Diagnostika sociálnych klientov prostredníctvom identifikácie psychickej dospelosti v ručnom písme

aug 19 2015

Diagnostic of social client by identification of psychic adulthood in the handwriting
Abstrakt: V príspevku vymedzujeme, charakterizujeme a prakticky formulujeme diagnostiku osobnosti sociálnych klientov na základe využitia projektívnej diagnostickej metódy - grafologickej analýzy písma. Poukazujeme na význam motivovania sociálnych klientov k osobnostnému rozvoju a k dosahovaniu psychickej dospelosti. Význam grafologickej analýzy písma sociálnych klientov odôvodňujeme výsledkami skúmania odborníkov z oblasti grafológie a z vlastného autorského grafologického výskumu písma dospelých osôb.
Kľúčové slová: Diagnostika sociálneho klienta. Psychická dospelosť. Ručné písmo.

Abstract: In the paper we define, characterize and formulate practical diagnosis of social clients base on the use of projective method – graphological handwriting analysis. We highlight the importance of motivation social clients to the personal development and growing with a purpose to achieve personal maturity. The importance of graphological analysis of the handwriting of social clients we justify by results of examination of experts in the field of graphology and from our own graphological copyright research of the handwriting of adults people.
Keywords: Diagnostic of social client. Psychic Adulthood. Handwriting.

Úvod

V tomto príspevku sme sa podujali na neľahkú úlohu, zdôvodniť význam grafologickej diagnostickej metódy poznania osobnosti sociálnych klientov. Na základe určitých znakov rukopisu sociálnych klientov možno identifikovať úroveň ich psychickej dospelosti (vyspelosti). Grafologická metóda patrí k projektívnym metódam diagnostiky osobnosti. Začneme výstižným citátom z obalu knihy E. Jablonského “Príručka interpretácie grafologických znakov,“ ktorý znie takto: „Grafológia je remeslo, veda a umenie. Je pomerne ľahké naučiť sa určovať väčšinu grafologických znakov, ale je veľmi ťažké ich správne pochopiť a interpretovať v konkrétnom rukopise“.

Toto vyjadrenie vystihuje presne to, čo sme si uvedomovali pri štúdiu grafologických materiálov keď sme hľadali „stopu“, podľa ktorej by sme sa mohli orientovať v zisteniach spojených s grafologickými znakmi vyjadrujúcimi psychicky dospelého (vyspelého) človeka. Na základe grafologickej literatúry a našich praktických skúseností z oblasti písmoznalectva a grafológie sme pre čitateľov vybrali a zostavili také znaky rukopisu, ktoré poukazujú na psychickú dospelosti (vyspelosť) pisateľa.

Náčrt individuality a psychickej dospelosti (vyspelosti)

Načrtneme aspekty individuality a koncept psychickej dospelosti, ktorý sme publikovali vo viacerých časopiseckých príspevkoch od roku 2008 doteraz a súhrne v monografiách (Preventívna sociálna práca - Edukačná paradigma v sociálnej práci,2013; Edukačná sociálna práca,2014). Individualitu sme vymedzili ako psychicky dospelú osobu, ktorá je motivovaná vnútornými pohnútkami k vlastnému osobnostnému rozvoju a k uskutočneniu vlastného individuálneho potenciálu, čiže k osobne i sociálne pozitívnej sebarealizácii. To znamená, že sa aktívne angažuje na rozvoji svojich zdedených a vrodených dispozícií v čo najplnšej a najvyššej miere v pozitívnom zmysle, v záujme dosahovania vysokej úrovne ľudského bytia. Taká osobnosť si postupne a vďaka svojej pozitívnej motivácie a životnej činorodosti uvedomuje svoje osobné možnosti a limity, vedome ich integruje do vlastností svojej osobnosti, do prejavov svojho správania a do činov svojho konania. Vedome kultivuje a ochraňuje svoju:

 1. Identitu.
 2. Autonómnosť.
 3. Individuálnu slobodu myslenia, cítenia a konania s vedomím osobnej zodpovednosti.
 4. Tvorivé zvládania svojho života, konkrétne: komunikácie, sociálnych vzťahov, životných úloh.

