzdělávání dospělých a rovněž přehled online vzdělávacích platforem. Následně jsou pomocí obsahové analýzy podrobně popsány čtyři vybrané online výukové platformy, u kterých jsou detailně analyzovány jejich možnosti ve vzdělávacím procesu.
Klíčová slova: moderní metody vzdělávání dospělých, online platformy, online vzdělávání, trendy ve vzdělávání dospělých

Abstract: The study focuses on the comparison of selected online educational platforms with regard to the possibility of incorporating modern teaching methods in adult education. The first part of the text presents modern methods and trends in adult education as well as an overview of online learning platforms. Subsequently, four selected online learning platforms are described in detail by means of content analysis and their possibilities in the educational process are analysed in detail.
Keywords: modern methods of adult education, online platforms, online education, trends in adult education

Školní šikana očima ředitelů českých škol

aug 30 2022

School bullying through the eyes of Czech school principals

Abstrakt: Studie se věnuje tématu školní šikany, kterou zpracovává konkrétně v prostředí mateřských, základních a středních škol a popisuje přístupy jejích jednotlivých ředitelů. Šikana je stále aktuální problém českého školství, její počet neklesá a soustavně se vyvíjí. Z dříve převažujících fyzických útoků se přesouvá do virtuálního prostředí. Studie se opírá o kvalitativní metodologické přístupy a analyzuje celkem osm hloubkových rozhovorů s vedoucími pracovníky ve školách. Výsledky představují jedinečný pohled na prevenci, řešení, obtížné oblasti a i situaci ovlivněnou covidem-19 přímo pohledem stěžejních aktérů českých škol.
Klíčová slova: Šikana, řešení školní šikany, prevence, ředitel školy

Abstract: The study focuses on the topic of school bullying, which it treats specifically in the environment of kindergartens, primary and secondary schools and describes the approaches of their individual principals. Bullying is still a current problem in Czech education, its number is not decreasing and is constantly evolving. It is moving from the previously predominantly physical attacks to the virtual environment. The study relies on qualitative methodological approaches and analyses a total of eight in-depth interviews with school leaders. The results present a unique perspective on prevention, solutions, difficult areas and even the situation affected by covid-19 directly through the eyes of key actors in Czech schools
Keywords: Bullying, dealing with school bullying, prevention, school principal

Vplyv sociálno-psychologického výcviku na rozvoj faktorov črtovej emocionálnej inteligencie

aug 25 2022

The influence of social-psychological training on the development of trait emotional intelligence factors

Abstrakt: Príspevok prezentuje čiastkové výsledky nášho výskumu, ktorého cieľom bolo navrhnúť tréningový program zameraný na rozvoj emocionálnej inteligencie učiteľov a overiť jeho efektivitu. V centre našej pozornosti bolo rozvinúť emocionálnu inteligenciu učiteľov, ktorú považujeme za rozhodujúcu vo vzťahu ku kvalitnému výkonu učiteľského povolania. Dizajn výskumu mal podobu experimentu s dvoma experimentálnymi skupinami, u ktorých sme realizovali tréning emocionálnej inteligencie a dvomi kontrolnými skupinami, ktoré sa nepodrobili žiadnej zámernej stimulácii. V experimentálnom šetrení sme u učiteľov sledovali dynamiku zmien úrovne jednotlivých faktorov emocionálnej inteligencie. Na meranie faktorov emocionálnej inteligencie (emocionalita, sociabilita, well-being a sebakontrola) sme využili skrátenú formu dotazníka črtovej emocionálnej inteligencie pre dospelých TQEI-SF. Dotazník umožňuje zistiť nielen úroveň subjektívne vnímaných emocionálnych vlastností, ale aj globálnu úroveň črtovej emocionálnej inteligencie. V experimentálnych skupinách, ktoré absolvovali 70 hodinový tréning emocionálnej inteligencie, sme zistili štatisticky významné zvýšenie hodnôt vo faktore sociabilita, well-being a globálna úroveň črtovej emocionálnej inteligencie na hladine významnosti 0,05. Zistené hodnoty naznačujú posun správania účastníkov experimentálnej skupiny smerom k adaptívnejším formám.

