Chránená dielňa a chránené pracovisko ako forma sociálnej pomoci pre občanov s ťažkým zdravotným postihnutím na Slovensku a v Poľsku

dec 31 2018

Sheltered workshop and sheltered workplace as form of social assistance to citizens with heavy disabilities in Slovakia and Poland
Abstrakt: Dospelí uspokojujú svoju potrebu sebarealizácie v pracovnej oblasti. Často sa stáva, že zdravotné postihnutie znižuje príležitosť nájsť si prácu. Osobná kríza sa vyskytne napríklad vtedy, keď takýto človek nastúpi do zamestnania. Je preto veľmi dôležité vytvoriť podmienky pre vytvorenie chránených dielní a chránených pracovísk pre občanov so zdravotným postihnutím ako nástrojov politiky zamestnanosti na Slovensku a v Poľsku.
Kľúčové slová: Chránená dielňa, zdravotné postihnutie, zriadenie odbornej činnosti, zamestnanie.

Abstract: Adults satisfy their need for self-fulfillment in the professional area. It often happens that disability reduces one's opportunities to find a job. An identity crisis occurs, for example, when a person takes up a job. It is therefore very important to create conditions for the establishment of sheltered workshops and sheltered workplaces for citizens with disabilities as employment policy instruments in Slovakia and Poland.
Key words: Protected workshop, disability, professional activity establishment, employment.

ÚVOD

Vznik a existencia zdravotného postihnutia predstavuje sociálnu udalosť, ktorá zásadným spôsobom ovplyvňuje život každého človeka. Dopad tejto situácie je na osoby so zdravotným postihnutím, ich rodiny a spoločnosť. V podmienkach Slovenskej republiky sú platné viaceré legislatívne normy, ktorý sa zaoberajú otázkami zdravotného postihnutia, pre potreby nášho príspevku sme si zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (SR) a zákon o odbornej a sociálnej rehabilitácii a zamestnávaní zdravotne postihnutých osôb v PL ( ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych). Každý z uvedených zákonov má svoj predmet, definuje základné pojmy a zároveň sa zaoberá posudzovaním zdravotného postihnutia, jeho dôsledkov, kompenzáciou, zamestnávaní, dodržovaním ľudských práv. Podľa Repkovej (1999) pri pojme zdravotné postihnutie hovoríme o ťažkostiach, problémoch, neprekonateľných prekážkach, nepochopení okolia alebo sa hodnotí ( väčšinou negatívne) rozsah výhod, podpôr či pomoci ľuďom so zdravotným postihnutím a ich rodinám zo strany štátu.

1 PODPORA ZAMESTNÁVANIA OBČANOV SO ZDRAVOTNÝM POSTIHNUTÍM

Podľa autorov Frankovského a Ištvánikovej1 zamestnanie je priestorom, v ktorom ľudia majú možnosť nadviazať množstvo nových kontaktov, stretávať sa s inými ľuďmi. Vytvárať si formálne a neformálne vzťahy, čím získavajú inú sociálnu skúsenosť ako v rodine alebo medzi priateľmi vo svojom voľnom čase. Sociálna integrácia v zamestnaní je významným determinantom psychickej pohody a zdravia.

Zamestnanie je takto významným faktorom socializácie človeka v období jeho ekonomicky aktívneho veku. Podľa § 8, písmeno h zákona o službách zamestnanosti (SR) sa za znevýhodneného uchádzača o zamestnanie považuje občan so zdravotným postihnutím. Z legislatívneho hľadiska je pojem zdravotné postihnutie definovaný v jednotlivých právnych predpisoch a právnych normách. Za fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím sa podľa zákona NR SR č. 447/2008 Z.z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa považuje fyzická osoba, ktorej miera funkčnej poruchy je najmenej 50%. Funkčná porucha podľa zákona č. 447/2008 Z.z. o peňažných príspevkoch znamená nedostatok telesných, zmyslových ako aj duševných schopností fyzickej osoby, ktorý z hľadiska predpokladaného vývoja zdravotného postihnutia bude trvať dlhšie ako dvanásť mesiacov. V dôsledku poruchy môže dôjsť k obmedzeniu vo výkone niektorých činností alebo môže viesť k znevýhodneniu pre každodenný život človeka.

