Skriptá: Technika písania záverečných a špecializačných prác (PDF)

jún 7 2023

Nevyhnutnou podmienkou úspešného ukončenia štúdia (bakalárskeho, magisterského, ale aj špecializačného) je napísanie záverečnej práce. Pri jej písaní je dôležité, aby boli dodržané zásady uvedené v príslušných smerniciach, všeobecné pravidlá vedeckých a odborných textov a v neposlednom rade, aby text práce na seba nadväzoval a súvisel s hlavným cieľom práce.

Pre študentov, ktorí píšu záverečnú prácu prvý krát to môže byť náročné. Preto je veľmi dôležité, aby mali okrem aktuálnych informácii a praktických skúsenosti k téme práce, aj adekvátne vedomosti a informácie o písaní vedecko-odborného textu a ovládali základy aplikácie empirických metód. Podobne aj študenti v magisterskom štúdiu potrebujú správne nasmerovať ako realizovať výskum a spracovať získané údaje po obsahovej aj formálnej stránke.

Zámerom učebných textov je poskytnúť študentom prvého a druhého stupňa vysokoškolského štúdia v odbore Ošetrovateľstvo, prípadne iných príbuzných odborov, ako aj študentom špecializačného štúdia komplexné údaje k písaniu a prezentovaniu záverečnej práce.

Odborný materiál obsahuje 10 kapitol a 7 príloh, v ktorých sú spracované všetky potrebné informácie k napísaniu kvalitnej záverečnej práce. V prvých kapitolách charakterizujeme jednotlivé typy prác a ponúkame návod k systematickej práci pri ich koncipovaní. Zamerali sme sa na obsah práce- spracovanie povinných a nepovinných častí a formálnu úpravu bakalárskych, diplomových a záverečných špecializačných prác. Dve kapitoly sú venované práci s literatúrou- s odbornými a vedeckými dokumentami a pravidlám ich citovania a zápisu podľa ISO normy. V závere sú uvedené základné etické zásady a princípy, ktoré treba dodržať pri spracovaní textu, pri aplikácii metód a spracovaní výsledkov výskumu/prieskumu.

Posledná kapitola je určená priamo pre študentov špecializačného štúdia, pretože obsahuje všetky podstatné informácie pre spracovanie, ale aj prezentovanie špecializačnej práce.
Verím, že učebné texty budú pomôckou pre písanie práce, ako aj návodom pre prácu s textovým editorom.

OBSAH

1 ZÁVEREČNÁ PRÁCA, DEFINÍCIA, PRAVIDLÁ PÍSANIA ZÁVEREČNEJ PRÁCE
1.1 Spolupráca študenta s vedúcim záverečnej práce
1.2 Zásady písania záverečnej práce

2 JEDNOTLIVÉ TYPY ZÁVEREČNÝCH PRÁC, ŠTUDENTSKÉ A KVALIFIKAČNÉ PRÁCE
2.1 Diplomová práca
2.2 Dizertačná práca
2.3 Kvalifikačné práce
2.4 Seminárna, ročníková práca a práca ŠVOČ
2.5 Odlišnosti jednotlivých typov prác

3 PRÍPRAVA ZÁVEREČNEJ PRÁCE, OSNOVA ZÁVEREČNEJ PRÁCE

4 PRÁCA S LITERATÚROU
4.1 Zdroje údajov
4.2 Najčastejšie typy textov
4.2.1 Nevhodné zdroje v záverečných prácach
4.3 Vyhľadávanie literatúry
4.3.1 Význam knižníc pri vyhľadávaní literatúry
4.4 Práca s literatúrou pri písaní práce
4.5 Výstup spracovanej literatúry

5 CITOVANIE LITERATÚRY, BIBLIOGRAFICKÝ ZÁZNAM
5.1 Dokument
5.2 Citujúci dokument
5.3 Citát
5.4 Citácia
5.5 Parafráza
5.6 Technika citovania
5.6.1 Technika priebežných poznámok
5.6.2 Technika 1. údaja a dátumu
5.6.3 Technika číselných odkazov
5.7 Bibliografický odkaz
5.8 Zoznam bibliografických odkazov
5.8.1 Príklady k bibliografickým odkazom

