Životné stratégie obyvateľov rómskych osídlení - Zborník vedeckých štúdií v PDF

apr 29 2013

Publikácia v PDF je jedným z výstupov projektu VEGA (1/0596/10) s názvom Voľby životných stratégií obyvateľov chudobných a sociálne vylúčených rómskych osídlení. Výskumný projekt bol realizovaný v rokoch 2010 a 2011 a tento zborník obsahuje analýzy a interpretácie rozhovorov uskutočnených v rámci neho.

ÚVOD

Vážené čitateľky, vážení čitatelia,
publikácia, ktorú držíte v rukách je jedným z výstupov projektu VEGA (1/0596/10) s názvom Voľby životných stratégií obyvateľov chudobných a sociálne vylúčených rómskych osídlení. Výskumný projekt bol realizovaný v rokoch 2010 a 2011 a tento zborník obsahuje analýzy a interpretácie rozhovorov uskutočnených v rámci neho. Naším cieľom je šíriť výsledky výskumu tak, aby sa dostali do rúk všetkým záujemcom a prispeli k ozrejmovaniu životných situácií a rozhodovaní chudobných obyvateľov rómskych osídlení.

Zborník obsahuje päť štúdií, ktoré vychádzajú z našich empirických zistení a jednu „teoretickú“ - jej autorkou je Alena Rochovská a vo svojom príspevku predstavuje teórie a výskumy, ktorými sme sa pri konštruovaní nášho zisťovania inšpirovali. V štúdii Juriny Rusnákovej nájdete stručné informácie o projekte, charakteristiku a výber obcí a participantov a zároveň analýzu oblasti hospodárenia skúmaných domácností. Príspevok Vladimíra Kleina a Lenky Jalilah Hruškovej sa zameriava na vzdelávanie a vzdelanie Rómov, Mária Hamráčková analyzovala oblasť zamestnávania. Marianna Šramková vysvetľuje vo svojej štúdii význam a fungovanie sietí pomoci a Peter Pollák sa zameral na sledovanie špecifík Rómov a ich vplyvu na životné stratégie. Tak ako v samotnom výskume, aj tu sme sa pokúsili o multidisciplinárny prístup – preto v textoch nájdete reflexie sociologických, psychologických, romologických a pedagogických teórií a zároveň prepojenie na sociálnu prácu a sociálnu politiku.

Ďakujeme všetkým, ktorí boli pri realizácii projektu nápomocní aj napriek tomu, že nepatrili do riešiteľského kolektívu. Vďaka patrí aj všetkým riešiteľom.

Vladimír Klein – Jurina Rusnáková
OBSAH

Životné stratégie – teoretické východiská
Alena Rochovská

Voľby životných stratégií obyvateľov chudobných a sociálne vylúčených rómskych osídlení (VEGA 1/0596/10)
Jurina Rusnáková

Oblasť edukácie (chudobných) rómskych žiakov – teoretické východiská a analýzy empirických poznatkov.
Vladimír Klein – Lenka Jalilah Hrušková

Analýza životných stratégii Rómov v oblasti zamestnania
Mária Hamráčková

Využitie sociálnej opory ako jednej zo životných copingových stratégií u rómskeho obyvateľstva
Marianna Šramková

Vplyv niektorých špecifík marginalizovaných rómskych komunít na voľbu životných stratégií v rómskych lokalitách
Peter Pollák

_____________________________

Názov: Životné stratégie obyvateľov rómskych osídlení – Zborník vedeckých štúdií

Autori: Jurina Rusnáková, Alena Rochovská, Vladimír Klein, Lenka Jalilah Hrušková, Mária Hamráčková, Marianna Šramková, Peter Pollák

Editor: Jurina Rusnáková

Recenzenti: prof. PhDr. Vasko Kusin, DrSc., doc. PaedDr. PhDr. Lýdia Lehoczká, PhD.

Vydavateľ: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva

Rok vydania: 2011
Počet strán: 231
Tlač: Vydavateľstvo Michal Vaško, Prešov

ISBN 978-80-558-0018-9
EAN 9788055800189

PrílohaVeľkosť
Zivotne_strategie_obyvatelov_romskych_osidleni.pdf2.02 MB

Ponuka vzdelávania


Radi publikujete ale nemáte dobrú skúsenosť s inými časopismi? Publikujte články v časopise Prohuman a podcasty na Prohuman AI. Hľadáme práve Vás!