Národné správy o bezpečnosti detí: nekonzistencie v politike prijímania v 31 krajinách

jún 15 2012

Krajiny musia zvýšiť prijatie osvedčených politík v oblasti bezpečnosti detí na ochranu najviac ohrozených obyvateľov Európy a budúcej spoločnosti.
Úrazy sú najčastejšou príčinou smrti, invalidity, záťaže a nespravodlivosti pre deti v Európe. Zostávajú najčastejšou príčinou úmrtí detí a adolescentov vo všetkých členských štátoch Európy, s niektorými z najnižšími a najvyššími mierami úmrtnosti vo dôsledku detských úrazov v rozvinutom svete. (1)

„Každú hodinu každého dňa zomrie v EÚ dieťa v dôsledku úrazu,' hovorí Joanne Vincenten, riaditeľka Európskej aliancie pre bezpečnosť detí. „Dôsledné využitie osvedčených preventívnych stratégií v rámci celej EÚ môže zachrániť väčšinu z týchto životov. Môže tiež ušetriť miliardy eur vynaložených každý rok na liečenie zranení a umožnilo by deťom a adolescentom rásť tak, aby boli zdravými a aktívnymi prispievateľmi pre budúci hospodársky rast v Európe. '

Dnes sú vydané národné správy bezpečnosti detí pre 31 krajín a súhrnná správa pre Európu, ktoré bodujú jednotlivé krajiny v úrovni prijatia, implementácie a presadzovania viac ako 100 známych, osvedčených stratégií a politík v prevencii neúmyselných úrazov – „good practice“ na záchranu detských životov. (2)

Toto je tretie kolo hodnotenia, ktoré vykonáva Európska aliancia pre bezpečnosť detí, pričom 18 krajín sa zúčastnilo v roku 2007, 26 v roku 2009 a v roku 2012 sa zúčastnili 31 krajín. Analýza trendov v krajinách zúčastňujúcich sa od roku 2007 do roku 2012 ukazuje významné zlepšenie v celkovom skóre krajiny. Povzbudivé je, že niektoré z najväčších vylepšení sú v krajinách, kde investícia do prevencie sa uskutočňuje v posledných piatich rokoch (napr. Česká republika, Fínsko, Maďarsko, Škótsko a Španielsko). Pokles celkového skóre od roku 2009 v Grécku pravdepodobne odráža ekonomickú krízu v krajine a môže signalizovať nebezpečenstvo narušenia pokroku dosiahnutého v oblasti bezpečnosti detí v iných krajinách, ako zavedenia úsporných opatrení. (3)

Celkovo krajiny majú väčšie pochopenie pre opatrenia spojené s dopravou, než tie, ktoré súvisia s prevenciou domácich úrazov. Keďže domáce úrazy sú najčastejšou príčinou hospitalizácie v dôsledku detských úrazov a návštev pohotovosti, je potrebné venovať rovnakú mieru angažovanosti a zdrojov úsiliu podporiť prijatie, implementáciu a presadzovania osvedčených postupov na zníženie utopenia, pádov, popálenín a obarenín, otráv a udusenia / uškrtenia, ako opatreniam súvisiacim s dopravou.(4)

K dnešnému dňu žiadna krajina neprijala všetky odporúčané bezpečnostné opatrenia. Vo všetkých krajinách je priestor pre zlepšenie, najmä so zreteľom na nerovnosti medzi krajinami s viac ako 6 násobným rozdielom v miere neúmyselných úrazov medzi krajinami s najvyššou a najnižšou mierou. Rozdiely medzi celkovými skóre krajín sú tiež veľké, od 14,5 do 45 bodov z možných 60 bodov. „Bremeno zranení v detstve neprimerane pripadá na deti zo znevýhodnených skupín a krajiny, ktoré prechádzajú najväčšími sociálno-ekonomickými zmenami,' hovorí Dr. Dinesh Sethi zo Svetovej zdravotníckej organizácie. „Pri tomto nerovnomernom rozložení úrazov hrozí ďalšie prehlbovanie priepasti v nerovností v oblasti zdravia medzi jednotlivými krajinami a spôsobuje sociálnu nespravodlivosť.' (5)
Príklady nejednotného prijatia v 31 zúčastnených krajinách, na ktoré poukázali Národné správy bezpečnosti detí zahŕňajú:

- Iba 13 krajín (42%) majú zákon na národnej úrovni ktorý vyžaduje používanie helmy na počas bicyklovania, zatiaľ čo na bicykli, a v 7 krajinách z nich tento zákon nadobúda účinnosť po prvej hodnotiacej správe. Avšak, len 8/13 správ hlási, že zákon je plne implementovaný a presadzovaný.