Príspevok je čiastkovým výstupom z riešenia projektu VEGA MŠVVaŠ SR a SAV č. 1/0084/21 s názvom Osobnostné, kognitívne a motivačné prediktory profesijných kompetencií učiteľov v pregraduálnej príprave a v praxi a projektu UGA V/11/2022 Psychologická gramotnosť a profesijné kompetencie učiteľov v praxi.
Kľúčové slová: emocionalita, emocionálna inteligencia, sebakontrola, sociabilita, tréning emocionálnej inteligencie, učiteľ, well-being

Abstract: This paper presents partial results of our research, the aim of which was to design a training programme aimed at the development of the emotional intelligence of teachers and to verify its effectiveness. Our focus was to develop teachers' emotional intelligence, which we consider crucial concerning the quality performance of the teaching profession. The research design took the form of an experiment with two experimental groups in which we implemented emotional intelligence training and two control groups that did not undergo any deliberate stimulation. In the experimental investigation, we observed the dynamics of changes in the level of individual factors of emotional intelligence in teachers. To measure the emotional intelligence factors (emotionality, sociability, well-being and self-control), we used a shortened form of the Trait Questionnaire of Emotional Intelligence for Adults TQEI-SF. The questionnaire allows determining the level of emotional traits perceived subjectively and the global level of trait emotional intelligence. In the experimental groups that underwent 70 hours of emotional intelligence training, we found statistically significant increases in the values of the factors sociability, well-being and global level of trait emotional intelligence at the 0.05 level of significance. The obtained values indicate a shift in the behaviour of the participants of the experimental group towards more adaptive forms.

The paper is a partial output of the VEGA project of the Ministry of Education, Science, Research and Sport of the Slovak Republic and the Slovak Academy of Sciences No. 1/0084/21 entitled Personal, cognitive and motivational predictors of teachers' professional competences in pregraduate training and practice and the project UGA V/11/2022 Psychological literacy and professional competence of teachers in practice.

Key words: emotionality, emotional intelligence, self-control, sociability, emotional intelligence training, teacher, well-being

Prevencia kyberagresie posilňovaním sebaobrazu a sebaúcty u screenagerov

júl 19 2022

Prevention of Cyberaggression by strengthening Self-image and Self-esteem in Screenagers?

Abstrakt: Screenageri sú súčasní tínedžeri, ktorí ovládajú počítače, smartfóny a i.; a trávia čas prehliadaním internetu, hraním hier alebo konverzáciou prostredníctvom sociálnych médií. Opisujú platformy sociálnych médií ako kľúčový nástroj na spájanie a udržiavanie vzťahov, tvorivosť a spoznávanie iných kultúr a národov. Ich používanie môže ovplyvniť sebapoňatie, sebaobraz a identitu screenagerov, tak v pozitívnom, ako aj v negatívnom smere. Negatívne ovplyvnenie sebapoňatia, sebaobrazu a sebaúcty, ako aj permanentne prebiehajúci proces sociálneho porovnávania sa na sociálnych sieťach, môže viesť ku kyberagresii a kyberšikanovaniu, prípadne odkazovať na viktimizáciu. Poznanie psychosociálnych súvislostí, ktoré vyplývajú z digitálneho prostredia, je kľúčové pri prevencii kyberagresie, ktorú – ako sa javí – je možné realizovať posilňovaním sebaobrazu a sebaúcty u screenagerov. Jedným z návrhov posilňovania sebaúcty a silných stránok osobnosti je preventívna stratégia/metodika CYBER, ktorú autorky v závere popisujú.
Kľúčové slová: kyberagresia, screenager, sebapoňatie, sebaúcta, sociálne médiá, sociálne porovnávanie, prevencia

