Pedagogika

Vývoj prevalence rizikového chování dětí a mládeže v České republice

máj 22 2017

Development of prevalence of risk behavior among children and youth in the Czech Republic
Abstrakt: Rizikové chování dětí a mládeže se v současné době stává ústředním tématem mnoha výzkumů napříč vědními obory. Nejen v České republice jsou realizovány rozsáhlé výzkumy na zjištění prevalence rizikového chování, které zkoumají toto chování v souvislosti s dalšími psychickými či sociálními faktory. Mezi tyto výzkumy patří např. Evropská školní studie o alkoholu a jiných drogách, studie Institutu pro kriminologii a sociální prevenci, mezinárodní studie o delikvenci mládeže, výzkumy Centra prevence rizikové virtuální komunikace nebo výzkumy probíhající na univerzitách (např. na Univerzitě Palackého v Olomouci nebo Univerzitě Hradec Králové). Výsledky těchto studií shodně poukazují na pokles výskytu rizikového chování u české mládeže – zejména u pravidelné konzumace návykových látek, ale také u dalších forem rizikového chování včetně kriminality a delikvence. Znepokojujícím faktem může být vyrovnávání zkušeností mezi pohlavími. Důvody těchto změn jsou multifaktorové, je proto potřeba jim věnovat zvýšenou pozornost a nadále posilovat protektivní faktory životního stylu dětí a mládeže.
Klíčová slova: Česká republika, dítě, mládež, rizikové chování, výzkumy

Abstract: The risky behavior among children and youth is now the central issue of many research across disciplines. Not only in the Czech Republic, extensive research is being carried out to determine the prevalence of risky behaviors that examine this behavior in relation to other psychological or social factors. These include, for example, the European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs, the Institute for Criminology and Social Prevention studies, International Self-Report Deliquency Study, research conducted by the Centre for Prevention of Risky Virtual Communication, or universities research (eg Palacký University Olomouc or University of Hradec Králové). The results of these studies consistently point to a decrease in the prevalence of risky behavior among Czech children and youth - especially in regular consumption of addictive substances, but also in other forms of risky behavior, including criminality and delinquency. An aggravating fact can be the balance of experience between the sexes. The reasons for these changes are multifactorial, so there is need to pay increased attention and continue to strengthen the protective factors of the lifestyle of children and youth.
Keywords: Czech Republic, child, youth, risky behavior, research

Záškoláctví jako forma rizikového chování českých adolescentů: vybrané výsledky výzkumu

máj 22 2017

Truancy as a form of risky behavior among Czech adolescents: selected research results
Abstrakt: Příspěvek mapuje problematiku záškoláctví v rámci výzkumu chování ovlivňujícího zdraví v dospívání, který je realizován od roku 2015 na Katedře sociální patologie a sociologie, Pedagogické fakultě Univerzity Hradec Králové. Použitý Dotazník rizikového chování v adolescenci mapuje rizikové a protektivní chování v souvislosti s psychickými i sociálními charakteristikami jedince. Záškoláctví je zde vymezováno jako jedna z forem rizikového chování. Výzkum hledá souvislosti mezi záškoláctvím a dalšími jevy, které můžeme označit jako rizikové. Zkoumané výsledky odpovídají teoretickému vymezení problematiky záškoláctví a jeho příčin. Z pohledu multikauzální etiologie problematiky byla nalezena statisticky významná souvislost mezi záškoláctvím a dalšími rizikovými jevy (např. s abúzem návykových látek – alkoholu, tabáku, marihuany a tanečních drog, dále s agresivním chováním vůči lidem, zvířatům i majetku, i s rizikovým chováním spojeným s užíváním informačních a komunikačních technologií). Záškoláctví tak může být vnímáno jako rizikový, multikauzální a multifaktorový jev, který je mimo jiné významným rizikovým jevem v tomto věkovém období.
Klíčová slova: adolescence, rizikové chování, výzkum, záškoláctví