- Žiadna krajina nemá zákon, požadujúci používanie detského zadržiavacieho systému proti smeru jazdy vozidla pre deti do veku 4 rokov, aj keď to je bežná prax vo Švédsku, kde počet úmrtí detských pasažierov v tejto vekovej skupine bol znížený takmer na nulu.

- Iba 7 krajín (23%) má zákon na národnej úrovni požadujúci ochranný plot pre súkromné bazény, ale iba v jednom (Francúzsko) je zákon plne implementovaný a presadzovaný a tento zákon umožňuje výber preventívnych opatrení, kde oplotenie ako bariéra je jedným z nich.

- Iba 15 krajín (48%) má zákon na národnej úrovni požadujúci bezpečnostné balenie liekov a z nich 3 krajiny hlásia, že zákon nie je plne implementovaný a presadzovaný.

- Iba 16 krajín (52%) má zákon na národnej úrovni požadujúci environmentálne zmeny, aby zabránili pádu detí z okien budov s viac ako jedným podlaží / úroveň (napr. okenné kryty), ale u viac ako polovice z nich sa zákon vzťahuje len na nové alebo rekonštruované budovy. (6)

Európsky komisár pre zdravie a spotrebiteľskú politiku John Dalli, priznáva veľkú záťaž detských úrazov na deti v EÚ. „Myslím, že musíme robiť všetko pre to, aby bola zaistená bezpečnosť najmladších a najzraniteľnejších členov našej spoločnosti v celej Európe. To je dôvod, prečo EU Health Programme podporuje iniciatívy na zníženie počtu nehôd a úrazov. Úmrtia spôsobené v dôsledku úrazov v detstve spôsobujú nepredstaviteľné utrpenie pre rodiny, ktoré po nich zostávajú. Európska únia a jej členské štáty musia spolupracovať a konať s cieľom zabezpečiť právo všetkých detí na bezpečie. Pochopenie stratégií založených na dôkazoch uvedených v týchto národných správach môže pomôcť pri zlepšovaní bezpečnosti detí. '

Pridanie štyroch nových krajín do Národných správ o bezpečnosti detí v roku 2012 znamená, že teraz existuje základná miera využívania osvedčených bezpečnostných politík vo všetkých 27 členských štátoch EÚ (plus Chorvátsko, Island, Izrael, Nórsko), z ktorej možno merať pokrok v priebehu doby. Avšak, to nestačí - súčasné snahy pri hodnotení pokroku sú obmedzené, pretože len málo politík je v súčasnosti sledovaných z pohľadu ich dopadu.

„Hodnotenie dopadu politiky je zásadné, ale nevykonáva sa' hovorí poslanec Malcolm Harbour, predseda Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa. 'Monitorovanie musí byť začlenené prv, než je politika zavedená do praxe, aby bolo zabezpečená dostupnosť údajov potrebných pre hodnotenie dopadu. To bude vyžadovať spoluprácu a zapojenie mnohých odvetviach, ale to je kritická trhlina práve teraz a bez nej nemožno preukázať, ktoré politiky detskej bezpečnosti majú najväčší účinok. '

Ochrana detí je investícia, ktorá ušetrí peniaze teraz i v budúcnosti. „Úrazy a nehody sú závažným problémom pre deti v regióne a je načase, aby vlády umiestnili intervencie viac zamerané na riešenie tohto problému. UNICEF podporuje krajiny, aby posilnili rodiny v ochrane svojich detí,' hovorí Octavian Bivol, UNICEF Regionálny poradca pre zdravotníctvo pre CEECIS.

K dnešnému dňu investície do prevencie detských úrazov zo všetkých relevantných sektorov na národnej a európskej úrovni nie sú primerané veľkosti problému. Zabezpečenie práva dieťaťa na bezpečnosť poskytne podporu pre zvýšenie úrovne zdravia, blahobytu a rastu pre európske deti a spoločnosti ako celku.