V PL podľa zákona, v kapitole 2 vyhlásenie o zdravotnom postihnutí, v článku 3 - Stupne zdravotného postihnutia sa stanovujú tri úrovne zdravotného postihnutia: výrazné, mierne a ľahké. Výrazné zdravotné postihnutie zahŕňa osobu, ktorá trpí poškodením telesnej zdatnosti: nie je schopná nastúpiť do zamestnania; je schopná pracovať v chránenej dielni alebo v profesionálnej aktivačnej inštitúcii, vyžadujúcej trvalú alebo dlhodobú starostlivosť alebo pomoc inej osoby potrebnej na vykonávanie sociálnych úloh v súvislosti so značne obmedzenou možnosťou samostatnej existencie. S miernym stupňom zdravotného postihnutia je osoba s poruchou schopnosti tela vykonávať zamestnanie na pracovisku, prispôsobená potrebám a príležitostiam vyplývajúcim z postihnutia, vyžadujúca čiastočnú alebo pravidelnú pomoc inej osoby, aby mohla plniť sociálne úlohy v dôsledku obmedzenej možnosti samostatnej existencie.

2 CHRÁNENÁ DIELŇA A CHRÁNENÉ PRACOVISKO
2.1 Chránená dielňa a chránené pracovisko na Slovensku

Podľa § 55 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti (SR) sú chránená dielňa a chránené pracovisko pracoviská zriadené právnickou osobou alebo fyzickou osobou, v ktorých sú zamestnaní občania so zdravotným postihnutím v pracovnom pomere, ktorí nie sú schopní nájsť si zamestnanie na otvorenom trhu práce, alebo pracoviská, na ktorých sa občania so zdravotným postihnutím zaškoľujú alebo pripravujú na prácu, a na ktorých sú pracovné podmienky vrátane nárokov na pracovný výkon prispôsobené zdravotnému stavu občanov so zdravotným postihnutím. Za chránenú dielňu sa považuje pracovisko, na ktorom právnická osoba alebo fyzická osoba zriadi viac ako jedno pracovné miesto pre občana so zdravotným postihnutím a na ktorom pracuje najmenej 50 % občanov so zdravotným postihnutím. Za chránené pracovisko sa považuje pracovisko, na ktorom právnická osoba alebo fyzická osoba zriadi pracovné miesto pre občana so zdravotným postihnutím a pracovné miesto sa nevytvára v chránenej dielni. Za chránené pracovisko sa považuje aj pracovisko, na ktorom občan so zdravotným postihnutím prevádzkuje samostatnú zárobkovú činnosť. Chránené pracovisko môže byť zriadené aj v domácnosti občana so zdravotným postihnutím sú určené predovšetkým na pracovné uplatnenie občanov so zdravotným postihnutím, ktorým zamestnávateľ nemôže poskytnúť vhodné zamestnanie na iných pracoviskách. V chránenej dielni alebo na chránenom pracovisku môžu pracovať aj občania, ktorým sa poskytuje získanie odborných zručností alebo príprava na pracovné uplatnenie, a zamestnanci, ktorí pre ohrozenie zdravia nie sú dočasne spôsobilí vykonávať doterajšie zamestnanie, ak pre nich zamestnávateľ nemá iné vhodné zamestnanie.

O priznanie postavenia chránenej dielne alebo chráneného pracoviska môže písomne požiadať právnická osoba alebo fyzická osoba úrad, v ktorého územnom obvode zriadi pracovné miesto pre občana so zdravotným postihnutím. Súčasťou žiadosti o priznanie postavenia chránenej dielne alebo chráneného pracoviska je popis pracovnej činnosti, pracoviska a jeho umiestnenia, pracovných podmienok a doklad o nájme priestorov, ak právnická osoba alebo fyzická osoba nie je vlastníkom priestorov.