6 FORMÁLNA ÚPRAVA PRÁCE
6.1 Formálna úprava záverečnej/špecializačnej práce
6.1.1 Nastavenie strany- okraje
6.1.2 Písmo- veľkosť a typ písma
6.1.3 Číslovanie strán, tabuliek obrázkov
6.1.4 Pravidlá usporiadania textu
6.1.5 Rozsah práce 46
6.1.6 Úprava povinných a nepovinných častí
6.2 Praktické poznámky pre písanie textu

7 HLAVNÉ ČASTI ZÁVEREČNEJ PRÁCE
7.1 Úvodná časť
7.1.1 Obal práce
7.1.2 Titulný list
7.1.3 Zadanie záverečnej práce
7.1.4 Vyhlásenie o počte znakov a poďakovanie
7.1.5 Poďakovanie
7.1.6 Abstrakt
7.1.7 Obsah
7.1.8 Zoznam ilustrácií, zoznam tabuliek, zoznam skratiek, značiek a slovník termínov
7.1.9 Úvod v záverečnej práci
7.2 Pravidlá zostavovania teoretickej a praktickej časti práce
7.2.1 Ilustrácie v záverečnej práci
7.2.2 Používanie skratiek v texte
7.2.3 Text práce
7.3 Praktické rady pre zostavovanie textu práce
7.4 Praktická/empirická časť práce
7.4.1 Úvod v empirickej časti
7.4.2 Definícia problému a cieľov
7.4.3 Prieskumný súbor
7.4.4 Metóda/y prieskumu
7.4.5 Priebeh a realizácia prieskumu
7.4.6 Výsledky prieskumu
7.4.7 Diskusia
7.4.8 Návrhy pre prax
7.4.9 Záver
7.4.10 Zoznam bibliografických odkazov
7.5 Resumé v slovenskom jazyku
7.6 Prílohy v záverečnej práci
7.6.1 Formálna úprava príloh
7.7 Sprievodný materiál

8 OBHAJOBA ZÁVEREČNEJ PRÁCE
8.1 Príprava prezentácie
8.2 Formálna úprava prezentácie
8.3 Prezentovanie záverečnej práce
8.3.1 Priebeh obhajoby záverečnej práce
8.3.2 Technika prezentácie
8.4 Hodnotenie obhajoby záverečnej práce

9 ETIKA A ZÁVEREČNÉ PRÁCE
9.1 Etické zásady a princípy pri práci s literatúrou
9.2 Etické zásady pri vlastnej výskumnej činnosti a aplikácii metód
9.2.1 Dodržiavanie etických zásad pri aplikácii metód
9.3 Všeobecné etické princípy, týkajúce sa vedecko- výskumného procesu
9.4 Záverečné odporúčania pre autorov prác

10 ZÁVEREČNÉ ŠPECIALIZAČNÉ PRÁCE
10.1 Pravidlá písania špecializačnej práce
10.2 Povinné súčasti záverečnej špecializačnej práce
10.3 Formálna stránka práce
10.4 Odovzdanie špecializačnej práce
10.5 Prezentovanie špecializačnej práce


Názov: TECHNIKA PÍSANIA ZÁVEREČNÝCH A ŠPECIALIZAČNÝCH PRÁC
© Autor: PhDr. Katarína Zrubáková, PhD.
Recenzenti: prof. PhDr. Mária Šupínová, PhD.
doc. PhDr. Jana Boroňová, PhD.
PhDr. Lukáš Kober, PhD.MPH
Vydavateľ: Business Intelligence Club, o.z., Kladnianska 1, 821 05 Bratislava - Ružinov
Počet strán: 117
Vydanie: prvé
Vydané: 2023
ISBN 978-80-971388-8-2

PrílohaVeľkosť
Technika_pisania_zaverecnych_a_specializacnych_prac.pdf2.29 MB

Ponuka vzdelávania


Radi publikujete ale nemáte dobrú skúsenosť s inými časopismi? Publikujte články v časopise Prohuman a podcasty na Prohuman AI. Hľadáme práve Vás!