Odkazy na vybrané body Správy o bezpečnosti detí 2012: Európske zhrnutie pre 31 krajín

1. Európska správa o prevencii detských úrazov a Svetová správa o prevencii detských úrazov z WHO a UNICEF potvrdzujú veľký zdravotný dopad úrazov na deti.
http://www.childsafetyeurope.org/publications/europeanpolicy/index.html

2. Národné správy o bezpečnosti detí sú súčasťou projektu TACTICS (Tools to Address Childhood Trauma, Injury and Children´s Safety) financovaného z EÚ, pod vedením Európskej Aliancie pre bezpečnosť detí EuroSafe v spolupráci s Európskou komisiou, RoSPA, Nordic School of Public Health, Dublin City University, Swansea University, European Public Health Alliance and Association, Schools for Health in Europe, European Transport Safety Council, UNICEF, World Health Organization (WHO) a národnými partnerskými organizáciami v každej z participujúcich krajín. (Úplný zoznam zúčastnených organizácií je k dispozícii na http://www.childsafetyeurope.org/tactics/project-partners.html

3. Národné správy a profily 2012 sú súčasťou aktivít projektu TACTICS pre benchmark a monitorovanie detských úrazov a súvisiacich aktivít Národné správy o bezpečnosti detí boli navrhnuté, aby umožnili:

  • komparatívne hodnotenie záťaže neúmyselných úrazov detí
  • komparatívne hodnotenie prijímania, implementácie a presadzovanie politických opatrení na národnej úrovni, o ktorých je známe, že fungujú
  • v rámci krajiny preskúmanie silných a slabých stránkach a medzier, a takto poskytnúť radu, kde nasmerovať činnosť
  • porovnávacie cvičenia v rámci jednotlivých krajín v čase aj medzi krajinami, ktoré môžu slúžiť pre inšpiráciu a motiváciu k ďalšiemu pokroku
  • dôležitý mechanizmus pre identifikáciu, zdieľanie, využitie a prijatie skúsenosti získaných z celej Európy
  • prvé preniknutie do väzieb medzi efektívnymi politikami a zdravotnými výstupmi.

Národné správy posudzujú rozsah bezpečnostných opatrení stanovených pre deti a dorast preskúšaním a klasifikáciou prijatia, implementácie a presadzovania národných politík na založených na dôkazoch zameraných na neúmyselné úrazy. Súhrnná správa z 31 krajín poskytuje prehľad zo všetkých krajín na uľahčenie plánovania na európskej úrovni a podporenie úsilia na úrovni, vrátane novej oblasti týkajúcej sa nerovností a detských úrazov.

Národné správy o detskej bezpečnosti boli ocenené Európsku cenou zdravia na Európskom zdravotníckom fóre Gastein 2011.

Správa o bezpečnosti detí 2012: Európske zhrnutie pre 31 krajín a individuálne správy na národnej úrovni budú k dispozícii 12.6.2012 na www.childsafetyeurope.org

4. Analýza vývoja bola vykonaná pre porovnanie celkových skóre na základe pôvodných 94 ukazovateľov, zavedených v roku 2007 pre 16 krajín, ktoré sa zúčastnili v rokoch 2007 a 2012. Priemerné skóre pre celkové plnenie bezpečnosti sa zvýšilo z 31.5/60 v roku 2007 na 36/60 v 2012. Priemerný nárast o 5,09 bol štatisticky významný (p = 0,019, 95% interval spoľahlivosti 0.96,9.22).

(Ďalšie podrobnosti nájdete na stranách 8 - 11 Správy o bezpečnosti detí 2012: Európske zhrnutie pre 31 krajín a individuálne správy na národnej úrovni sú k dispozícii na stiahnutie na: www.childsafetyeurope.org

5. Chápanie politík spojených s dopravou v porovnaní s inými politikami v oblasti bezpečnosti (bezpečnosť v domácnosti) môže byť posudzovaný porovnaním priemerného skóre v podskupinách.

Priemerné skóre pre rok 2012 založený na národných správach z 31 krajín podľa podskupín

Oblasť záujmu

TACTICS
priemer

Doprava

Bezpečnosť chodcov

3.5

Bezpečnosť pasažierov

3

Bezpečnosť jazdy na motorových skútroch a
mopedoch

4.5

Bezpečnosť cyklistov

3.5

Iné ako doprava

Bezpečnosť pri vode / prevencia pred utopením

2

Prevencia pádov

2

Prevencia otráv

3

Prevencia popálenín

2.5

-   

Prevencia
udusenia

2.5

Činnosti na podporu
prevencie

Vodcovstvo v
oblasti bezpečnosti detí

3

Infraštruktúra
v oblasti bezpečnosti detí

3

Kompetencie v
oblasti bezpečnosti detí

3

Celkové skóre

35

Skóre pre jednotlivé krajiny v 2012 podľa podskupín možno vidieť podrobnejšie na stranách 6 - 7 Správy o bezpečnosti detí 2012: Európske zhrnutie pre 31 krajín je k dispozícii na: www.childsafetyeurope.org alebo v prílohe v PDF.