Úrad prizná postavenie chránenej dielne alebo chráneného pracoviska na dobu neurčitú. Priznané postavenie chránenej dielne alebo chráneného pracoviska úrad zruší, ak právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá zriadila chránenú dielňu alebo chránené pracovisko, neplní podmienky podľa tohto zákona. Na základe písomnej žiadosti právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ktorá zriadila chránenú dielňu alebo chránené pracovisko, úrad zruší, zmení alebo pozastaví priznané postavenie chránenej dielne alebo chráneného pracoviska, zruší pozastavenie priznaného postavenia chránenej dielne alebo chráneného pracoviska pred uplynutím doby, na ktorú bolo pozastavené, alebo vydá duplikát dokladu o priznanom postavení chránenej dielne alebo chráneného pracoviska. Duplikát dokladu o priznanom postavení chránenej dielne alebo chráneného pracoviska vydá úrad pri jeho strate, odcudzení alebo znehodnotení. Priznané postavenie chránenej dielne alebo chráneného pracoviska zaniká dňom, keď bol právnickej osobe alebo fyzickej osobe priznaný štatút integračného podniku. Úrad neprizná postavenie chránenej dielne alebo chráneného pracoviska právnickej osobe alebo fyzickej osobe, ktorá je integračným podnikom.

Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá má priznané postavenie chránenej dielne alebo chráneného pracoviska, je povinná:
a) zamestnávať v chránenej dielni najmenej 50 % občanov so zdravotným postihnutím počas obdobia, na ktoré má priznané postavenie chránenej dielne,
b) viesť osobitnú evidenciu nákladov, výkonov a hospodárskeho výsledku chránenej dielne alebo chráneného pracoviska,
c) oznámiť úradu každú zmenu súvisiacu s priznaným postavením chránenej dielne alebo chráneného pracoviska najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa uskutočnenia zmeny,
d) oznámiť úradu zmenu sídla chránenej dielne alebo chráneného pracoviska najneskôr 30 kalendárnych dní pred uskutočnením plánovanej zmeny.

Príspevok na zriadenie chránenej dielne alebo chráneného pracoviska
Úrad práce môže poskytnúť príspevok na zriadenie chránenej dielne alebo chráneného pracoviska zamestnávateľovi, ktorý na zriadené pracovné miesto v chránenej dielni alebo na chránenom pracovisku prijme do pracovného pomeru uchádzača o zamestnanie, ktorý je občanom so zdravotným postihnutím, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie najmenej jeden mesiac, ak zamestnávateľ o príspevok písomne požiada. Príspevok sa poskytuje na úhradu časti nákladov na zriadenie pracovného miesta pre občana so zdravotným postihnutím v chránenej dielni alebo na chránenom pracovisku. Za náklady na zriadenie pracovného miesta sa považujú náklady, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie vykonávania pracovnej činnosti občana so zdravotným postihnutím a súvisia so zriadením tohto pracovného miesta. Výška príspevku na jedno zriadené pracovné miesto v chránenej dielni alebo na chránenom pracovisku je:
a) v bratislavskom kraji najviac 4-násobok celkovej ceny práce podľa § 49 ods. 4 vypočítanej z priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky za prvý až tretí štvrťrok kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa príspevok poskytuje,
b) v ostatných krajoch:
1. v okresoch s priemernou mierou evidovanej nezamestnanosti nižšou alebo rovnakou, ako je celoslovenský priemer v kalendárnom roku, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa príspevok poskytuje, najviac 4,8-násobok celkovej ceny práce podľa § 49 ods. 4 vypočítanej z priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky za prvý až tretí štvrťrok kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa príspevok poskytuje.
2. v okresoch s priemernou mierou evidovanej nezamestnanosti vyššou, ako je celoslovenský priemer v kalendárnom roku, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa príspevok poskytuje, najviac 5,2-násobok celkovej ceny práce podľa § 49 ods. 4 vypočítanej z priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky za prvý až tretí štvrťrok kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa príspevok poskytuje.

