Miesto aromaterapie éterickými olejmi v starostlivosti o dekubity

jan 27 2024

The place of aromatherapy with essential oils in the care of pressure ulcers

Abstrakt:
Východiská: Aromaterapia je charakterizovaná ako intervencia, ktorá využíva éterické oleje v procese komplexnej starostlivosti. Odborníci aromaterapiu charakterizujú ako alternatívnu metódu starostlivosti, ktorá je zdrojom motivácie, harmónie telesného a duševného zdravia. Uplatňuje sa aj v starostlivosti o chronické rany a môže byť pozitívnym doplnkom liečby dekubitov.
Cieľ: Skúmať kauzálne vzťahy medzi aplikáciou éterického oleja levanduli pravej v procese hojenia dekubitu I. štádia v špecifickom kontexte. Preukázať profylaktický účinok aplikácie éterického oleja ako formy komplexnej starostlivosti o pacientov s rizikom vzniku dekubitu.
Súbor a metodika: Do experimentálneho súboru respondentov sme zámerne vybrali 7 respondentov vo veku 75-99 rokov s sesterskou diagnózou dekubitus I. štádia (D 100). Druhý súbor (n=30) respondentov s sesterskou diagnózou riziko vzniku dekubitu (D 104) sme proporčne rozdelili na dve podskupiny: výskumnú (n=15) a kontrolnú (n=15). Uskutočnili sme prirodzený experiment. Aplikovali sme éterický olej levanduli pravej v procese ošetrovania dekubitu I. štádia. Vo výskumnej podskupine sme tento prípravok aplikovali profylakticky. Pearsonovým testom (χ 2 -test) dobrej zhody, sme hodnotili závislosti medzi dvomi premennými (éterický olej, lipidové mlieko) a určili sme korelačný koeficient na hladine významnosti 5% (p<0,05).
Výsledky: Kauzálnu opodstatnenosť aplikácie éterického oleja v procese ošetrovania dekubitu I. štádia sme preukázali na experimentálnej vzorke 7 pacientov (p<0,05). Efektivita profylaxie éterickým olejom z levanduli pravej v porovnaní s aplikáciou lipidového mlieka v našom súbore (n=15) respondentov sa nepreukázala (p=0,145).
Záver: Aromaterapia éterickým olejom levanduli pravej mala v našej experimentálnej vzorke respondentov pozitívny vplyv na proces hojenia dekubitu I. štádia. Jej profylaktický účinok sa nepreukázal. Alternatívne terapeutické metódy je možné považovať za neinvazívne a traumatizujúce postupy komplexnej starostlivosti založenej na princípoch holizmu.
Kľúčové slová: aromaterapia, dekubitus, étrický olej, levandula, rana

Abstract:
Background: Aromatherapy is characterized as an intervention that uses essential oils in a holistic care process. Aromatherapy is characterized by experts as an alternative method of care that is a source of motivation, harmony of physical and mental health. It is also used in chronic wound care and can be a positive adjunct to the treatment of decubitus.
Aim: To investigate the causal relationships between the application of lavender essential oil in the healing process of stage I decubitus in a specific context. To demonstrate the prophylactic effect of essential oil application as a form of comprehensive care for patients at risk of decubitus.
Set and methodology: 7 respondents aged 75-99 years with a nursing diagnosis of stage I decubitus (D 100) were deliberately selected for the experimental set of respondents. We proportionally divided the second set (n=30) of respondents with a sister diagnosis of decubitus risk (D 104) into two subgroups: research (n=15) and control (n=15). We conducted a natural experiment. We applied lavender essential oil in the process of treating stage I decubitus. In the research subgroup we applied this preparation prophylactically. Using the Pearson test (χ 2 -test) of goodness-of-fit, we evaluated the relationships between the two variables (essential oil, lipid lotion) and determined the correlation coefficient at the significance level 5% (p<0.05).
Results: We demonstrated the causal validity of essential oil application in the process of treatment of stage I decubitus in an experimental sample of 7 patients (p<0.05). The efficacy of prophylaxis with essential oil of lavender compared to the application of lipid milk was not demonstrated in our sample (n=15) of respondents (p=0.145).
Conclusion: Aromatherapy with lavender essential oil had a positive effect on the healing process of stage I decubitus in our experimental sample of respondents. Its prophylactic effect was not demonstrated. Alternative therapeutic methods can be considered as non-invasive and traumatic procedures of comprehensive care based on the principles of holism.
Key words: aromatherapy, decubitus, essential oil, lavender, wound

