Zborník príspevkov Nová sociálna edukácia človeka (?) Duchovné, antropologické, filozofické, psychologické a sociálne aspekty výchovy, vzdelávania a poradenstva dneška, 2012, PDF

nov 10 2012

Zborník príspevkov z medzinárodnej interdisciplinárnej vedeckej konferencie, ktorá sa konala 8.11.2012 v Prešove.

Táto medzinárodná vedecká konferencia je výsledkom riešenia vedeckovýskumných projektov:

1. grantovej úlohy č. 2/2010 VGA Projektovanie v sociálnych oblastiach a cirkvi, v rámci Vedeckej grantovej agentúry Pravoslávnej cirkvi na Slovensku,
2. grantovej úlohy č. 3/2010 VGA Sociálno-psychologická starostlivosť, v rámci Vedeckej grantovej agentúry Pravoslávnej cirkvi na Slovensku o deti z Detského domova v Medzilaborciach,
3. grantovej úlohy č. 6/2/2012 GaPU Analýza súčasného stavu terénnej sociálnej práce s rómskou minoritou na Slovensku, v rámci Grantovej agentúry pre doktorandov a mladých vedecko-pedagogických pracovníkov Prešovskej univerzity v Prešove.

OBSAH

doc. PhDr. Mária Machalová, CSc.
EDUKAČNÁ SOCIÁLNA PRÁCA – ROZVÍJANIE EDUKAČNEJ A PORADENSKEJ PARADIGMY

prof. ThDr. Ján Šafin, PhD.
O RUDOLFOVI STEINEROVI A WALDORFSKÝCH ŠKOLÁCH

doc. ThDr. Štefan Pružinský, PhD.
EDUKAČNÝ A VÝCHOVNÝ ROZMER CHRISTOVHO PREOBRAZENIA

Ks. dr hab. Bogdan Zbroja
AKTUALNOŚĆ JEZUSOWEJ EDUKACJI NA TEMAT
MAŁśEŃSTWA I RODZINY

doc. PhDr. Emil Komárik, CSc.
HĽADANIE IDENTITY A JEJ ZMYSEL V KONTEXTE ŽIVOTNÉHO PRÍBEHU

doc. ThDr. Miroslav Župina, PhD. – Mgr. Lenka Župinová, PhD.
SÚČASNÉ FORMY EDUKÁCIE OSÔB SO ŠPECIÁLNYMI VÝCHOVNO-VZDELÁVACÍMI POTREBAMI V TEOLOGICKO-ANTROPOLOGICKOM KONTEXTE

Mgr. Andrej Nikulin, PhD.
VÝCHODISKÁ PSYCHOLOGICKEJ STAROSTLIVOSTI O DETI Z DETSKÉHO DOMOVA

Mgr. Ján Pilko, PhD.
KATECHÉZA SV. CYRILA JERUZALEMSKÉHO A JEHO DIDAKTICKÉ METÓDY A ZÁSADY V KONTEXTE
SÚČASNÉHO KATECHETICKÉHO VZDELÁVANIA

Mgr. Vasyľ KUZMYK, PhD.
FILANTROPICKÝ A SOCIÁLNY ROZMER CIRKEVNÝCH KÁNONOV

Mгp. Анастасия Борисова
БИБЛЕЙСКАЯ АНТРОПОЛОГИЯ В ЯПОНСКИХ ПЕРЕВОДАХ
КНИГИ ПСАЛТИРЬ

doc. PhDr. Tomáš Hangoni, PhD.
ANDRAGOGICKÉ VÝCHODISKÁ SOCIÁLNEJ PRÁCE

prof. PhDr. Igor Kominarec, PhD. – doc. PhDr. Edita Kominarecová, PhD.
RODOVÉ A INTERKULTÚRNE ASPEKTY KOMUNIKÁCIE V EDUKAĆNOM PROSTREDÍ

prof. dr hab. Zdzisław Wołk
PROBLEMY śYCIOWE MIESZKAŃCÓW MAŁEGO WOJEWÓDZTWA W KONTEKŚCIE ZAGROśENIA MARGINALIZACJĄ I WYKLUCZE-NIEM SPOŁECZNYM

Dr hab. Małgorzata Duda
WYCHOWANIE DO STAROŚCI

prof. dr hab. Andrzej Lipczyński
IDEOLOGIA A EDUKACJA

Dr Agata Rzymełka-Frąckiewicz – Dr hab. Teresa Wilk
MIĘDZYNARODOWE BADANIE KOMPETENCJI OSÓB DOROSŁYCH – PIAAC

ThDr. Maroš Šip, PhD.
EDUKÁCIA V OBLASTI SIEKT A NOVÝCH NÁBOŽENSKÝCH HNUTÍ V KONTEXTE SOCIÁLNEJ PRÁCE

PhDr. Mária Bayerová
KOMPETENČNÝ PRÍSTUP K EDUKÁCII SOCIÁLNYCH PRACOVNÍKOV

Dr ElŜbieta Lipowicz
KONFLIKTY WEWNĄTRZRODZINNE – MIĘDZY NORMĄ A DYSFUNKCJĄ

Dr Magdalena Zdaniewicz
CZAS WOLNY WSPÓŁCZEŚNIE

Dr Lucyna Skorecka
REALIZACJA IDEI KREATYWNOŚCI W PRAKTYCE EDUKACYJNEJ SZKOŁY WYśSZEJ

Dr Danuta Dramska
ZAGADNIENIA KULTURY JĘZYKA JAKO ISTOTNEGO ELEMENTU EDUKACJI PEDAGOGICZNEJ

Mgr. Martina Šipová
EDUKÁCIA V OBLASTI AKTUÁLNEJ BIOETICKEJ PROBLEMATIKY

Mgr. Martina Kormošová
SOCIÁLNA POLITIKA V RUKÁCH SAMOSPRÁVY

PhDr. Bohuslav Kuzyšin, PhD.
EDUKAČNÝ PROGRES SOCIÁLNEJ PRÁCE (?)

doc. ThDr. Kryštof (Pulec), PhD., metorpolita
VÝCHOVA V DUCHU SVATÝCH OTCŮ

________________________________________
ThDr. Ján Husár, PhD.
doc. PhDr. Mária Machalová, CSc.
doc. PhDr. Tomáš Hangoni, PhD.
PhDr. Bohuslav Kuzyšin, PhD.
(eds.)

Názov: NOVÁ SOCIÁLNA EDUKÁCIA ČLOVEKA (?)
(DUCHOVNÉ, ANTROPOLOGICKÉ, FILOZOFICKÉ, PSYCHOLOGICKÉ A SOCIÁLNE ASPEKTY VÝCHOVY, VZDELÁVANIA A PORADENSTVA DNEŠKA)
ZBORNÍK PRÍSPEVKOV Z MEDZINÁRODNEJ INTERDISCIPLINÁRNEJ VEDECKEJ KONFERENCIE

Vydavateľ: Prešovská univezita v Prešove, Pravoslávna bohoslovecká fakulta, Prešov 2012
Počet strán: 245
ISBN 978-80-555-0641-8

PrílohaVeľkosť
Zbornik_socialna_edukacia_cloveka_2012.pdf1.79 MB