Ročná výška príspevku, ktorý poskytuje úrad, v ktorého územnom obvode je zriadená chránená dielňa alebo chránené pracovisko, je v roku 2018:
• 2,5-násobok celkovej ceny práce podľa § 49 ods. 4 zákona o službách zamestnanosti vypočítanej z priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky za prvý až tretí štvrťrok kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa príspevok poskytuje, na jedného občana so zdravotným postihnutím vykonávajúceho prácu v rozsahu ustanoveného týždenného pracovného času, t.j. v roku 2018 je výška príspevku 3 126,47 €
• 5-násobok celkovej ceny práce podľa § 49 ods. 4 zákona o službách zamestnanosti vypočítanej z priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky za prvý až tretí štvrťrok kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa príspevok poskytuje, na jedného občana so zdravotným postihnutím, ktorý má pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť vyšší ako 70 %, vykonávajúceho prácu v rozsahu ustanoveného týždenného pracovného času, t.j. v roku 2018 je výška príspevku 6 252,95 €2.

Ak je rozsah týždenného pracovného času nižší ako rozsah ustanoveného týždenného pracovného času, príspevok sa poskytuje v pomernej časti výšky.

Pracovné miesta, na ktorých zriadenie bol poskytnutý príspevok, sa môžu obsadzovať len uchádzačmi o zamestnanie, ktorí sú občanmi so zdravotným postihnutím. Inými občanmi so zdravotným postihnutím sa môžu tieto pracovné miesta obsadiť, ak sú dočasne voľné, iba s predchádzajúcim súhlasom úradu, a to na obdobie nepresahujúce deväť kalendárnych mesiacov. Zamestnávateľ, ktorému bol poskytnutý príspevok, je povinný zachovať zriadené pracovné miesto v chránenej dielni alebo na chránenom pracovisku najmenej dva roky. Zamestnávateľ, ktorý nesplnil povinnosť podľa prvej vety, je povinný vrátiť úradu pomernú časť poskytnutého príspevku zodpovedajúcu obdobiu, počas ktorého na zriadenom pracovnom mieste nezamestnával občana so zdravotným postihnutím.

V SR3 bolo ku dňu 31.12.2015 zapísaných 7 245, ku dňu 31.12.2016 zapísaných 6 033, ku dňu 31.12.2017 zapísaných 6 231, ku dňu 30.06.2018 zapísaných 6 297 chránených dielní a chránených pracovísk.

2.2 Chránená dielňa a chránené pracovisko v Poľsku

Podľa kapitoly 6 Chránené dielne a pracoviská ( Zakłady pracy chronionej i zakłady aktywności zawodowej) v PL v článku 28 sa uvádza, že zamestnávateľ vedie podnikateľskú činnosť po dobu najmenej 12 mesiacov, zamestnáva minimálne 20 zamestnancov na plný úväzok a dosiahol postavenie zamestnávateľa prevádzkovať chránenú dielňu, ak:
1) miera zamestnanosti osôb so zdravotným postihnutím je:
a) najmenej 40%, z ktorých najmenej 10% z celkového počtu zamestnaných sú osoby klasifikované s vážnym alebo stredne ťažkým postihnutím, alebo
b) aspoň 30% nevidiacich alebo duševne chorých alebo mentálne postihnutých, klasifikovaných s vážnym alebo stredne ťažkým postihnutím.

Krajský úrad vydá rozhodnutie o udelení štatútu chránenej alebo pracovnej činnosti. Toto rozhodnutie sa vydáva na obdobie troch rokov. Zároveň rozhoduje o strate udeleného postavenia chráneného pracoviska alebo o zriadení odbornej činnosti v prípade nesplnenia podmienok a povinností uvedených v čl. 28 a 33 ods. 1 a 3 zákona.

Prevádzkovateľ chránenej dielne alebo zariadenie odbornej činnosti je povinný:
1) informovať o akejkoľvek zmene týkajúcej sa plnenia podmienok a plnenia povinností uvedených v čl. 28 a 33 ods. 1 a 3 do 14 dní odo dňa tejto zmeny, poskytuje polročné informácie o splnení týchto podmienok.