Abstract: The paper describes the problems of truancy in the context of behavioral research affecting health in adolescence, which is being implemented since 2015 in Department of Social Pathology and Sociology, Faculty of Education, University of Hradec Králové. The Risk Behaviour in Adolescence questionnaire is mapping risk and protective behaviors in relation to psychological and social characteristics of an individual. Truancy is defined there as one of the forms of risky behavior. Research seeks link between truancy and other phenomena that can be described as risky. Researched results correspond to the theoretical definition of the truancy and its causes. From the perspective of multi-causal etiology we found a statistically significant association between truancy and other risk phenomena (eg. with substance abuse – alcohol, tobacco, marijuana, and dance drugs, as well as with aggressive behavior towards people, animals and property, with risk behaviors associated with using information and communication technologies). Truancy can be perceived as a risk, multicausal and multifactorial phenomenon, which is among other important risk phenomenom, that occurs in this age.
Keywords: adolescence, risk behavior, research, truancy

Vzdelávanie – cesta ku kvalite života v seniorskom veku

máj 11 2017

Education - the path to quality of life in senior age
Abstrakt: Cieľom spoločnosti nemá byť segregácia starších a starých ľudí, ale ich integrovanie do spoločnosti. Túto integráciu zabezpečia správne sociálne vzťahy, interakcie medzi generáciami. Netreba preto vylúčiť starých ľudí ani z procesu vzdelávania, ktoré už prestáva byť výlučnou prípravou na povolanie, ale stáva sa prostriedkom na rozvoj ľudskej osobnosti. Vzdelávacia aktivita pozitívne ovplyvňuje sebaobraz, sebavedomie a osobnú hodnotu staršieho človeka. Poslucháč univerzity tretieho veku so vzrastajúcim širším rozhľadom môže veľmi pozitívne ovplyvňovať aj spôsob myslenia svojho okolia.
Kľúčové slová: seniori, vzdelávanie, kvalita života, spiritualita.

Abstract: The aim of the company is not to be segregation of older and elderly, but their integration into society. This integration will ensure correct social relationships, interaction between generations. There is no need, therefore, to exclude the elderly or the learning process, which has ceased to be the exclusive training; but becomes a means of personal development. The training positively affects self-image, self-esteem and personal value older person. Students of the University of the Third Age were becoming increasingly broadened outlook can very positively affect the mindset of your surroundings.
Keywords: seniors, education, quality of life, spirituality.

Dětství a rodičovství s ADHD v době postmoderní

máj 9 2017

Childhood and parenthood with ADHD in the post-modern
Anotace: Text je orientován do problematiky ADHD v kontextu ontickém a ontologickém. Důležitost rovnocenného pohledu v diagnostickém a následném pedagogicko-terapeutickém uvažování ve smyslu karteziánského pojetí metodologie a fenomenologické myšlenky temporality člověka jako teorie vnitřního vnímání času. Člověk, existující jako jedinec ve společnosti a v celku světa, v nároku bio-psycho-sociálně-spirituálních transgeneračních přenosů, mající však nejen ontický, ale i významně ontologický rozměr existenciální.
Klíčová slova: ADHD, dětství, rodičovství, onticita, ontologie, úzkost, genetika, emoce, temporalita, emoční schema rodiny

Anotation: The text is oriented to the field of ADHD in context of onticit and ontological. The importance of equivalent view to the diagnostical and following pedagogic-therapeutical thinking in terms of cartesian conception of methodology and phenomenological temporality of human thought as the theory of internal perception of time is supported by presented cases. Man existing as an individual in society and the whole world is in claim of bio-psycho-social-spiritual transgenerational transmissions, but not having only onticital, but also significantly existential ontological existencial dimension.
Keywords: ADHD - Attention Deficit/hyperactive Disorder, childhood, parenthood, ontology, onticity, anxiety, genetics, emotions, temporality, family emotional schema

Zdá se, že bližní je nejúčinnějším činitelem, který nás vede k tomu, abychom přivedli k životu svůj vlastní svět, ale také může určitým pohledem nebo poznámkou zničit realitu, do níž jsme se uzavřeli.
E. Goffman

Aktivizácia klientov vyššieho veku v zariadeniach pre seniorov zameraná na kognitívne schopnosti prostredníctvom vzdelávania

máj 9 2017

Activation of clients of higher age in facilities for seniors focused on cognitive skills through education

Abstrakt: Obdobie staroby a starnutia patrí neodmysliteľne k životu jedinca. S premenou spoločnosti je spojený aj samotný fakt starnutia celej populácie, nakoľko stúpa počet ľudí v seniorskom veku. Hoci je starnutie sprevádzané nespočetnými zmenami či už v oblasti biologickej, psychickej alebo sociálnej, nemala by byť táto etapa pre seniorov šedým obdobím. Seniori by si mali vyberať, akým smerom sa ich život bude uberať a jednou z alternatív aktívneho a zmysluplného trávenia času a reakcií na zmenu je zapojenie sa do procesu vzdelávania. Štát by sa mal podieľať sa zaistení dostatočných edukačných eventualít pre osoby v seniorskom veku. Seniori by mali byť podporovaní vo vzdelávaní jednak zo strany samotnej rodiny, tak i zo strany sociálnych pracovníkov, nakoľko pri participácii na vzdelávacích aktivitách musia prekonávať rad bariér.
Kľúčové slová: aktívne starnutie, celoživotné vzdelávanie, klient vyššieho veku, senior.

