Publikácia: Vybrané kapitoly z etiky pre sociálno-zdravotnícke profesie

okt 16 2011

PaedDr. Slavomír Laca, PhD.
V súčasnosti môžeme konštatovať, že je veľký nárast pribúdajúcich vedeckých poznatkov o človeku ako o rozumnom indivíduu na úrovni ľudskej populácie, až po rôznu problematiku. Vystupujú do popredia stále nápadnejšie mnohoraké a komplikované etické otázky ohľadom ľudského života.

Publikácia „Vybrané kapitoly z etiky pre sociálnozdravotnícke profesie“ je súhrnom, ako pojať eticko-teoretické východiska, spoznať problémové okruhy čo sa týka etických noriem ľudského života, špecifikovať obsahové paralely etických aspektov a princípov „interrupcie a eutanázie“ a pohľadu katolíckej cirkvi. Na stranách tejto publikácie chceme poskytnúť multidimenzionálny pohľad na ľudské bytie v rámci etických problémov, ktoré sa v súčasnosti vyskytujú v sekularizovanej spoločnosti. Na dosiahnutie uceleného pohľadu je potrebné poukázať na danú problematiku z viacerých uhlov pohľadu, ktorú prinášame v jednotlivých kapitolách.

Napriek určitému skepticizmu a podceňovaniu tejto problematiky zo strany spoločnosti sa napokon nezriedka ukazuje, že primeraná pozornosť a adekvátne riešenie týchto etických reflexií je limitujúcim predpokladom existencie samotného poznania, ktoré treba dať do povedomia širokej odbornej a laickej verejnosti.

PREDHOVOR

Človek je podstatou, ktorá si na základe svojho poznania môže slobodne vyberať a tak môže žiť lepšie alebo horšie. Svojím faktickým správaním rozhoduje o výbere medzi partikularistickým a holistickým prístupom, medzi odmietaním zodpovednosti, keď sa upriamuje len na pragmaticky prízemné ciele a prijatím zodpovednosti za svoj život. Na počiatku nového tisícročia v kontexte skúseností so svetovými vojnami, vyhladzovacími tábormi, teroristickými akciami a v konfrontácii s možnosťou nukleárnej, ekologickej i ekonomickej katastrofy si naliehavo kladie odvekú otázku : „Čo môžem robiť?“

Do popredia sa dostáva problematika slobody. Historická i osobná skúsenosť nás poúča, že život si vyžaduje sebaohraničovanie, ktorého podstata spočíva v orientácii na dobro. Morálny relativizmus prináša to, čo nie je dobro a čo je proti životu – vraždy, genocídy, neľudské podmienky, otroctvo, kupčenie so ženami, vykorisťovania detí ap. Ján Pavol II. v encyklike Centesimus annus pripomína, že komunizmus sľuboval slobodu celému ľudstvu, ale v skutočnosti zotročil celé národy. Takto ľudstvo prišlo k ďalšej historickej skúsenosti, v ktorej sa znovu potvrdilo, že sloboda bez pravdy stráca svoj obsah. Ak má byť sloboda človeku na úžitok, musí to byť sloboda zodpovedná, ktorá reflektuje celok, ako nás o tom poučuje samotný Spasiteľ: “Ja som cesta, pravda a život.“ (Jn 14, 6). Dnešné ľudské spoločenstvo budované na vedotechnickom myslení je ohrozované redukcionistickým myslením, a preto jeho obohacovanie duchovným rozmerom ľudského srdca a jeho povolaním k Božej láske nadobúda na aktuálnosti. V tejto súvislosti je veľmi významné posolstvo kresťanského personalizmu, ktoré jasne artikuluje, že druhý človek nepredstavuje hrozbu, ale ako blížny nám dáva príležitosť k plnej realizácii.

Prastarý filozofický princíp finis est causa causarum pripomína aj v súčasnosti, že v reťazi spoločenskej kauzality veľmi vážnu úlohu zohráva finalita, nakoľko človek aktívne vstupuje do svojich súkromných aj spoločenských dejín a to s vedomým určitého cieľa. Kniha Vybrané kapitoly z etiky pre socialno-zdravotnícke profesie pozýva k hlbokému premysleniu aktuálnych problémov ľudského života, ktoré sú umocnené nevídaným rozvojom poznania v prírodných vedách i v technickej oblasti. Predstavený prístup k téme nechce byť jednoduchým kľúčom na riešenie akejkoľvek situácie, nakoľko každá situácia je jedinečná a neopakovateľná. Filozoficko-teologická reflexia aktuálnych etických problémov sokratovsky upozorňuje na nevyhnutnosť rešpektovať cieľ a zmysel a je nápomocná k prijímaniu zodpovedných rozhodnutí v dilematických situáciách.

prof. PhDr. Pavol Dancák, PhD.

