Publikácia: Organizačné správanie: od teórie k aplikácii v praxi – Zuzana Birknerová

apr 4 2011

Organizačné správanie sa zaoberá správaním sa ľudí v pracovnom procese, ktorý prebieha v inštitúciách. Snaha pochopiť správanie ľudí a adekvátne na neho reagovať, úzko súvisí s úspešnosťou manažérov a ďalších pracovníkov v organizácii.

Súčasný svet je svetom organizácií, ktoré vytvárajú ľudia, aby mohli dosiahnuť ciele, ktoré jednotlivec nemôže docieliť individuálne. Procesy, ktoré v týchto organizáciách prebiehajú, tiež realizujú ľudia. Na základe toho možno poukázať na nezastupiteľnú úlohu človeka a jeho význam pre efektívne fungovanie organizácie. Organizačné správanie sa zaoberá tiež manažérskou prácou. Jeho obsah tvoria aj otázky súvisiace s vedením ľudí, ich motiváciou, rozhodovaním, komunikáciou, riešením konfliktov na pracovisku a podobne. Preto je organizačné správanie integrálnou súčasťou študijných programov každej významnej vzdelávacej inštitúcie, ktorá poskytuje vzdelávacie programy v oblasti manažmentu.

Predkladaný učebný text, Organizačné správanie: od teórie k aplikácii v praxi, je určený predovšetkým študentom magisterského štúdia na Fakulte manažmentu Prešovskej univerzity v Prešove, ako aj študentom iných vysokých škôl podobného zamerania. Jednotlivé kapitoly sú zostavované tak, aby študenti – budúci manažéri – rozvíjali svoju osobnosť, kreativitu, spontánnosť, komunikačné zručnosti, schopnosti tímovej spolupráce, sebapoznanie, ako i ďalšie vlastnosti potrebné v každodennom živote. Zároveň, aby získavali vedomosti a schopnosti na základe osobnej a prežitej skúsenosti, vďaka čomu si ich oveľa rýchlejšie zapamätajú. Priamym a aktívnym zapojením sa do procesu objavnej a tvorivej činnosti sa u nich aktivuje omnoho komplexnejší kognitívny cyklus, ktorý nové učivo nespracúva len ako novú informáciu, ale ako zážitok a skúsenosť.

Táto kniha je koncipovaná ako učebnica, s ktorou je vhodné pracovať na seminároch. Jednotlivé príbehy, dotazníky a testy sú doplnené teoretickými poznatkami, čo by malo prispieť k aplikácii získaných vedomostí v praxi. Úlohy a otázky sú zostavené tak, aby rozvíjali myslenie študentov a naučili ich aplikovať získané vedomosti v každodennom živote.

Publikácia PaedDr. Zuzany Birknerovej, PhD. „Organizačné správanie: od teórie k aplikácii v praxi“ zahŕňa desať významných, vybraných oblastí manažérskej činnosti, ktoré súvisia s organizačným správaním. Každá z týchto oblastí je prezentovaná v štruktúre: vstup do problematiky v širších teoretických súvislostiach, príklady z praxe v podobe prípadovej štúdie, metodika pre získavanie údajov v tejto oblasti, charakteristika vlastnej seminárnej aktivity pre študentov, zakomponovanie precvičených kompetencií, rady a zovšeobecnenie poznatkov v podobe zhrnutia. Túto štruktúru považujeme z hľadiska výučby aj prípravy manažérov za veľmi vhodnú. Pre potreby výučby študentov, tréningu manažérov, realizáciu rôznych kurzov je to veľmi efektívny postup. Autorka dopĺňa text aj zoznamom vhodnej odbornej literatúry pre záujemcov, ktorí by si chceli rozšíriť poznatkovú bázu v danej oblasti.

Prezentovanú publikáciu považujeme za zmysluplný a vhodný materiál tak pre výučbu študentov vysokých škôl, ako aj pre praktické použitie pri realizácii kurzov, školení, tréningov manažérov.

doc. PhDr. Miroslav Frankovský, CSc.
Katedra manažérskej psychológie
FM PU v Prešove

O autorke: PaedDr. Zuzana Birknerová, PhD. pôsobí na Fakulte manažmentu Prešovskej univerzity v Prešove, na Katedre manažérskej psychológie ako odborná asistentka. Venuje sa metodológii vedeckého výskumu a problematike organizačného správania. Kontakt: zbirknerova@unipo.sk


OBSAH:

ÚVOD
1 OSOBNOSŤ A ĽUDSKÉ SPRÁVANIE
2 SOCIÁLNE VNÍMANIE
3 INDIVIDUÁLNA A ORGANIZAČNÁ MOTIVÁCIA
4 SKUPINOVÉ SPRÁVANIE A PRACOVNÉ TÍMY
5 ROZHODOVANIE
6 INTERPERSONÁLNA KOMUNIKÁCIA V ORGANIZÁCII
7 MANAŽMENT KONFLIKTOV
8 VEDENIE ĽUDÍ A VODCOVSTVO
9 ZMENY V ORGANIZÁCIÁCH
10 ORGANIZAČNÁ KULTÚRA
DOSLOV
LITERATÚRA

© Autor: PaedDr. Zuzana Birknerová, PhD.
Katedra manažérskej psychológie
Fakulta manažmentu Prešovskej univerzity v Prešove

Recenzenti:
prof. Ing. Ján Porvazník, CSc.
doc. Mgr. Ing. Milan Droppa, PhD.
doc. PhDr. Miroslav Frankovský, CSc.

Schválené edičnou komisiou Fakulty manažmentu Prešovskej univerzity v Prešove.
V edičnom pláne ako vysokoškolská učebnica.

Vydal: Via Bibliotheca, s.r.o., Pezinok, 2011
Šéfredaktor: Bc. Darina Jakubovie
Jazykový redaktor: PhDr. PaedDr. Martina Ferencová, PhD.
Počet strán: 204

© VIA BIBLIOTHECA, s.r.o.
ISBN 978-80-89527-01-4

Objednanie
Objednať si uvedenú knihu je možné na http://www.viakniha.sk alebo e-mailom na info@viakniha.sk.

Ponuka vzdelávania


Radi publikujete ale nemáte dobrú skúsenosť s inými časopismi? Publikujte články v časopise Prohuman a podcasty na Prohuman AI. Hľadáme práve Vás!