Príručka pre skvalitnenie supervízie v detských domovoch Michal Oláh - Milan Schavel - Milan Tomka

júl 30 2010

Predhovor
Publikácia, ktorá sa Vám dostala do rúk, vznikla z potreby tímu slovenských supervízorov sociálnej práce skvalitniť a implementovať supervíziu do praxe inštitúcií poskytujúcich sociálnu pomoc v rezorte MPSVaR SR. Túto nevyhnutnosť umocnila skutočnosť vyplývajúca zo znenia zákona o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele č.305/2005, časť 4, § 47, ods. 7, kde sa hovorí o povinnosti zabezpečenia supervízie v prostredí detských domovov - konkrétne pre sociálnych pracovníkov a vychovávateľov.

Sme si vedomí mnohých problémov, s ktorými sa pri plnení tohto zákona jednotlivé detské domovy na čele s ich riaditeľmi stretávajú. Nie sú to len obavy a absencia dlhodobej skúsenosti s realizáciu supervízie ako takej, ale aj nedostatok kvalifikovaných odborníkov, nejasne stanovené podmienky pre prácu supervízora, jeho kvalifikačné požiadavky, určitá obava vedúcich pracovníkov z pôsobenia cudzieho elementu na „svojom teritóriu“ a v neposlednom rade i nedostatok finančných prostriedkov.

Po viacerých spoločných stretnutiach sme sa rozhodli v spolupráci s niektorými detskými domovmi, akademickou pôdou, Asociáciou vzdelávateľov v sociálnej práci, Asociáciou supervízorov a sociálnych poradcov, mimovládnymi organizáciami pôsobiacimi v danej oblasti a MPSVaR SR s finančnou podporou Protidrogového fondu SR usporiadať v Malej Lučivnej workshop na tému supervízia v detských domovoch.

Výsledkom pracovného stretnutia supervízorov a iných zainteresovaných subjektov bolo okrem iného tiež spracovanie tejto publikácie, ktorej cieľom je uviesť každého záujemcu do niektorých vybratých aspektov supervízie s akcentom na pracovníkov detských domovov.

Želáme si, aby medzi supervízormi a objednávateľmi tejto služby bola vždy dôvera podporená dobrou legislatívnou úpravou s cieľom profesionalizovať sociálnu prácu a napomôcť tak našim klientom, o ktorých nám ide predovšetkým.

doc. PhDr. Michal Oláh, PhD.
sociálny pracovník a supervízor

Táto metodická príručka je výsledkom riešenia vedeckovýskumného projektu
Supervízia ako základný predpoklad kvalitnej sociálnej práce VEGA č. 1/0532/08

Obsah
I. Profesionálne kompetencie sociálneho pracovníka
II. Profesionalizácia sociálnej práce a potreba supervízie
III. Supervízia - vymedzenie základných pojmov
IV. Mnohostrannosť supervízie
V. Supervízor
VI. Otázky moci v supervízii
VII. Hranice supervízie
VIII. Niektoré aspekty a odporúčania pre supervíziu v detských domovoch - výstupy z workshopu

© Autor:
doc. PhDr. Michal Oláh, PhD.
prof. PaedDr. Milan Schavel, PhD.
PhDr. Milan Tomka, PhD.
Názov: Príručka pre skvalitnenie supervízie v detských domovoch
Recenzenti:
prof. PhDr. Vincent Kovačič, CSc.
Mgr. Peter Michančo
Mgr. Dana Žilinčíková
Vydavateľ: Asociácia vzdelávateľov v sociálnej práci
Rok vydania: 2008
Počet strán: 35

ISBN 978-80-969905-0-4
EAN 9788096990504

Ponuka vzdelávania


Radi publikujete ale nemáte dobrú skúsenosť s inými časopismi? Publikujte články v časopise Prohuman a podcasty na Prohuman AI. Hľadáme práve Vás!