Prevádzkovateľ chránenej dielne alebo zariadenie na výkon povolania je oslobodený:
a) od daní,
b) neplatí dane z tovarov a služieb pri zohľadnení pravidiel stanovených v osobitných predpisoch,

Prevádzkovateľ chránenej dielne môže byť oslobodený od platieb do Štátneho fondu rehabilitácie zdravotne postihnutých osôb spôsobom uvedeným v čl. 49 aj v prípade, ak finančné prostriedky z rehabilitačného fondu spoločnosti pre zdravotne postihnuté osoby nepostačujú na financovanie príspevku uvedeného v čl. 25 ust. 3 bod 2.

Príspevok na zriadenie chránenej dielne alebo chráneného pracoviska
Prevádzkovateľ chránenej dielne môže získať pre toto zariadenie z prostriedkov Štátneho fondu na rehabilitáciu zdravotne postihnutých najmä:
1) spolufinancovanie až do výšky 50% úrokovej sadzby z uzavretých bankových úverov,
2) úver na investičné účely, modernizáciu alebo reštrukturalizáciu závodu - s možnosťou spätného odkúpenia, až do výšky 50%,
3) spolufinancovanie alebo úhrada odmeny za osoby so zdravotným postihnutím, ktoré boli diagnostikované s duševnou chorobou, mentálnou retardáciou alebo epilepsiou vo výške 75% najnižšej mzdy,
4) náhrada nákladov na vzdelávanie zdravotne postihnutých osôb v súvislosti s potrebou zmeniť výrobný profil,
5) spolufinancovanie, s cieľom chrániť existujúce miesta v podniku.

Prevádzkovateľ chránenej dielne vytvorí fond spoločnosti na rehabilitáciu zdravotne postihnutých osôb. Príjmy rehabilitačného fondu sú najmä: finančné prostriedky, dotácie a dotácie, príjmy z predplatného a darov. Prostriedky rehabilitačného fondu sú vyčlenené na financovanie odbornej, sociálnej a terapeutickej rehabilitácie, ako aj poistenia pre zdravotne postihnutých, v súlade s pravidlami používania týchto fondov. Zamestnávatelia, ktorí prevádzkujú chránenú dielňu, môžu v súlade so zákonom zhromažďovať až 10% finančných prostriedkov rehabilitačného fondu na vykonávanie spoločných úloh.

V roku 2 000 bolo v PL zriadených 351 690 chránených dielní, pre 205 595 osôb so zdravotným postihnutím. V júni 2018 bola celková zamestnanosť 153 4304 osôb, z toho osoby so zdravotným postihnutím 120 157, so špecifickým ochorením 29 084, bez osobitných chorôb 91 073, s ťažkým zdravotným postihnutím 9 679 osôb.

ZÁVER

Zamestnávanie osôb so zdravotným postihnutím je prioritou vo všetkých vyspelých krajinách na národnej úrovni. V našom príspevku sme si vybrali porovnanie v SR a v PL, kde sme spracovali len podmienky (vybrané príspevky) na zriadenie chránenej dielne a chráneného pracoviska, zariadenie odbornej činnosti. V PL medzi úlohy úradu práce patrí najmä: rozvoj programov asistencie pri plnení úloh pre zamestnávanie osôb so zdravotným postihnutím; vytváranie pracovných miest a poradenstva pre osoby so zdravotným postihnutím (odborná prípravu a rekvalifikácia); vytvára špecializovaný školiaci program (lekársku a sociálnu rehabilitáciu); spolupracuje s dôchodkovými inštitúciami; spolupracuje s orgánmi štátnej správy a orgánmi miestnej samosprávy, mimovládnymi organizáciami a nadáciami v oblasti zamestnávania a odbornej rehabilitácie osôb so zdravotným postihnutím; spolupracuje s príslušným inšpektorátom prácu v oblasti posudzovania a kontroly pracovísk osôb so zdravotným postihnutím.