Ilustrácia: vygenerované umelou inteligenciou (2024)Ilustrácia: vygenerované umelou inteligenciou (2024)

Úvod

Aromaterapia je považovaná za doplnkovú alebo alternatívnu formu komplexnej starostlivosti, ktorá využíva éterické oleje za účelom zlepšenia fyzickej a duševnej pohody, rovnováhy a nálady. Moderná aromaterapia získala v posledných rokoch svoju pozornosť v mnohých terapeutických centrách ako doplnková metóda starostlivosti. Vo Francúzsku aromaterapia je orientovaná na konvenčnú medicínu a predovšetkým na vnútorné použitie. Oproti tomu, v Anglicku aromaterapia sa využíva vo forme masáží alebo kúpeľov. V aromaterapii sa používajú éterické oleje vyrobené z rastliny alebo byliny. Vinceová (2021) uvádza, že aromaterapia éterickými olejmi sa čoraz častejšie používa v nemocniciach, v centrách pre liečbu nádorových ochorení, klinikách na liečbu bolesti. Frass a Krenner (2019) je toho názoru, že aromaterapia vytvára priestor na spoluprácu medzi ošetrovateľstvom a medicínou s orientáciou na komfort pacientov. Formou aromaterapie je aplikácia éterických olejov. Podľa Fradelosa a Komini (2015) éterické oleje sú prírodnou formu energie, ktoré zmierňujú ťažkosti pacienta, podporujú emocionálnu pohodu a poskytujú pocit komfortu. Worwood (2016) opisuje éterické oleje ako prchavé a tekuté arómové zlúčeniny extrahované z častí rastlín, ktoré majú jedinečnú arómu a súbor chemických vlastností. Sú to organické metabolity, malé kvapôčky oleja, tvoriace sa foto-biosyntézou v olejových žľazách v alebo na rastlinnom tkanive. Predstavujú základ aromaterapie, sú obsiahnuté v kvetoch, semenách, ovocných šupkách, listoch, koreňoch, v dreve a voňajú. Buehlmann (2016) definuje ošetrovanie éterickými olejmi ako komplementárnu metódu ošetrovateľstva s orientáciou sa na individuálne problémy pacienta. Vinceová (2021) popisuje výsledky vedeckých štúdií, ktoré preukázali pozitívny vplyv éterických olejov na hojenie chronických rán, na zmiernenie stresu, uľahčenie zaspávania, na celkovú prevenciu, profylaxiu alebo tlmenie bolesti u pacientov. Štúdia Özkaramana et al. (2018) realizovaná v Turecku u respondentov s onkologickým ochorením preukázali éterický účinok levandule, znížením úrovne úzkosti a zlepšením kvality spánku. Liečivé účinky éterického oleja levandule pravej preukázali aj Rapper, Viljoen, Vuuren, (2019). Výsledky ich štúdie potvrdzujú, že éterické oleje sú schopné účinkovať tam, kde zlyhajú antibiotiká. Predstavujú lacnú a účinnú formu antiseptického ošetrenia aj pre kmene rezistentné na antibiotiká, ako sú MRSA a druhy Candida rezistentné na antimykotiká. Prikláňame sa k názoru Mazureka (2019), že éterické oleje sú použiteľné v každodennej starostlivosti. Predstavujú silný faktor prostredia s pozitívnym dopadom na emócie. Podľa Buckle (2015) existuje pár spôsobov, ktorými tieto látky môžu preniknúť do tela, napr. masážami, kúpeľmi, obkladmi, naparovaním tváre, toaletnou vodou. Aktívne zložky sa dostávajú k orgánom inhaláciou, perkutánne, orálne, alebo cez sliznicu.

