Zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie Sociálne investovanie v PDF (Bratislava, 2014)

apr 15 2014

HETTEŠ, M. - KRÉMER B. - STECK, P. (eds.) 2014. Sociálne investovanie. Zborník z medzinárodnej vedecko-odbornej konferencie. Bratislava: SKTS, 114 s. ISBN 978-80-971606-0-9.
Medzinárodna vedecko-odborná konferecia pod názvom ,,Sociálne investovanie“, sa konala 24. februára 2014 v Bratislave.

PRÍHOVOR PREDSEDU STÁLEJ KONFERENCIE ORGANIZÁCIÍ III. SEKTORA SLOVENSKEJ REPUBLIKY NA OTVORENÍ PRVEJ SPOLOČNEJ MEDZINÁRODNEJ KONFERENCIE SKTS A ICSW

Za posledných dvadsať rokov budovania tretieho sektora vyrástlo veľa občianskych združení a organizácií, ktoré sa “postavili na nohy“, ale je stále i veľa takých, ktoré sa snažia vykonávať svoju činnosť čo najsvedomitejšie, no každodenne sa musia boriť s rôznymi ťažkosťami napriek tomu, že ich činnosť je pre štát a jeho politiku nenahraditeľná.

Jedným zo strategických cieľov Stálej konferencie organizácií III. sektora Slovenskej republiky (ďalej len SKTS) je vytvorenie partnerstva s Vládou SR a jednotlivými rezortmi, ako aj tvorba prieniku spolupráce s medzinárodnými inštitúciami. SKTS vytvorilo platformu organizácií svojich členov z dôvodu zefektívnenia spolupráce a vytvorenia priestoru pre realizáciu ich cieľov, ako aj finančnú pomoc pre svojich členov.

SKTS je občianske združenie, ktoré bolo založené v roku 2010 a v súčasnosti je jej členom viac ako 350 mimovládnych organizácií. SKTS bola 18. marca 2011 prijatá ako najreprezentatívnejšia celoštátna slovenská organizácia zastupujúca III. sektor SR za plnoprávneho člena Medzinárodnej rady pre sociálny rozvoj (ICSW). Táto rada je najstaršou a hlavnou organizáciou mimovládnych organizácii v sociálnej oblasti v globálnom meradle. ICSW má poradné postavenie pri OSN, MOP, UNICEF, UNDP, UNESCO, Svetové ekonomické fórum, a pod. Stála konferencia organizácií III. sektora Slovenskej republiky bude aj touto cestou presadzovať záujmy slovenskej občianskej spoločnosti na celosvetovom fóre a prenášať najlepšie výsledky v tejto oblasti medzi stovky slovenských organizácií III. sektora. Riadiaci ICSW výbor ocenil, že Stála konferencia organizácii III. sektora Slovenskej republiky splnila všetky potrebné požiadavky na priznanie štatútu plnoprávneho národného člena ICSW. Dňa 13. decembra 2011 bola SKTS prijatá za člena Hospodárskeho a sociálneho výboru Slovenskej republiky, aby ako nový člen významne prispela k prehĺbeniu rozvoja dialógu v rámci občianskej spoločnosti na Slovensku.

Počas doterajšej svojej činnosti predložila SKTS jednotlivým štátnym rezortom viac ako 85 návrhov projektov na skvalitnenie práce v rámci zdravotnej a opatrovateľskej činnosti, životného prostredia, prevencie kriminality, sociálnej práce, vzdelávania mládeže a mladej vedy a ponúkla rezortu práce, sociálnych vecí a rodiny viac ako 3 000 pracovných miest v organizáciách III. sektora SR pre mladých ľudí do 29 rokov. Mrzí nás, že tento rezort nebol schopný na túto ponuku reagovať napriek vysokej, viac ako 30% nezamestnanosti mladých ľudí v SR.