Na Slovensku UPSVaR môže poskytnúť príspevok na zriadenie chránenej dielne alebo chráneného pracoviska; môže poskytnúť príspevok na udržanie občana so zdravotným postihnutím v zamestnaní; môže poskytnúť príspevok občanovi so zdravotným postihnutím na samostatnú zárobkovú činnosť; vytvára podmienky pre Agentúru podporovaného zamestnávania, kde na účely zákona o službách zamestnanosti je právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá poskytuje služby občanom so zdravotným postihnutím; poskytne na základe písomnej žiadosti zamestnávateľovi, ktorý zamestnáva občana so zdravotným postihnutím, alebo samostatne zárobkovo činnej osobe, ktorá je občanom so zdravotným postihnutím, príspevok na činnosť pracovného asistenta; poskytuje zamestnávateľovi na zamestnávanie občanov so zdravotným postihnutím v chránenej dielni alebo na chránenom pracovisku alebo samostatne zárobkovo činnej osobe, ktorá je občanom so zdravotným postihnutím a ktorá na chránenom pracovisku prevádzkuje alebo vykonáva samostatnú zárobkovú činnosť, príspevok na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne alebo chráneného pracoviska a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov.

Na základe porovnávania jednoznačne nám vyplýva, že v PL je viac aktivít (podpory) v rámci aktívneho nástroja politiky zamestnanosti preto, aby sa zamestnávali občania so zdravotným postihnutím, napr. podporujú rôzne programy zamerané na asistenciu. V SR sa takéto programy nenachádzajú, vytvára sa priestor na zamestnanie pracovného asistenta. V PL v zákone je presne dané, na čo všetko má zriaďovateľ chránenej dielne nárok. V SR sa uvádza, že UP môže poskytnúť, z toho nám jednoznačne vyplýva, že ak konkrétny UP má vyčerpané finančné prostriedky na zriadenie chránenej dielne v tom roku ďalej neposkytuje.

Zaujímavé je v PL pre zamestnávateľa, ktorý zamestnáva min. 54 mesiacov osobu so zdravotným postihnutím: cestovné náklady a úhrady do výšky dvadsaťpäťnásobku priemernej odmeny za každú pozíciu, ktorá vznikla v súvislosti s: organizáciou nového pracoviska alebo prispôsobenie existujúceho pracoviska potrebám ľudí so zdravotným postihnutím; odmeňovanie osôb so zdravotným postihnutím po dobu 18 mesiacov.

Autori:
Doc. PhDr. Irena Kamanová, PhD. MHA.
prof. nadzw. dr hab. Ewa Kucharska

Literatúra

Repková,K: Zdravotné postihnutie -obraz z galérie nášho poznania. Bratislava.EPOS.1999
USTAWA z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
Zákon č. 5/2004 Z. z.Zákon o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov
https://cmps.ecn.cz/pd/2008/pdf/frankovsky-istvanikova.pdf
http://www.niepelnosprawni.gov.pl/index.php?c=page&id=84&idReg=130&fbcli...


1https://cmps.ecn.cz/pd/2008/pdf/frankovsky-istvanikova.pdf
2https://www.upsvr.gov.sk/sluzby-zamestnanosti/nastroje-aktivnych-opatreni-trhu-prace/podpora-zamestnavania-obcanov-so-zdravotnym-postihnutim/60-prispevok-na-uhradu-prevadzkovych-nakladov-chranenej-dielne-alebo-chraneneho-pracoviska-a-na-uhradu-nakladov-na-dopravu-zamestnancov-za.html?page_id=13098
3https://www.upsvr.gov.sk/sluzby-zamestnanosti/nastroje-aktivnych-opatreni-trhu-prace/podpora-zamestnavania-obcanov-so-zdravotnym-postihnutim/55-chranena-dielna-a-chranene-pracovisko.html?page_id=13312
4http://www.niepelnosprawni.gov.pl/index.php?c=page&id=84&idReg=130&fbclid=IwAR2wVjVBeC2kkp5hMPlYMIB0aKuHMlM-b9lA14S9ER8Een68FUtNEaUhpvM

Ponuka vzdelávania


Radi publikujete ale nemáte dobrú skúsenosť s inými časopismi? Publikujte články v časopise Prohuman a podcasty na Prohuman AI. Hľadáme práve Vás!