Publikácia: Dlhodobá starostlivosť o starších ľudí na Slovensku a v Európe (1. diel) v PDF

jún 25 2011

Rýchly nárast staršej populácie má už dnes za následok zvyšujúci sa dopyt po službách dlhodobej starostlivosti (long-term care, ďalej len LTC). Na jednej strane sa zdravotná starostlivosť vďaka pokrokom vo vede a výskume a vďaka zvýšeným investíciám do zdravotných služieb zlepšuje, na druhej strane sme svedkami narastajúcich nerovností v zdraví pre zraniteľné skupiny obyvateľstva. Medzi ne patria aj seniori, pre ktorých sa dostupnosť niektorých služieb stáva problematická, až nemožná. Veľká časť starších ľudí trpí na viacnásobné chronické ochorenia (kardiovaskulárne, onkologické, metabolické, respiračné), má problémy s hybnosťou. K tomu sa často pridružujú poruchy správania, orientácie, strach, úzkosť, depresia, pocity samoty a zanedbávania zo strany rodiny a okolia. To všetko zhoršuje kvalitu ich života, ktorú si nedokážu prinavrátiť vlastným úsilím, ale len pomocou starostlivosti zabezpečenej spoločnosťou.

Všetky európske krajiny očakávajú, že s rastúcim počtom starších odkázaných ľudí budú dramaticky narastať náklady na formálnu a neformálnu dlhodobú starostlivosť o chronicky chorých ľudí. S tým súvisiace zvyšujúce sa finančné bremeno vyžaduje už dnes čo najefektívnejšie využitie disponibilných zdrojov, t.j. snahu o čo najoptimálnejšie zostavenie spektra služieb dlhodobej starostlivosti pre jednotlivca a pre celé komunity tak, aby spĺňali tri základné atribúty: boli geograficky dostupné, kvalitné a finančne únosne pre jednotlivca aj pre spoločnosť.

Vedecko-výskumné inštitúcie zo 14 krajín Európy vrátane Slovenska sa podujali vyvinúť koncept a metodológiu popisu a analýzy LTC o starších ľudí v Európe a formulovať súbor nástrojov na popis a analyzovanie systému LTC o starších ľudí. Osobitná pozornosť je venovaná hodnoteniu a sledovaniu kvality starostlivosti, prevencie a rehabilitácie, podpory neformálne opatrujúcich osôb, ako aj na adresnosť riadenia a financovania systémov LTC.

Podľa WHO je dlhodobá starostlivosť poskytovanie zdravotných, sociálnych a osobných služieb na opakovanej alebo kontinuálnej báze osobám s chronickými telesnými alebo duševnými poruchami. Táto starostlivosť môže byť poskytovaná v inštitucionálnom prostredí alebo v domácnosti danej osoby. Služby LTC zvyčajne zahŕňajú symptomatickú a udržiavaciu liečbu, rehabilitáciu a osobnú asistenciu pre osoby všetkých vekových skupín, aj keď v praxi ide najmä o starších ľudí.

Spojením odborných a finančných kapacít WHO/EURO (v rámci Dohody o spolupráci s Ministerstvom zdravotníctva SR) a Inštitútu pre výskum práce a rodiny (slovenský zástupca v projekte INTERLINKS) vznikol 1. diel publikácie Dlhodobá starostlivosť o starších ľudí na Slovensku a v Európe so zameraním na neformálnu starostlivosť a kvalitu. 2. diel, ktorého vydanie je naplánované na budúci rok, sa bude zaoberať spravovaním a financovaním LTC, prevenciou a rehabilitáciou v LTC.

Publikácia má tri časti:
1. Dlhodobá starostlivosť o starších ľudí na Slovensku a v Európe (1)
2. Neformálna starostlivosť
3. Kvalita

Link na celú publikáciu v PDF (4,80MB): http://www.who.sk/images/stories/Interlinks.pdf

Zdroj: Kancelária Svetovej zdravotníckej organizácie v Slovenskej republike

Ponuka vzdelávania


Radi publikujete ale nemáte dobrú skúsenosť s inými časopismi? Publikujte články v časopise Prohuman a podcasty na Prohuman AI. Hľadáme práve Vás!