Sociálnym investovaním je podľa môjho názoru všetko, čo štátna správa a dobrovoľníci vykonajú v prospech spokojnosti občanov Slovenska, pre skvalitnenie ich práce, odmeňovania a celkového spôsobu života.

V súčasnosti je SKTS členom Rady vlády SR pre mimovládne neziskové organizácie a členom Rady vlády SR pre prevenciu kriminality.

Okamžite sme sa pozitívne prihlásili k návrhu francúzskej členskej organizácie ICSW na usporiadanie spoločného podujatia k otázkam chudoby, zaručeného sociálneho minima a sociálneho investovania. Sme radi, že nás v našom zámere aktívne podporila partnerská organizácia z Maďarska. Obidvaja partneri prijali naše pozvanie na Slovensku. Máme veľkú radosť, že sme dostali dôveru a mohli takto byť hostiteľmi tohto spoločného významného podujatia. Konferencia mala za cieľ osloviť odbornú i laickú verejnosť v oblasti významu sociálneho investovania.

Jozef Behýl
predseda Stálej konferencie organizácií III. sektora Slovenskej republiky
OBSAH

1. Príhovor predsedu Stálej konferencie organizácií III. sektoru SR.
(Jozef Behýl)
2. Social Investment.
(Balázs Krémer)
3. Poverty and social inequality. France, Europe, and worldwide.
(Philippe Steck)
4. Sociálne investovanie (na Slovensku?).
(Miloslav Hetteš)
5. Ľudský kapitál a súdržnosť – východiská politík EK v sociálnych investíciách.
(Mária Čierna)
6. Naučená bezmocnosť v procese vzdelávania ako determinant chudoby.
(Peter Ďurkovský).
7. Účelnosť, účinnosť, efektívnosť a zodpovednosť sociálneho investovania.
(Mária Kovaľová)
8. Psychologické aspekty finančnej pohody a empowermentu v kontexte sociálneho rozvoja.
(Katarína Mášiková, Zdenka Macková)
9. Mediácia ako efektívna možnosť riešenia konfliktov s akcentom na insolventného klienta.
(Jana Porubcová)
10. Pokus o podporu sociálnych podnikov v SR v rokoch 2008 až 2009 – pilotné overenie.
(Ladislav Setnický)
11. Vzdelávaním k zmene myslenia. Sociálny rozvoj sa začína zachovávaním morálnych princípov.
(Peter Slovák)
12. Univerzity tretieho veku – dôležitý prvok sociálneho investovania.
(Oľga Škorecová)
13. Vzdelávanie zamestnancov v podnikateľskom subjekte.
(Martina Tokarčíková, Lucia Orlovská

Názov: Sociálne investovanie
Editori: Miloslav Hetteš, Balázs Krémer, Philippe Steck
Text prešiel jazykovou korektúrou
Recenzenti: prof. JUDr. Vojtech Tkáč, CSc., (Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Bratislava)
prof. PaeDr. Gabriela Korimová, PhD. (Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica)
Vydavateľ: Stála konferencia III. sektora SR v Bratislave
Miesto vydania: Bratislava
Vydanie: prvé
Rok vydania: 2014
Počet strán: 114
Náklad: 200 kusov
Typ väzby: CD-Rom
ISBN 978-80-971606-0-9
EAN 97880971606

Organizátormi konferencie boli:

  • Stála konferencia organizácií III. sektora SR (SKTS), Slovensko www.skts.sk
  • Medzinárodná rada pre sociálny rozvoj (ICSW) www.icsw.org
  • Aliancia sociálnych profesionálov (3SZ), Maďarsko www.3sz.hu
  • Francúzsky výbor pre sociálny rozvoj (CFADS), Francúzsko www.cnas-icsw.org
  • Rakúska rada pre sociálny rozvoj (OEKSA), Rakúsko www.oeksa.at
  • Prohuman, Slovensko www.prohuman.sk
PrílohaVeľkosť
Zbornik_socialne_investovanie_2014.pdf2.15 MB
3SZ
logo cnas
ICSW113x102
SKTS