Vyššie spomenuté aspekty individuality uvádzame preto, že ich považujeme za základ k tomu, aby boli ľudia schopní adaptovať sa a integrovať sa v nasledujúcich dvoch skutočnostiach:

 1. Ako ľudské bytosti sa ľudia adaptujú a integrujú uskutočňovaním svojho duchovného, psychického, telesného a psychosociálneho potenciálu v priebehu osobnej histórie a životnej cesty. Psychicky sa adaptujú

a psychicky sa integrujú do života na tejto Zemi podľa vlastných dispozícií a životných možností vplyvom prostredia.

 • Ako ľudská bytosť majú rozmanité konkrétne úlohy vyplývajúce z postavenia osoby v daných skupinách spoločnosti, teda sú okolnosťami vedení k tomu aby sa prispôsobili sociálnemu prostrediu, resp. sociálne sa adaptovali
 • a sociálne sa integrovali do charakteristického duchovného, kultúrneho, sociálneho, prírodného, materiálneho celku a kontextu spoločnosti.

  Psychická dospelosť čiže psychosociálna zrelosť človeka je viditeľná v životných prejavoch, v ktorých je možno rozpoznať stupeň:

  • somatickej zrelosti;
  • psychickej zrelosti, tzn. rozumovej, emocionálnej, intuitívnej zrelosti;
  • duchovnej a mravnej zrelosti;
  • konatívnej zrelosti, tzn. tvorivé rozhodovanie a konanie;
  • sociálnej zrelosti, tzn. prosociálne vzťahy, komunikácia a činy.

  Prejavy psychickej dospelosti osoby a jej odraz v rukopise

  Prejavy psychickej dospelosti osoby a jej odraz v rukopise danej osoby možno identifikovať na základe dvoch kritérií: psychologického kritéria, ktoré sa týka psychickej normality osobnosti a sociálneho kritéria, ktoré sa týka správania (prejavovania sa) a konania (činov, skutkov) osoby v rámci rozmanitých druhov sociálnych skupín (malých, stredne veľkých a veľkých skupín).

  Zopakujme opätovne vlastnosti psychicky dospelej osoby, keďže súvisia s vytvorením grafologickej charakteristiky na základe identifikácie rukopisných znakov takej osoby.
  Psychicky dospelá osoba sa vyznačuje týmito charakteristikami: má vyhranenú identitu, je psychicky autonómna, je slobodná v rozhodovaní sa, je tvorivá, je psychicky integrovaná, je sociálne integrovaná, je pre ňu typické prosociálne konanie. Psychicky a sociálne zrelý človek iniciatívne uplatňuje svoj individuálny potenciál v tvorbe vlastnej životnej cesty a osobnej histórie, a to prostredníctvom sebariadeného učenia sa (sebaučenia sa).

  Psychicky dospelá osoba sa stáva vyspelým človekom a vlastným pričinením sa zveľaďuje svoj individuálny potenciál, rozširuje si vedomie o sebe. Permanentne dospieva. Preto má aj protichodné osobnostné vlastnosti. Taký človek môže byť priateľský a kooperatívny a zároveň individualistický, môže byť extrovertný v kontakte s druhými a zároveň introvertný v citovom prežívaní a pod.

  Rukopisy jednotlivých osôb sú jedinečné a neopakovateľné, pretože odrážajú jedinečnosť a neopakovateľnosť osobnosti pisateľa. K vytvoreniu všeobecnej grafologickej charakteristiky pristupujeme s vedomím, že je to charakteristika určená pre didaktický účel a že obsahuje orientačný popis znakov rukopisu, aj to iba na všeobecnej úrovni grafologickej analýzy.

  Ak ide o odborné posúdenie rukopisu konkrétneho pisateľa pre diagnostické účely, tak grafologický rozbor sa má vyznačovať precíznou analýzou znakov písma a syntézou zistení a napokon zhodnotením zistení vo forme grafologického posudku. Diagnosticky vyhodnotiť a interpretovať jedinečnosť rukopisu konkrétnej osoby vo forme odborného posudku, si vyžaduje odbornú prípravu v oblasti psychológie písma, resp. grafológie , prípadne pre potreby súdneho konania v odbore písmoznalectvo ručného písma. Túto prácu vykonávajú znalci v odbore ručného písma ( školení grafológovia a písmoznalci).

  Naše skúsenosti so štatistickým spriemerovaním nameraných hodnôt znakov rukopisu a s ich následnou interpretáciou nás presvedčili o tom, že také výsledky poukazujú na frekvenciu výskytu istej grafologickej premennej v rukopise. Avšak z okom postrehnuteľných a iba jednotlivých jedinečných ťahov a tvarov nemožno automaticky vyvodzovať charakteristiku jedinečného a zložitého systému nazvaného ľudská osobnosť (čiže charakteristiku povahy, charakteru, správania či konania konkrétneho človeka).