Cieľ

Monitorovať profylaktický účinok éterický olejov pri ošetrovaní dekubitov. Preukázať kauzálnu opodstatnenosť aplikácie aromaterapie v procese hojenia dekubitu I. štádia.

Súbor a metodika

Do štúdie boli zámerne vybratí respondenti z domu ošetrovateľskej starostlivosti St. Elisabeth v meste St. Poelten v Dolnom Rakúsku. Celý experimentálny súbor (n=37) respondentov sme rozdelili do dvoch základných skupín. Kritériom zaradenia do prvej základnej skupiny (n=7) bola ošetrovateľská dg. D100. Druhú základnú skupinu (n=30) respondentov sme rozdelili na dve podskupiny, výskumnú – „A“ (n=15) a kontrolnú podskupinu –„B“ (n=15). Kritériom zaradenia do druhej základnej skupiny bola ošetrovateľská diagnóza D 104. Respondenti boli vo veku 75 – 99 rokov. Použili sme metódu prirodzeného experimentu. V prvej základnej skupine (n=7) respondentov s dg. D 100 sme na dezinfekciu rany použili hydrolát ruže, ktorý má upokojujúci, analgetický a antiseptický účinok. Následne priamo na dekubitus I. štádia sme aplikovali 1 gtt. 100% prírodného éterického oleja levandule pravej, ktorá bola vyrobená v lekárni Christophorus Wagram, St. Pölten. V druhej základnej skupine (n=30) sme u respondentov výskumnej podskupiny „A“ (n=15) aplikovali daný éterický olej na predilekčné miesta. Respondentov sme polohovali v 4 hodinových intervaloch a počas dňa sme ich mobilizovali. U kontrolnej podskupine „B“ (n=15) sme na predilekčné miesta aplikovali lipidové telové mlieko (2x denne), polohovali sme v 4 hodinových intervaloch a počas dňa boli respondenti mobilizovaní. Výskumné šetrenie sme realizovali od februára 2020 do decembra 2020. K štatistickému spracovaniu bol použitý program SPSS IBM ver.18 s metódami deskriptívnej štatistiky, korelačnej a regresnej analýzy, testov pre neparametrické rozloženie dát.

Výsledky a diskusia

Vo vzorke 7 respondentov s sesterskou dg. D 100 sme hodnotili účinnosť éterických olejov v procese ošetrovania dekubitu I. štádia v sledovaných parametroch: status rany, okolie rany, infekcia rany, exsudát, intenzita bolesti (Tab.1). Aplikáciou éterického oleja levanduli pravej sme dosiahli exsudatívne hojenie dekubitu (n=3), granulačnú fázu hojenia (n=2) a fázu exsudatívneho hojenia s fibrínovým povlakom (n=2). V súbore (n=7) absentovali príznaky infekcie, exsudát nevykazoval nadmernú či nízku produkciu, sfarbenie exsudátu bolo číre a bez prítomnosti zápachu. Po druhej aplikácii éterického oleja sme u respondentov (n=5) zaznamenali pokles intenzity (3,5) bolesti na numerickej škále bolesti.

Tab.1 Výsledky testovania korelácie premenných v procese ošetrovania dekubitu I. štádia

Výsledok testu Status rany Okolie rany Infekcia Exsudát Bolesť
Pearson korelačný koeficient -0,979 -0,913 -0,839 -0,846 -0,981
p-hodnota 0,001 0,002 0,005 0,016 0,002

p – hladina štatistickej významnosti korelačného koeficientu

Z výsledkov vyplýva, že vo vzorke (n=7) respondentov, aplikácia éterického oleja má štatisticky významný vplyv na hojenie dekubitu I. štádia (p<0,05). Vo vzorke (n=15) respondentov (Dg. D 104) sme predpokladali, že aplikácia éterického oleja z levandule pravej bude mať profylaktický účinok v porovnaní a aplikáciou lipidového mlieka v kontrolnej vzorke „B“ (n=15). Výsledky naše očakávania nepotvrdili. Vo výskumnej podskupine vznikol dekubitus I. štádia v sakrálnej oblasti u 1 respondenta. V kontrolnej podskupine sme túto diagnózu stanovili u troch respondentov. Štatisticky p=0,145 sme nepreukázali kauzálnu opodstatnenosť aplikácie éterického oleja ako formy profylaxie (Graf 1).