OBSAH

1 CHÁPANIE ĽUDSKÉHO ŽIVOTA
1.1 Filozoficko-antropologické poňatie človeka
1.2 Ponímanie človeka z pohľadu náboženstva
1.3 Etika života

2 ZÁKLADNE POJMY ETIKY SÚVISIACE SO ZDRAVOTNOU STAROSTLIVOSŤOU
2.1 Ontologické pojmy dobra a zla v ponímaní etiky a zdravia
2.2 Zdravie a zdravotná starostlivosť
2.3 Etické princípy v zdravotnej starostlivosti
2.4 Formovanie etických princípov v zdravotnej starostlivosti

3 LEKÁRSKA ETIKA
3.1 Lekársky kódex
3.2 Etické komisie
3.3 Etické kódexy
3.4 Etické požiadavky na povolanie zdravotnej starostlivosti

4 INTERRUPCIA
4.1 Dôvody interrupcií
4.2 Metódy interrupcií
4.3 Následky interrupcií
4.4 Eugenický a terapeutický potrat

5 KATOLÍCKA CIRKEV A INTERRUPCIA
5.1 Dokumenty Magistéria Cirkvi o interrupcii
5.2 Konzervatívny pohľad na interrupciu
5.3 Liberálny postoj k interrupcii

6 PROBLEMATIKA INTERRUPCIÍ VO SVETE
6.1 Interrupcia v USA
6.2 Interrupcia v Európe
6.3 Interrupcia na Slovensku
6.4 Súčasná situácia interrupcií na Slovensku

7 EUTANÁZIA
7.1 História eutanázie
7.2 Spoločensko-etický aspekt eutanázie
7.3 Medicínsko-bioetický aspekt eutanázie
7.4 Právny aspekt eutanázie

8 EUTANÁZIA A KATOLÍCKA CIRKEV
8.1 Dokumenty katolíckej cirkvi o eutanázii
8.2 Ján Pavol II. a eutanázia
8.3 Zástancovia eutanázie

9 PROBLEMATIKA EUTANÁZIE VO SVETE
9.1 Problematika eutanázie v Európe
9.2 Postavenie a akceptovanie eutanázie v európskych krajinách
9.3 Eutanázia a Slovenská republika

ZÁVER

Kultivovaný a humánny človek, za akého sa dnešný človek prehlasuje, by si mal uvedomiť, že každé jeho konanie má dichotomický charakter. V prvom rade je vysoko individuálny, ale v neposlednom rade má nesmierne morálne, etické i sociálne dôsledky. Dôsledky, o ktorých mnohí neuvažujú z nevedomosti, iní zasa zo strachu pred zodpovednosťou.

Človek je tvor spoločenský, a preto by si mal tento dopad svojho konania uvedomovať, a to najmä vtedy, keď svojím konaním či uvažovaním priamo rozhoduje či zasahuje do života iných ľudí. Snaha poukázať na to, že život je jednou z hodnôt, ktoré si treba neustále všímať a ktorým čas neuberá na kráse a vzácnosti, bola jednou z ambícií tejto publikácie. Lebo všetky zásahy voči životu sú späté so spoločensko-kultúrnym pôvodom a sú produktom prospechárskej spoločnosti, ktorá nepripúšťa utrpenie, ale práve naopak, zdôrazňuje individuálnu slobodu chápanú ako slobodu bez zodpovednosti.

Do tejto publikácie sme sa snažili zahrnúť základné postoje, a to zo stránky etickej, náboženskej, ako aj spoločenskej roviny. Komparácia všetkých stanovísk nám pomohla hlbšie preniknúť do samotnej problematiky.

Riešenie etickej reflexie našej problematiky je veľmi ťažký a v neposlednom rade aj zložitý fenomén. Prvým krokom k nájdeniu riešenia tohto závažného problému je, aby si každý uvedomil nástojčivosť tohto činu a tiež krásu života, ktorá je obsiahnutá v každej ľudskej situácii. Akékoľvek vnucovanie jednostranného názoru nevedie k ničomu, iba k prehĺbeniu problému. Krokom k riešeniu problému by mohol byť dialóg, ale dialóg vedený nie v duchu súperenia o pravdu, ale v duchu partnerstva pri hľadaní. Preto je potrebne stále poukazovať na hierarchiu hodnôt a pripomínať spoločnosti jej morálne a mravné zaobchádzania s ľudským životom v každom okamihu. Dôležitý význam má nielen etický a morálny výsledok, ale i zdravý pohľad na danú problematiku, ako aj samotné priblíženie okolnosti a hľadanie spoločného východiska, ktoré bude prijateľné pre všetkých.

© Autor
PaedDr. Slavomír Laca, PhD.
VŠZaSP sv. Alžbety, Bratislava

Recenzenti
Prof. MUDr. Vladimír Krčméry, DrSc., Dr.h.c.
VŠZaSP sv. Alžbety, Bratislava
Prof. PhDr. Pavol Dancák, PhD.
Gréckokatolícka teologická fakulta, Prešovská univerzita, Prešov
Doc. PhDr. Darina Wiczmandyová, PhD.
FZaSP Trnavská univerzita, Trnava
Doc. MUDr. Maria Belovičová, PhD.
Lekarska fakulta, Univerzita Pavla Jozefa Šafarika, Košice

Vydavateľ: VŠZaSP sv. Alžbety, Bratislava
Rok vydania: 2011
Náklad: 300 kusov
Tlač: BEKI desing s.r.o.
ISBN 978-80-8132-015-6
EAN 9788081320156

Ponuka vzdelávania


Radi publikujete ale nemáte dobrú skúsenosť s inými časopismi? Publikujte články v časopise Prohuman a podcasty na Prohuman AI. Hľadáme práve Vás!