  Pokúsime sa vytvoriť obraz rukopisu, ktorý vystihuje povahu psychicky dospelých osôb. V tomto príspevku však pokladáme za reálne čitateľov iba oboznámiť s možnými znakmi rukopisu, ktoré vystihujú psychicky dospelého (vyspelého) človeka. Rukopisy psychicky dospelých osôb môžu byť námetom pre výskum, pričom je korektné grafologické zistenia porovnať so zisteniami získanými aj inými metódami diagnostiky osobnosti.

  Niektoré znaky rukopisu, ktoré sú prejavom psychickej dospelosti pisateľa

  Predkladáme výskyt rukopisných znakov, na základe ktorých je možné identifikovať psychickú dospelosť osoby.

  Prvá otázka: Ako sa v rukopise prejaví psychická adaptácia a psychická integrácia osobnosti pisateľa?
  Hypotéza 1: Predpokladáme, že psychická adaptácia a psychická integrácia sa prejavuje v psychickej stabilite.
  Základ psychickej stability, podľa nás, tvorí: sebaúcta, spokojnosť, optimizmus, pokoj, uvoľnenosť, sebadôvera, pocit zdravia, relatívna autonómia – nezávislosť na ľuďoch, podnetoch prostredia, životných situáciách a okolnostiach.
  Stabilita osobnosti sa v písme prejavuje podľa J. Kulku (1991, s. 138) týmito grafologickými znakmi:
  Pevná, homogénna, prípadne ostrá čiara, pravidelný a rytmický tlak, pravobežnosť, stredné hodnoty výšky strednej zóny, menšia rozdielnosť dĺžok, mierny pravý sklon alebo kolmosť, vkusné a účelné zjednodušenie tvarov písmen, starostlivo umiestnené diakritické znamienka, primeraná veľkosť začiatočných a koncových ťahov, plynulé písmo, girlandová väzba, menšie medzery medzi slovami, stredné medzery medzi riadkami, rovný priebeh riadkov, vysoká úroveň a originalita písma, dobré členenie rukopisu, pravidelné a súmerné písmo.

  E. Jablonský (2005, s.254) píše, že „stabilný jedinec je pokojný, rozvážny, stály, s vyrovnaným úsudkom a preferovaným hodnotením, uvoľnený, relatívne nezávislý od okolia, dokáže sa lepšie sústrediť.“ Podľa spomenutého autora (s. 254) sa stabilita v rukopise prejaví týmito znakmi rukopisu: harmonické a vyrovnané písmo, nekolísavý tlak, vyrovnaná stredná zóna a šírka, neveľké výrazné rozdiely dĺžok, dobrá členitosť, rovnomerný sklon, rovné riadky, vyhranené spojovacie formy, podpis nevybočuje z celkového rázu rukopisu, nechýbajú koncové ťahy.

  Zaujali nás aj ďalšie znaky rukopisu, ktorými sa prejaví osobná zrelosť pisateľa (E. Jablonský, 2005, s. 255). Osobná zrelosť sa odráža podľa E. Jablonského v týchto znakoch: tendencia k zjednodušeniu tvarov, pravidelný tlak, stabilná veľkosť písma, vyrovnané dĺžky, prirodzený a pravidelný rytmus písma, dobre členené písmo s primeranou vzdialenosťou riadkov a slov, písmo a podpis rovnakej povahy.
  Zdá sa, že také písmo charakterizuje človeka vedomého si svojho Ja, hodnoty svojej osoby, pozitívneho sebahodnotenia a sebavedomia.

  Druhá otázka: Ako sa v rukopise prejaví sociálna adaptácia a sociálna integrácia osobnosti pisateľa?
  Hypotéza 2: Predpokladáme, že sociálna adaptácia a sociálna integrácia osobnosti pisateľa sa prejaví v sociabilite osobnosti.
  Základ sociability osobnosti, podľa nás, tvorí: otvorenosť osobnosti, empatia, optimálna komunikácia, schopnosť tvoriť a udržať interpersonálne a medziľudské vzťahy, adaptovať sa a integrovať sa do sociálnych skupín, sociálna percepcia (vnímanie) druhých osôb, prosociálne správanie sa a konanie. Sociabilitu chápeme ako schopnosť tvorivej reprodukcie sociálnej skúsenosti.

