Zborník z konferencie s názvom Obchodovanie s ľuďmi – prevencia, výskum, prax (Nitra, 2013) v PDF

jan 14 2014

Prinášame Vám zborník z odbornej celoslovenskej konferencie s názvom Obchodovanie s ľuďmi – prevencia, výskum, prax, ktorá sa konala 23. 10. 2013 v priestoroch Krajského osvetového strediska v Nitre.

PRÍHOVOR

Vážené kolegyne, kolegovia,

Predkladáme Vám zborník z odbornej celoslovenskej konferencie s názvom Obchodovanie s ľuďmi – prevencia, výskum, prax, ktorá sa konala 23. októbra 2013 v priestoroch Krajského osvetového strediska v Nitre.

Združenie STORM ako hlavný organizátor postupne napĺňa snahu vytvoriť na Slovensku tradíciu, otvorené diskusné fórum a priestor na stretávanie sa odborníkov z praxe i akademickej pôdy.

18. október - Európsky deň boja proti obchodovaniu s ľuďmi je zároveň významným momentom na upriamenie našej pozornosti na túto problematiku.

Združenie STORM už desaťročie rozvíja programy na pomoc osobám v rizikových životných situáciách.

Okrem priamej práce s klientmi ohrozenými aj obchodom s ľuďmi, usporiadaním takejto konferencie, napĺňa základné ciele Národného programu boja proti obchodovaniu s ľuďmi. Spolupodieľa sa na zabezpečení komplexnej a účinnej stratégie, ktorá bude podporovať rozvoj vzájomného porozumenia a koordinovanej činnosti všetkých dôležitých subjektov s cieľom zamedziť rizikám a predchádzať spáchaniu trestného činu.

Súčasne sa usiluje o poskytovanie prvého kontaktu a rýchlej pomoci možným obetiam obchodu s ľuďmi a tým zabezpečiť ochranu ich ľudských práv a dôstojnosti.

V zborníku predkladajú autori z teoretického i praktického aspektu vlastné názory na túto tému. Zároveň povzbudzujú k tvorivej diskusii a výmene skúseností z rôznych odborov a dokladujú aktuálnu úsilie a orientáciu odborníkov skvalitňovať pomoc v tejto oblasti.

Odborná, ale i laická verejnosť, ako aj akademickí pracovníci a študenti univerzít si v zborníku môžu nájsť rad cenných poznatkov a informácií o problematike, ako aj inšpirácie pre prácu na Slovensku.

Veríme, že zborník bude prínosom a zaujímavým čítaním pre všetkých, ktorým boj proti obchodovaniu s ľuďmi nie je ľahostajný.

Mgr. Andrea Hugáňová, PhD.
OBSAH

Príhovor štatutárnej zástupkyne Združenia STORM
Mgr. Andrea Hugáňová, PhD.

Situácia v oblasti obchodovania s ľuďmi z pohľadu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
Ing. Jozef Halcin

Viktimologické dopady obchodovania s ľuďmi
Mgr. Barbora Kuchárová

Návratová a reintegračná asistencia obchodovaným osobám. Trendy a prax z pohľadu IOM Bratislava
Mgr. Tomáš Varga

Rezultát pôsobenia vývojových a sociálnych faktorov v reintegračnom procese obetí obchodovania s ľuďmi
Mgr. Elena Hatašová

Prevencia a systém pomoci obetiam obchodovania s ľuďmi v Slovenskej katolíckej charite
Mgr. Andrea Bezáková

Význam sociálnej práce v prevencii obchodovania s ľuďmi
PhDr. Dana Rosová, PhD.

Nútená práca a prevencia medzi príslušníkmi rómskych lokalít
Mag. Romana Medveďová

Informovanosť osôb pracujúcich v sex-biznise o problematike obchodovania s ľuďmi
Mgr. Magdaléna Halásová - Mgr. Petra Olšanská

Obchodovanie s ľuďmi ako novodobá forma zotročovania a jeho prevencia
JUDr. PaedDr. Ivan Podhorec, PhD. – doc. PhDr. Martina Mojtová, PhD. – JUDr. Ľudovít Galbavý, PhD.

Porušovanie ľudských práv pri obchodovaní s ľuďmi
JUDr. Ľudovít Galbavý, PhD. – doc. PhDr. Martina Mojtová, PhD. – JUDr. PaedDr. Ivan Podhorec, PhD.


Združenie STORM
Murgašova 4, 949 01 Nitra
www.zdruzeniestorm.sk
PrílohaVeľkosť
Zbornik_OsL_2013.pdf1.53 MB

Ponuka vzdelávania


Radi publikujete ale nemáte dobrú skúsenosť s inými časopismi? Publikujte články v časopise Prohuman a podcasty na Prohuman AI. Hľadáme práve Vás!