6. Miera úmrtnosti z dôvodu úrazu (Vekovo štandardizované európske hodnoty/ 100,000 obyvateľov vo veku 0-19 rokov v roku 2010 alebo v poslednom dostupnom roku; zdroj WHO European Detailed Mortality Database)

 

Všetky úrazy

Neúmyselné úrazy

Holandsko

4.99

3.06

Švédsko

5.02

2.73

Spojené kráľovstvo

6.01

4.98

Nemecko

6.16

4.40

Portugalsko

6.81

5.86

Izrael

7.05

4.76

Taliansko

7.21

6.31

Španielsko

7.27

6.54

Slovinsko

7.36

5.23

Rakúsko

7.49

5.32

Francúzsko

7.60

5.97

Dánsko

7.81

6.61

Maďarsko

8.09

5.52

Česká republika

8.54

6.95

Nórsko

9.19

6.09

Slovenská republika

9.27

8.26

Fínsko

9.31

6.06

Grécko

9.43

8.95

EÚ27

9.57

7.46

Írsko

10.66

6.61

Chorvátsko

10.84

8.74

Belgicko

10.93

8.13

Poľsko

11.64

8.56

Estónsko

12.04

8.93

Lotyšsko

16.06

12.99

Rumunsko

17.20

14.65

Bulharsko

17.37

15.22

Litva

23.91

17.38

Celkové skóre pre 31 krajín v roku 2012
(založené na 115 indikátoroch: 94 pôvodných indikátorov z roku 2007, 8 pridaných v roku 2009 a 13 pridaných v roku 2012)

Krajina

Celkové skóre

Fínsko

45

Island

44.5

Holandsko

43.5

Česká republika

43.5

Poľsko

43.5

Slovinsko

42

Švédsko

41

Írsko

40.5

Nemecko

39

Lotyšsko

39

Španielsko

39

Malta

38.5

Izrael

38

Taliansko

38

Rakúsko

37.5

Škótsko

37.5

Anglicko

36

Maďarsko

35

Nórsko

35

TACTICS priemer

35

Dánsko

32

Litva

32

Francúzsko

31.5

Wales

31

Portugalsko

30

Chorvátsko

29.5

Belgicko

28.5

Luxembursko

27.5

Slovensko

27

Rumunsko

26

Bulharsko

23

Grécko

14.5

Viac informácií o detských úrazov a nerovnostiach môžete nájsť na stránkach 46-48 v Správe o bezpečnosti detí 2012: Európske zhrnutie pre 31 krajín je k dispozícii na: www.childsafetyeurope.org alebo v prílohe v PDF.

7. Podrobnosti pre prijatie, implementáciu a presadzovanie stratégie, politiky v špecifických oblastiach úrazov možno nájsť v Správe o bezpečnosti detí 2012: Európske zhrnutie pre 31 krajín je k dispozícii na: www.childsafetyeurope.org alebo v prílohe v PDF (Bezpečnosť cyklistov str. 21-23; bezpečnosť pasažierov/bezpečnosť jazdy str. 15-17; bezpečnosť pri vode str. 24-27; prevencia otráv str. 31-33; prevencia pádov str. 28-30).

8. 31 krajín v roku 2012 zahŕňa 24 členských štátov a navyše Anglicko, Škótsko a Wales ako konštitučných krajinách Spojeného kráľovstva, Chorvátsko, Nórsko, Poľsko a Izrael.

  • Pre 4 krajiny národná správa v roku 2012 je prvou v poradí: Bulharsko, Chorvátsko, Rumunsko a Slovensko.
  • Pre 14 krajinách 2012 je národná správa druhou v poradí: Dánsko, Anglicko, Fínsko, Island, Írsko, Izrael, Lotyšsko, Litva, Luxembursko, Malta, Nórsko, Poľsko, Slovinsko, Wales.
  • Pre 13 krajín 2012 je národná správa treťou v poradí: Rakúsko, Belgicko, Česká republika, Francúzsko, Nemecko, Grécko, Maďarsko, Taliansko, Holandsko, Portugalsko, Škótsko, Španielsko, Švédsko

9. Viac informácií o výzvach na činnosť na riešenie prevencie detských úrazov v rámci rezolúcie o prevencii detských úrazov prijatej na 64. zasadaní Svetového zdravotníckeho zhromaždenia (WHA) Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) je k dispozícii na http://www2.ohchr.org/english/law/crc.htm

Príloha: Správa o bezpečnosti detí 2012: Európske zhrnutie pre 31 krajín v PDF

PrílohaVeľkosť
child-safety-report-cards-europe-summary-2012.pdf8.79 MB