Publikácia: Ako písať školské a záverečné práce Metodická pomôcka pre študentov - Peter Orendáč

júl 30 2010

Úvod
Počas vysokoškolského štúdia študenti prichádzajú do styku s rôznymi druhmi prác, ktoré majú vyprodukovať. Sú to rôzne školské a záverečné práce. Zákon 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v § 51 ods. 3 uvádza, že „súčasťou štúdia podľa každého študijného programu je aj záverečná práca.“ Nasledujúce paragrafy spomenutého zákona ako záverečné práce chápu bakalárske, diplomové, rigorózne a dizertačné práce.

Písanie takýchto prác však má svoje zákonitosti a pisateľ sa má riadiť príslušnými normami, upravujúcimi ich formu i obsah. Niektoré normy sú však ťažko dostupné a študenti zápasia v tomto smere s mnohými problémami. Úlohou tejto metodickej príručky je uľahčiť študentom ich prácu pri písaní rôznych prác.

Tvorba tejto príručky vychádza z osobných skúseností vedenia študentov pri školských a záverečných prácach alebo absolventov pri rôznych kvalifikačných prácach. Jej tvorba sa opierala o dostupné normy a príručky iných autorov.

Príručka pozostáva zo štyroch kapitol. Prvá kapitola sa zaoberá charakteristikou jednotlivých druhov prác a formálnymi požiadavkami na ich tvorbu. Druhá kapitola hovorí o charakteristikách jednotlivých častí záverečných prác. V tretej kapitole je uvedená technika práce s prameňmi a problematika citácii. Štvrtá časť predkladá možnosti písania bibliografických odkazov z jednotlivých druhov prameňov a príklady ich praktického použitia.


Obsah:
1 ŠKOLSKÉ, ZÁVEREČNÉ A KVALIFIKAČNÉ PRÁCE
1.1 KLASIFIKÁCIA PRÁC
1.1.1 Školské (prekvalifikačné) práce
1.1.2 Vedeckokvalifikačné práce
1.1.3 Odborné a vedecké práce
1.2 CHARAKTERISTIKA JEDNOTLIVÝCH PRÁC
1.2.1 Seminárna práca
1.2.2 Ročníková práca
1.2.3 Bakalárska práca
1.2.4 Diplomová práca
1.2.5 Odporúčaný postup pri písaní práce
1.3 ROZSAH PRÁC
1.4 NORMY PRE PÍSANIE ŠKOLSKÝCH A ZÁVEREČNÝCH PRÁC
1.5 FORMÁLNA ÚPRAVA ROČNÍKOVEJ A ZÁVEREČNEJ PRÁCE

2 ČLENENIE PRÁCE
2.1 PREDNÁ ČASŤ PRÁCE (PRELIMINÁRIÁ)
2.1.1 Obal
2.1.2 Titulný list
2.1.3 Errata
2.1.4 Abstrakt
2.1.5 Predhovor
2.1.6 Čestné vyhlásenie
2.1.7 Poďakovanie
2.1.8 Obsah
2.1.9 Zoznam ilustrácií a tabuliek
2.1.10 Zoznam skratiek a symbolov
2.1.11 Slovník termínov
2.2 HLAVNÁ ČASŤ PRÁCE
2.2.1 Úvod
2.2.2 Jadro práce
2.2.3 Záver
2.2.4 Zoznam bibliografických odkazov
2.3 PRÍLOHY
2.4 KONCOVÁ ČASŤ PRÁCE

3 POUŽÍVANIE PRAMEŇOV – CITOVANIE
3.1 PREBERANIE PRAMEŇOV
3.1.1 Citát
3.1.2 Parafráza
3.1.3 Výťah
3.1.4 Etika citovania
3.2 TECHNIKA CITOVANIA
3.2.1 Metóda mena a dátumu
3.2.2 Metóda číselných citácií
3.2.3 Príklady uvádzania citátov a citácií metódou mena a dátumu

4 BIBLIOGRAFICKÉ ODKAZY
4.1 ŠPECIFIKÁCIA ÚDAJOV
4.1.1 Hlavná zodpovednosť
4.1.2 Názov
4.1.3 Nosič
4.1.4 Sekundárna zodpovednosť
4.1.5 Vydanie
4.1.6 Označovanie zväzkov seriálových publikácií
4.1.7 Vydavateľské údaje
4.1.8 Časové údaje pre elektronické dokumenty
4.1.9 Rozsah a skladba dokumentu
4.1.10 Edícia
4.1.11 Poznámky
4.1.12 Dostupnosť elektronických dokumentov
4.1.13 Štandardné číslo
4.1.14 Časť dokumentu
4.1.15 Zoznam bibliografický odkazov
4.2 PRÍKLADY BIBLIOGRAFICKÝCH ODKAZOV
4.2.1 Monografia
4.2.2 Časť monografie
4.2.3 Príspevok v monografii
4.2.4 Seriálová publikácia ako celok
4.2.5 Článok v seriálových publikáciách
4.3 PRÍKLADY BIBLIOGRAFICKÝCH ODKAZOV ELEKTRONICKÝCH DOKUMENTOV
4.3.1 Elektronické monografie
4.3.2 Časť elektronickej monografie
4.3.3 Články a príspevky v elektronických monografiách a zborníkoch
4.3.4 Elektronické časopisy
4.3.5 Články v časopisoch a iné príspevky
4.3.6 Elektronické správy a oznamy

Autor: PaedDr. Ing. Peter Orendáč
Názov: Ako písať školské a záverečné práce - Metodická pomôcka pre študentov
Recenzenti:
Doc. PhDr. Michal Oláh, PhD.
PhDr. Zlatica Ondrušová, PhD.
PhDr. Emília Vranková, PhD.
Vydavateľ: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Bratislava
Rok vydania: 2009
Počet strán: 47
Tlač: BEKI design, s.r.o.
Obálka: Mária Orendáčová
ISBN: 978-80-89271-43-6
EAN 9788089271436