Abstract: Screenagers are the teenagers who have an aptitude for computers, smartphones, etc., and spend time browsing the internet, playing games or chatting via social media. They consider social media platforms the key tool for building and keeping relationships, creativity and discovering other cultures and nations. The use of social media can affect screenagers´self-concept, self-image and identity in both positive and negative way. Negative impact of self-concept, self-image and self-esteem, as well as constantly ongoing process of social compariosn on social networks can lead to cyberaggression and cyberbullying, or indicate victimization. Identifying psychosocial relations from digital environment is essential for preventing cyberaggresion that (apparently) can be induced by stimulating screenagers´self-image and self-esteem. The suggestions on how to stimulate self-respect and individual´s strenghts include preventative strategy/CYBER methodology discussed in more detail in the final part.
Key words: cyber-aggression, screenager, self-concept, self-esteem, social media, social comparison, prevention

Využitie projektového vyučovania na vybranej strednej škole

jún 19 2022

Usage of project training at the chosen high school

Abstrakt: Článok ponúka pohľad na alternatívnu formu vyučovania, ktorá aj v 21. storočí nie je až tak veľmi využívanou ako by mohla byť. Touto vyučovacou metódou je projektové vyučovanie. Prináša stručný opis vývoja tejto vyučovacej metódy, porovnanie s frontálnym vyučovaním, realizáciu tejto metódy, jej pozitíva a negatíva a aj výsledky výskumu, ktorý bol realizovaný na strednej škole.
Kľúčové slová: alternatívne vyučovanie, projekt, projektové vyučovanie

Abstract: The article focuses on an alternative form of teaching that is not as widely used in the 21st century as it could be. This teaching method is project teaching. It provides a brief description of the development of this teaching method, a comparison with frontal teaching, the implementation of this method, its positives, and negatives, as well as the results of research that was conducted in high school.
Key words: alternative training, project, project training

Význam a bariéry spolupráce rodiny a materskej školy

máj 19 2022

The importance and the issues of cooperation of a family and a kindergarten

Abstrakt: Príspevok upriamuje pozornosť na vzájomnú spoluprácu rodiny a materskej školy, najmä v kontexte adaptácie dieťaťa na prostredie materskej školy. Práve spolupráca uvedených výchovných činiteľov môže byť jedným z determinantov úspešnej adaptácie dieťaťa na inštitucionálnu výchovu. Spolupráca ma isté medzery, ktoré ovplyvňujú spokojnosť oboch strán, a preto príspevok analyzuje okrem významu aj možné prekážky spolupráce. Z analyzovaných výskumov vyplynulo, že bariérami v spolupráci rodiny a materskej školy je neochota rodičov obetovať čas prehĺbeniu vzájomných vzťahov s učiteľom, nesprávne presvedčenia rodičov o význame spolupráce, odlišné preferencie hodnôt v rodinách, ako aj neustále nové požiadavky na učiteľskú rolu. Aj napriek náročnosti súčasnej výchovnej činnosti rodičov, v kontexte pracovného vyťaženia, je možné hovoriť o aktívnej snahe rodičov participovať na spolupráci s materskou školou.
Kľúčové slová: rodina, materská škola, spolupráca, význam spolupráce, bariéry spolupráce

Abstract: The paper draws attention to the mutual cooperation of the family and the kindergarten, especially in the field of the child's adaptation to the kindergarten environment. These educational factors must cooperate so that the child can successfully adapt to institutional education. Cooperation has certain shortcomings that affect the satisfaction of both parties, and therefore the paper analyses not only the importance but also the possible issues. The analysed research showed barriers in cooperation of family and kindergarten such as reluctance of parents to spend time in order to deepen mutual relations with the teacher, wrong beliefs of parents about the cooperation importance, different preferences of values in families, as well as constant new requirements for teaching role. Despite the difficulty of the current educational activities of parents, in the context of workload, it is possible to talk about the active efforts of parents to participate in cooperation with the kindergarten.
Key words: family, kindergarten, cooperation, importance of cooperation, barriers to cooperation

Ponuka vzdelávania

Radi publikujete ale nemáte dobrú skúsenosť s inými časopismi? Publikujte v časopise Prohuman. Hľadáme práve Vás!