Zborník z vedeckej konferencie Sociálne služby v regióne (Skalica, 18.11.2010) v PDF

nov 27 2011

MÁTEL, Andrej – KOVAĽOVÁ, Mária – ŠTEPANOVSKÁ, Martina (eds.)
Zborník z vedeckej konferencie.

Predhovor

Úzke prepojenie vysokoškolského vzdelávania s praktickou profesijnou činnosťou je jednou z priorít Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave. Detašované pracovisko Dr. P. Blahu v Skalici sa snaží túto prioritu aplikovať v pomerne mladom študijnom a profesijnom odbore sociálna práca. Jednou z najvhodnejších oblastí, kde sa stretáva teória a prax sociálnej práce sú sociálne služby. Vysokoškolsky vzdelaní sociálni pracovníci sa v nich snažia aplikovať svoje poznatky do klinickej sociálnej práce. Ich podnety a praktické skúsenosti sú zasa nesmierne dôležité pre vedeckých pracovníkov a vzdelávateľov v sociálnej práci.

Konferencia Sociálne služby v regióne chce byť príležitosťou pre komunikáciu a výmenu skúseností klinických sociálnych pracovníkov a akademických špecialistov. Vyše stovka prihlásených účastníkov svedčí o potrebe takéhoto dialógu.
Predložený zborník príspevkov z konferencie môže byť integrálnou súčasťou tohto dialógu. Čitatelia v ňom nájdu príspevky tematicky zamerané na rôznorodé aspekty sociálnych služieb. Pozornosť je venovaná vzdelávaniu sociálnych pracovníkov, filozofickým aspektom sociálnych služieb, supervízii a poradenstvu. Viacero príspevkov sa venuje aj kvalite poskytovania sociálnych služieb. Vzhľadom na špecifické cieľové skupiny sa v zborníku dočítate o penitenciárnej a postpenitenciárnej starostlivosti, sociálnom poradenstve v exludovaných rómskych komunitách, socializácii v práci s mentálne postihnutými klientmi, ďalej v sociálnej práci s klientmi s Alzheimerovou chorobou, s osobami vyššieho veku. Pozornosť je venovaná aj komunitnej práci, dobrovoľníctvu a skúsenostiam z histórie.
Veríme, že konferencia i predložený zborník bude pre čitateľov inšpiráciou a cestou k ďalšiemu dialógu.

Editori

OBSAH

Vzdelávanie v sociálnej práci a perspektívy v ďalšom vzdelávaní sociálnych pracovníkov
SCHAVEL MILAN

Uznanie, identita a sociálna spravodlivosť: k filozofickej a etickej opodstatnenosti sociálnych služieb
HAJDUK Ľudovít

Zaistenie opakovateľnosti kvality v sociálnych službách a jej porovnávania
BUZALA Ondrej

Kritéria hodnotenia kvality sociálnych služieb v Žilinskom samosprávnom kraji
KAMANOVÁ Irena

Riadenie rizík v sociálnych službách
KOVAĽOVÁ Mária

Quality of social services: Actual approach and experience
KRYSOVA Elena Vitalijevna

Supervízia v sociálnych službách
MÁTEL Andrej

Supervízia koordinátora komunitného plánovania sociálnych služieb
OKÁLOVÁ Oľga, MARKOVIČ Daniel

Sociálne poradenstvo vo vzťahu k exkludovaným rómskym komunitám
FACUNA Jozef

Postpenitenciárna oblasť a sociálne služby
HEJDIŠ Milan, KOZOŇ Antonín, NEČAS Stanislav

Nové prístupy k riešeniu k penitenciárnej a post penitenciárnej starostlivosti
DOKTOROVOVÁ Jarmila, DOKTOROV Anton

Socializácia ako hlavný fenomén starostlivosti o klientov s mentálnym postihnutím v zariadeniach sociálnych služieb s celoročným pobytom
KNEZOVIČOVÁ Monika

Skúsenosti získané vytvorením a vedením špecializovaného oddelenia pre klientov s Alzheimerovou chorobou pri Domove dôchodcov a domove sociálnych služieb pre dospelých v Holíči
VACOVÁ Daniela, CHMURČIAKOVÁ Katarína

Sociálny pracovník v zariadení pre seniorov a v domove sociálnych služieb Humanus
RUŽIČKA Vojtech

Fenomén autentičnosti v procese poskytovania starostlivosti ľuďom v komunitách
PAVLOVIČOVÁ Anna

Dobrovoľníctvo ako jedna z foriem zvyšovania profesionálnej odbornosti
LACA Slavomír

Sociálne služby v meste Skalica
ŠTEPANOVSKÁ Martina

Miesto histórie sociálnych služieb v regióne Nitra
BAKOVÁ Daniela, KRELLOVÁ Katarína

Sociálne služby pravoslávnej cirkvi
HOLONIČ Ján, HUČKOVÁ Dagmar

_______________________________

Názov: Sociálne služby v regióne.
Zborník z vedeckej konferencie

Editori:
Andrej Mátel, Mária Kovaľová, Martina Štepanovská

Recenzenti:
doc. PhDr. Ing. Emília Janigová, PhD.
Katolícka univerzita v Ružomberku

PhDr. Tibor Roman, PhD.
VŠZaSP sv. Alžbety v Bratislave

Vydavateľ: Občianske združenie ELISABETH
Miesto vydania: Skalica
Vydanie: prvé
Rok vydania: 2010
Počet strán: 149
Text neprešiel jazykovou korektúrou
Foto: Archív autora
Tlač: Exocom
ISBN: 978-80-970567-0-4
EAN: 9788097056704

PrílohaVeľkosť
ZBORNIK_socialne sluzby_Skalica.pdf1.58 MB

Ponuka vzdelávania


Radi publikujete ale nemáte dobrú skúsenosť s inými časopismi? Publikujte články v časopise Prohuman a podcasty na Prohuman AI. Hľadáme práve Vás!