Abstract: The period of old age and aging is an inseparable part of one's life. With the transformation of the society the very fact of aging of the entire population is linked to, as the number of people in senior age is increasing. Although aging is accompanied by countless changes whether in the field of biological, psychological or social, this stage should not be for seniors grey period. Seniors should choose what direction their lives will set forth and one of the alternatives for active and meaningful spending of time and response to changes is joining the process of education. State should participate in providing sufficient educational contingency for people in senior age. Seniors should be encouraged in education, either by the family itself, as well as by social workers, as in participation in educational activities they must overcome a series of barriers.
Keywords: active aging, lifelong education, client of higher age, senior.

Právne vedomie a právny základ života

feb 14 2017

Legal awareness and legal basis of life
Abstrakt: Príspevok približuje realizovaný projekt a teoretické základy násilia páchaného na ženách, formy a cyklus násilia, ako aj niektoré bližšie zistenia zo vzdelávania odborných pracovníkov získaných dotazníkom.
Kľúčové slová: násilie, formy násilia, cyklus násilia, vzdelávanie.
Abstract: Article presents realized project and theoretical foundation of violence against women, the forms and the cycle of violence, as well as some more results acquired by questionnaires from training professionals.
Keywords: violence, forms of violence, cycle of violence, training.

Psychológia a andragogika na pomoc dospelému človeku

feb 8 2017

Psychology and andragogy to help an adult man
Abstrakt: Obsahom príspevku je vymedzenie prienikov psychologických a andragogických poznatkov a prístupov v kontexte poskytovania pomoci dospelým osobám. Pozornosť sa venuje psychologickým aspektom dospelých vo vzdelávacom procese a poradenstvu v andragogickej praxi.
Kľúčové slová: Psychológia. Andragogika. Pomoc dospelým.

Abstract: The issue of paper is psychological and andragogical knowledges and the aproach in framework of the help for adult people. We pay attention also to psychological apects in the education process and counselling in the practice of andragogy.
Keywords: Psychology. Andragogy. Helping to adults.

Zhubné kulty a sekty – závislosť a prevencia

feb 1 2017

Malignant cults and sekts – addiction and prevention
Abstrakt: Článok sa zaoberá problematikou zhubných kultov a siekt. V jeho úvode definuje pojem sekta a poukazuje na rozdiel medzi sektou a zhubnou sektou. Následne vymedzuje základné znaky zhubných kultov a siekt a ich druhy. Venuje sa tiež rizikám závislosti na zhubných kultoch a sektách, pričom v závere popisuje niekoľko možností prevencie takejto závislosti.
Kľúčové slová: kult, prevencia, psychická manipulácia, sekta, závislosť

Abstract: The article deals with the problem of malignant cults and sects. In his introduction it defines sects and highlights the difference between a sect and malignant sect. Then it defines the basic characteristics of malignant cults and sects and their species. It also addresses the risk of dependence on malignant cults and sects, with the end describes several methods of preventing such abuse.
Keywords: addiction, cult, prevention, psychological manipulation, sect,

Zborník Sociálne posolstvo Jána Pavla II. „Súčasné výzvy a trendy v...“ (PDF, 2016)

dec 30 2016

Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej v dňoch 21. – 22. apríla 2016 v Poprade, POSOLSTVO JÁNA PAVLA II. 2016 „Súčasné výzvy a trendy v...“