Graf 1 Výskyt dekubitu vo výskumnej a kontrolnej skupine

Výsledky nášho výskumu korešpondujú s výsledkami autorov Mori, Kawanami, Kawahata, Aoki (2016), ktorí skúmali liečebný účinok éterického oleja levandule pravej pri hojení rán. Štúdia na vzorke 120 žien preukázala, že ošetrovanie epiziotómie týmto éterickým olejom výrazne znížila bolesť a začervenanie. Podobne, Marzouk, Barakat, Ragab, Badria, Badawy (2015) preukázali, že aplikácia éterických olejov v procese hojenia rán výrazne znižuje začervenanie, opuch, výtok a pokles intenzity bolesti v porovnaní s kontrolnou skupinou. Univerzálne, štúdie potvrdili priaznivý účinok éterického oleja z levanduli pravej na hojenie rán. Aj Ovayolu, Sevig, Sevinc (2014) potvrdil, že aromaterapia s levanduľovým olejom udržiava fyzický a psychický komfort. Tieto klinické štúdie naznačujú potenciál éterických olejov. Ganeshkumar, Ponrasu, Krithika et al. (2012) sa vo svojej štúdii zamerali na účinky výťažkov Acalypha indica. Potvrdil, že výťažok zo spomínanej rastliny urýchľuje proces hojenia rán tým, že zvyšuje syntézu kolagénu v rôznych fázach hojenia rán. Podobné výsledky dosiahli autori Mazutti da Silva, Costa, Delfuso et al. (2018), kde na proces hojenia in vitro použili éterický olej Myrta. Aj oni potvrdili význam éterického oleja v procese hojenia poškodeného tkaniva. Prospešný účinok levanduľového oleja a iných prípravkov na hojenie rán vytvára podmienky na integráciu inovatívnych prístupov, nových alternatívnych metód komplexnej starostlivosti popri konvenčnej liečbe.

Záver

Z výsledkov prirodzeného experimentu vyplýva, že aromaterapia éterickým olejom levandule pravej má v našej experimentálnej vzorke pacientov pozitívny liečebný účinok na hojenie dekubitu I. štádia. Zároveň má pozitívne účinky na mentálne zdravie, reguluje nerovnováhu, znižuje riziká ochorenia a posilňuje imunitný systém. Aromaterapia ako doplnková alebo alternatívna metóda je celosvetovo uznávanou metódou liečby a prevencie pre všetky vekové kategórie. Odporúčame ju študovať a ďalej skúmať účinky iných éterických olejov s cieľom preukázať účinky nefarmakologických postupov liečby a komplexnej starostlivosti.

Autorky:
prof. PhDr. Mária Kilíková, PhD., MPH
PhDr. Silvia Vinceová
VŠZ a SP sv. Alžbety Bratislava, Detašované pracovisko bl. Sáry Salkaházi Rožňava

Zoznam bibliografických odkazov

BUEHLMANN, L. 2016. Anwendung von ätherischen Ölen zur Vorbereitung der Haut auf die Strahlentherapie bei Frauen mit Brustkrebs, In Schweizerische Zeitschrift für Ganzheitsmedizin/ Swiss Journal of Integrative Medicine, ISSN 1015-0684, 2016/7 s. 348-363.

BUCKLE, J. 2015. Clinical Aromatherapy.Essential Oils in Healthcare.Elsevier. Elselvier Books, 2015. 583 s. ISBN 978-0-7020-5440-2.

FRADELOS, E. ‒ KOMINI, A. 2015. The use of essential oils as a complementary treatment for anxiety In American Journal of Nursing Science. ISSN 2328-57452015, roč. IV., č 1, s.1-5.