  Na základe vlastného výskumu rukopisných znakov sociability (M.Machalová, 1993) sme zostavili rukopisné znaky, ktoré sme výskumne zisťovali v rukopise učiteľov - účastníkov rekvalifikačného štúdia a vysokoškolských študentov odboru psychológia. Rukopisy sme grafologicky posúdili, výskyt rukopisných znakov sme štatisticky spracovali a výsledky interpretovali. Dospeli sme k záveru, že sociabilitu osobnosti možno identifikovať na základe identifikácie nasledovných rukopisných znakov:

  Priestorové znaky, ktoré vyjadrujú nároky osobnosti na sociálne prostredie a jej okolie - výška strednej zóny, veľkosť a plnosť písma, primárna šírka (šírka písmen), sekundárna šírka (vzdialenosť medzi písmenami), terciárna šírka ( vzdialenosť medzi slovami), kvartálna šírka (medzery medzi riadkami) a priebeh riadkov, okraje (ľavý, pravý, horný, dolný).

  Znaky smerovania, ktoré vyjadrujú príklon a odklon osobnosti v komunikácii, v medziľudských a interpersonálnych vzťahoch - sklon písma, úbežnosť čiže smer ťahov, väzba písmen.

  Sociabilitu osobnosti na základe rukopisných znakov extraverzie identifikovali odborníci na grafológiu nasledovne (M.Kučera, 1991, D.Steinhäuselová, 1990, J.Kulka, 1991): pravobežné ťahy, pravý sklon, veľká stredná zóna, veľké rozdiely dĺžok, veľká primárna šírka, veľká sekundárna šírka, plné písmo, predbiehanie diakritických znamienok, vysoká plynulosť písma, girlandy a ich kombinácia s uhlovými girlandami, menšie medzery medzi slovami, stúpajúce riadky, široké okraje, rýchle písmo.

  K sociabilite a sociálnej integrácii prispievajú dozaista aj také vlastnosti ľudí ako sú afiliácia čiže priateľskosť- láska k blížnemu a kooperatívnosť čiže schopnosť spolupracovať.

  V rukopise sa afiliácia - priateľská povaha prejavuje nasledovne (J.Kulka 1991, D.Steinhäuselová, 1990 a ďalší autori): pravobežnosť ťahov, stredná výška strednej zóny, prevaha horných dĺžok, pravý sklon písma , veľká primárna šírka písma, malá sekundárna šírka písma, plnosť tvarov, vysoká plynulosť písma, girlandová väzba písmen, čitateľné písmo, členenie písma, pravidelné priestorové usporiadanie písma.

  Kooperatívnosť pisateľa, ktorá je jednou z čŕt správania sa a konania psychicky dospelých ((vyspelých) osôb možno identifikovať na základe nasledovných znakov rukopisu: stredne veľké písmo (v strednej zóne), pravobežné ťahy, pravý sklon, väčšia primárna šírka písma (šírka písmen), menšia sekundárna šírka písma (vzdialenosť medzi písmenami), plné tvary oválov v písme, spojité plynulé písmo, väzba písmen prevažne girlandová a zmiešaná (girlanda, arkáda, uhlová girlanda).

  Tretia otázka: Ako sa v rukopise prejaví autonómnosť osobnosti pisateľa?
  Hypotéza 3: Predpokladáme, že autonómnosť osobnosti pisateľa sa prejaví: v nezávislosti osobnosti, v tvorivom zvládaní životných úloh a situácií.

  Psychicky dospelá osoba, podľa kvalitatívnych výskumov v humanistickej psychológii, je osobnosť s pevnou vôľou, vyhranenými hodnotami, postojmi a názormi. Charakterizuje ju činorodosť a a neúnavné napredovanie v aktivitách, ktoré táto osoba považuje za dôležité pre splnenie svojho životného poslania. Za charakteristické spôsobilosti psychicky dospelej (psychicky vyspelej, zrelej) osobnosti považujú humanistickí psychológovia nezávislosť osobnosti a jej tvorivosť v zvládaní životných úloh a situácií.