Škola - prostredie podporujúce osobnosť žiaka

dec 1 2016

School - an environment supporting pupil’s personality
Abstrakt: V príspevku sa zamýšľame nad charakterom edukačných podmienok v súčasnej škole v procese rozvoja osobnosti žiaka. Vychádzame z pedagogickej praxe, ktorá upozorňuje na komplexnosť pôsobenia školy na kognitívnu, afektívnu, vôľovú stránku osobnosti žiaka. Upozorňujeme na fakt, že je veľmi žiaduce vytvárať špecifické podmienky edukácie, ktoré podporujú personálnu, sociálne-osobnostnú stránku žiackej osobnosti. Zamýšľame sa nad ideou ako u žiakov podporovať, rozvíjať, uspokojovať napr. potreby prijatia žiaka skupinou v škole, ako je dôležité pociťovať a zažiť slobodu rozhodovania v škole, ale aj pocit sociálneho, emocionálneho bezpečia. Súčasná škola musí učiť žiakov zodpovednosti za seba, za svoje činy, slová, ale aj za iných a taktiež poskytnúť priestor na zažitie pocitu náležitosti v skupine a spolupatričnosti. Jednou z možností ako môže učiteľ uvedené zložky žiackej osobnosti v triede a v škole podporiť a rozvíjať, je pripraviť a zaistiť pozitívnu atmosféru v prostredí školy.
Kľúčové slová: atmosféra, bezpečnosť, podpora, prostredie, sloboda, škola, zodpovednosť.

Abstract: We think in our post about the nature of the educational conditions in current school at development process of pupil’s personality. We start from the pedagogical praxis that points to complexity of school’s operation based on cognitive, affective, willing personality of the pupil. We would highlight that it is very desirable to create specific policies that promote education, personnel, social-moral personality attribute of pupil. We think about idea how to support development of pupils to satisfy for example the need of pupil’s group acceptance in school, how it’s important to feel and meet the possibility of decision making, but also the feel of social, emotional safety. The current school must teach students responsibility for themselves, for their actions, the words, but also for others and also provide space to experience the feeling of group right and belonging. One of the possibilities how could the teacher support and develop mentioned components is to prepare and secure positive atmosphere in environment of school.
Keywords: atmosphere, environment, freedom, responsibility, security, school, support.

Medzipohlavné rozdiely správania žiakov nižšieho sekundárneho stupňa vzdelávania

sep 27 2016

Gender Differences of Lower Secondary School Students‘ Behaviours
Abstrakt: Prejavy školského správania sú podstatne ovplyvňované tým, ako žiak vníma druhých žiakov v triede, alebo ako prežíva realizáciu aktivít v školskom prostredí. Táto štúdia sa zameriava na prejavy školského správania dievčat a chlapcov. Prostredníctvom upraveného škálového dotazníka (Mezera, 1999, 2000) sa vykonával zber dát na vzorke 105 žiakov 9. tried bežných základných škôl. Analýza sa zakladala na troch premenných: Sociabilita, Negativizmus, Emočná labilita. Rozdiely boli zistené medzi dievčatami a chlapcami v premennej Emočná labilita a Negativizmus, kde dievčatá skórovali signifikantne vyššie v premennej Emočná labilita, a chlapci v premennej Negativizmus.
Kľúčové slová: emočná labilita, negativizmus, sociabilita, školské správanie

Abstract: Students’ school behaviors demonstrations are significantly influenced by the how students perceive other students in a class; or how students experience the participating in activities in the school environment. The present study describes the behavior demonstrations of girls and boys at school. The data were collected through adapted scale questionnaire (Mezera, 1999, 2000). The research sample consisted of 105 students in 9th grade of Slovak mainstream primary schools. The analysis of results is based on following three variables: Sociability, Negativism, Emotional lability. There were found differences between girls and boys in the variable Emotional lability and Negativism; girls scored higher within the variable Emotional lability, while boys reached higher score in the variable Negativism.
Keywords: emotional lability, negativism, sociability, school behaviors

Medzinárodné normy alebo ako to pri písaní nepokazíte

sep 19 2016

International Standards or How You Can´t Do It Wrong When You Writing

Abstrakt: Prehľadový príspevok slúži ako metodické usmernenie pri tvorbe rôznorodých odborných textov v prípade, že autor nemá k dispozícií požiadavky k formálnej úprave od univerzity, organizátora či vydavateľa napríklad pre svoju záverečnú prácu, vedeckú štúdiu, odborný článok či konferenčný príspevok. V príspevku je zameraná pozornosť na charakteristiku techník citovania ako aj spôsoby zápisu údajov v bibliografických odkazoch a ich príklady, a to na základe medzinárodných noriem pre citácie a bibliografické odkazy ISO. V poslednej časti sa príspevok zameriava i na charakteristiku jedného z medzinárodných štandardov pre štruktúru vedeckých článkov pod názvom IMRaD.
Kľúčové slová: Citácia, normy ISO, parafráza, štandard IMRaD, technika citovania.