FRASS, M. ‒ KRENNER, L. 2019. Integrative Medizin, Evidenzbasierte komplementärmedizinische Methoden. Springer Verlag GmbH. 2019. 834 s. 2019. ISBN 978-3-662-48878-2.

GANESHKUMAR, M. ‒ PONRASU, T. ‒ KRITHIKA, R. et al. 2012. Topical application of Acalypha indica accelerates rat cutaneous wound healing by up-regulating the expression of Type I and III collagen. In Journal of ethnopharmacology.[online]. 6/2012. [cit. 2020-12-05]. Dostupné na internete: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22521732/.

MARZOUK, T. ‒ BARAKAT, R. ‒ RAGAB, A. ‒ BADRIA, F. ‒ BADAWY. 2015. Lavender-thymol as a new topical aromatherapy preparation for episiotomy: A randomised clinical trial. In Journal of Obstetrics and gynaecology. [online]. 05/2015. [cit. 2020-05-06]. s. 472-475. Dostupné na internete: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25384116/.

MAZUTTI DA SILVA, S.M. ‒ COSTA, C.R.R. ‒ GELFUSO, G.M. ‒ NEVES SILVA GUERA, E. ‒ KARLA DE MEDEIROS NOBREGA, Y. ‒ MARIA GOMES, S. ‒ PIC- TAYLOR, A. ‒ FONSECA-BAZZO, Y.M. ‒ SILVEIRA, D. ‒ MAGALHAES, P.O. 2018. Wound Healing Effect of Essential Oil Extracted from Eugenia dysenterica DC (Myrtaceae) Leaves. In Molecules. [online]. 12/2018. [cit.2020-15-03]. Dostupné na internete: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30577426/.

MAZUREK, CH. 2019. Aromapflege:Das riecht aber gut! In Psych Pflege, [online]. 25/2019. [cit. 2020-15-02].s.162-165. Dostupné na internete: https://www.thieme-connect.de/products/ejournals/abstract/10.1055/a-0897- 9192.

MORI, H.M. ‒ KAWANAMI, H. ‒ KAWAHATA, H. ‒ AOKI, M. 2016, Wound healing potential of lavender oil by acceleration of granulation and wound contraction through induction of TGF-β in a rat model. In BMC Complementary and Alternative Medicine. [online].5/2016.[cit. 2020-10-06]. Dostupné na internete: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27229681/.

OVAYOLU, O. ‒ SEVIG, U. ‒ OVAYOLU, N. ‒ SEVINC, A. 2014. The effect of aromatherapy and massage administered in different ways to women with breast cancer on their symptoms and quality of life. In International Journal of Nursing Practice. [online]. 8/2014. [cit. 2020-15-01]. s. 108-417. Dostupné na internete: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25157942.

ÖZKARAMAN, A. ‒ DÜGÜM, O. ‒ YILMAZ, Ö. H. ‒ YESILBALKAN, U. Ö. 2018. The effect of lavender on anxiety and sleep quality in patients In Clinical Journal of Oncology ursing. [online]. 4/2018. [cit. 2020-15-05]. s.203-210. Dostupné na internete: https://avesis.ogu.edu.tr/yayin/bdc4831e-5188-44cc-9d44-66ae52b790d4/aro...

RAPPER, S. ‒ VILJOEN, A. ‒ VUUREN, S. 2016. The In Vitro Antimicrobial Effects of Lavandula angustifolia Essential Oil in Combination with Conventional Antimicrobial Agents, In Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine. [online]. 11/2016.[cit. 2019-18-12].s.1-9. Dostupné na internete: https://www.hindawi.com/journals/ecam/2016/2752739/.

VINCEOVÁ, S. Využitie éterických olejov v ošetrovateľskej starostlivosti o dekubity. Rigorózna
práca. Bratislava: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety. 2021, 127s.

WORWOOD, V. A. 2016. The Complete Book of Essential Oils and Aromatherapy: New World Library, 2016. 712 s. ISBN 978-157-73-11-393.