  Nezávislosť osobnosti ako komplexná spôsobilosť osobnosti, v ktorej je zahrnuté myslenie, cítenie, hodnotenie, správanie sa, konanie je predpokladom a zároveň výsledkom utvárania relatívnej autonómnosti osobnosti. Spomíname relatívnu autonómnosť preto, lebo človek sa musí do určitej miery prispôsobiť podmienkam žitia v spoločnosti, ktorej je súčasťou. Nezávislosť sa premieta v samostatnom usudzovaní osobnosti, v jej vyhranených názoroch, postojoch a v hodnotovej orientácii, a tiež v odolnosti osobnosti voči otvoreným či skrytým formám manipulácie zo strany druhých ľudí a sociálneho okolia. Dôležitými vlastnosťami tvorivej osobnosti sú okrem nezávislosti aj sebakontrola, schopnosť presadiť sa, sociálna vnímavosť, spontánnosť, motivácia, angažovanosť.

  V rukopise sa tvorivosť osobnosti prejaví v nasledujúcich znakoch písma: dynamické a rýchle písmo, silnejší tlak, uvoľnené a zdôraznené horné a dolné dĺžky písma, veľká stredná zóna písma, široké písmená, plné tvary slučiek a oválov, originálne tvary písmen a ťahov, zdôraznené nábehové a koncové ťahy, priestorová členitosť písma, prevažuje nitková väzba písma, veľké okraje. Celkový obraz písma je dynamický a originálny.

  Nezávislosť osobnosti sa prejavuje predovšetkým rozumovou bystrosťou, iniciatívou, odvahou, rozhodnosťou, jasným prístupom. V rukopise sa prejaví v nasledujúcich znakoch písma (znaky vyberáme z publikácie E. Jablonského, 2005): kolmý sklon písma, pevný a silný tlak, stúpajúce riadky, dynamický tvar písma, pravobežnosť písma, široké písmo, zjednodušené tvary písmen a ťahov, veľké vzdialenosti medzi slovami, veľká vzdialenosť riadkov, dobre členený rukopis a priestorové usporiadanie.

  Záver

  Zámerom príspevku bolo informovať čitateľov o možnosti identifikácie psychickej dospelosti osobnosti sociálnych klientov prostredníctvom psychologickej diagnostiky grafologickou metódou.
  Dosahovanie psychickej dospelosti (psychickej vyspelosti) sociálnych klientov sa stáva dôležitou témou pre ich život. Vyjadríme to slovami mysliteľa Osho (2003, s.191, s. 194, s. 195):
  „Využívať svoju inteligenciu naplno, to je počiatok zrelosti...Proces zrenia je proces, ktorý nekončí. Nemá pevne daný bod, nemá dokonca ani stred...neustále pokračuje a pokračuje. Vesmír je nekonečný. A rovnako nekonečné sú možnosti vášho zrenia...Nezabúdajte, že vy nie ste žiadny obal. Ste obsah. Forma sa mení, ale vaša bytosť zostáva stále rovnaká. A neustále rastie, zreje, obohacuje sa.“

  Autor: Prof. PhDr. Mária Machalová, CSc.
  Literatúra:

  JABLONSKÝ,E. (2005) Príručka interpretácie grafologických znakov. Žilina: Žilinská univerzita, 2005.
  KUČERA,M. (1991) Mluví písmo. Praha: Avicenum, 1991.
  KULKA,J. (1991) Grafologie. Brno: Svatá Mahatma, 1991.
  MACHALOVÁ,M. (1993) Některé znaky sociability v rukopise učitelů a studentů psychologie. In: Psychologie písma a písmoznalectví. Neperiodický časopis pro analýzu písma. SPS Brno, č.2, 1993, s.9-14.
  MACHALOVÁ, M. (1994-2003) Základný kurz grafológie a písmoznalectva pre pracovníkov banky. Príručka. Bratislava: Inštitút bankového vzdelávania, Národná banka Slovenska, 1994-2003.
  MACHALOVÁ,M. (2013) Preventívna sociálna práca – Edukačná paradigma v sociálnej práci. Prešov: Prešovská univerzita, 2013.
  MACHALOVÁ,M. (2014) Edukačná sociálna práca. Prešov: Prešovská univerzita, 2014.
  OSHO. (2004) Zralost. Zodpovědnost být sám sebou. Bratislava: Eugenika, 2004.
  STEINHÄUSELOVÁ, D. (1990) Úvod do psychologie písma I. a II. Brno: Středisko psychologických služeb, 1990.