Abstract: This overview contribution serving as a methodical regulation ate the creating process of various specialised texts if the author does not have requirements for a formal editing from the university, organizer or publisher for their final thesis, scientific study or conference contribution. The contribution focuses attention on characterization techniques of citation as well as methods of creating bibliographic references and their examples, based on international standards for citations and bibliographic references ISO. The last part of the contribution focuses on the characteristics of one of the international standard for the structure of scientific articles IMRAD .
Keywords: Citation, ISO Standards, Paraphrase , IMRaD Standard, Technique of Citation.

Psychológia v edukácii dospelých v kontexte andragogiky a edukačnej sociálnej práce

sep 13 2016

Psychology in education of adults in the context of andragogy and educational social work
Abstrakt: V súčasnej dobe a spoločenskej situácii sa venuje dospelým účastníkom edukácie na Slovensku zvýšená pozornosť. Centrom zamerania edukačných aktivít je rozvoj osobnosti dospelých a ich kompetencií. Od profesijného výkonu edukátorov dospelých (vychovávateľov, vzdelávateľov, poradcov) sa očakáva vysoká praktická odbornosť, andragogické a psychologické poznanie. V príspevku načrtneme autorský prístup k problematike psychológie v edukácii dospelých.
Kľúčové slová: Psychológia. Edukácia dospelých. Andragogika. Edukačná sociálna práca.

Abstract: Currently and social situation devoted to adult participants of education events in Slovakia increased attention. The center focus of educational activities is the development of adult personality and competence to live. Requirements for professional performance of adult educators (trainers, educators, counselors) is their high practical expertises, the educational and professional level, particularly andragogical and psychological knowledges (as well as knowledges of others areas). The paper outlined the author´s approach to the issue of the psychology in adult education.
Keywords: Psychology. Adult Education. Andragogy. Educational social work.

Etika publikovania v záverečných prácach – niekoľko rád pre vysokoškolských študentov

sep 8 2016

Publication Ethics in Final Thesis - some Advice for College Students

Abstrakt: Blíži sa nový akademický rok a končiaci študenti vysokých škôl na celom Slovensku budú odovzdávať svoje záverečné – bakalárske a diplomové – práce. Autorka tohto metodického príspevku ako vysokoškolská učiteľka, ktorá okrem iného vyučuje i metodológiu pedagogickej a andragogickej vedy, zostavila na základe vybranej odbornej literatúry i vlastných pedagogických skúseností niekoľko rád pre vysokoškolských študentov pri tvorbe ich záverečných prác. Príspevok sa zameriava na etické aspekty v poslednej etape výskumu, pri jeho publikovaní.
Kľúčové slová: Publikačná etika, záverečné práce, rady pre vysokoškolských študentov.

Abstract: Approaching the new academic year will college students throughout Slovakia submitt final - bachelor's and master - thesis. The author of these methodical contribution as a university teacher, which among other teaches methodology of pedagogy and andragogy, created on the basis of selected specialised literature and own teaching experience some advice for college students about creating their final thesis. This contribution focuses on the ethical aspects of research at the last stage, when it is published.
Keywords: Publication ethics, final thesis, advice for college students.

Publikácia Pour une enfance heureuse od autorky Catherine Gueguen

sep 6 2016

Posledné vedecké objavy v oblasti vývoja a fungovania mozgu spôsobili podstatnú zmenu v našom chápaní potrieb dieťaťa. Ukázalo sa, že empatický vzťah je rozhodujúci pre vývoj mozgu detí a adolescentov a umožňuje plný rozvoj jeho intelektových a emočných schopností. Pediatrička Catherine Gueguen s nami zdieľa svoje vedecké objavy a ponúka rodičom aj profesionálom rady pri výchove detí. Kniha vyšla vo francúzskom jazyku.

Video v ktorom autorka rozpráva o svojej knihe: https://www.youtube.com/watch?v=H1a64qQRFtE

Ponuka vzdelávania


Radi publikujete ale nemáte dobrú skúsenosť s inými časopismi? Publikujte články v časopise Prohuman a podcasty na Prohuman AI. Hľadáme práve Vás!