Publikácia: Vybrané kapitoly z metód sociálnej práce I.

nov 15 2011

Andrej Mátel, Michal Oláh, Milan Schavel
PREDHOVOR

Hlavným aktérom pri riešení sociálnych problémov jednotlivcov, nie je sociálny pracovník, ale samotný klient sociálnej práce. Sociálny pracovník je vysokoškolsky vzdelaným odborníkom, ktorý klienta podporuje, posilňuje, zmocňuje a napomáha mu k zlepšeniu kvality jeho života. Aby mohol tieto úlohy zodpovedne plniť, musí mať primerané znalosti a zručnosti pre profesionálnu prax. Medzi ne nepochybne patrí základná orientácia v metódach, technikách a metodikách sociálnej práce.

Kolektív vysokoškolských pedagógov na Vysokej škole zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave chce predloženou publikáciou napomôcť študentom 1. stupňa v študijnom odbore sociálna práca v zodpovednej príprave na výkon tejto profesie práve vzhľadom na získanie základných teoretických znalostí metód sociálnej práce s jednotlivcom. Spolu s predloženou publikáciou vychádzajú na VŠ ZaSP sv. Alžbety dve publikácie, ktoré s ňou úzko súvisia: Mátel, A. – Schavel, M. a kol. Aplikovaná sociálna patológia v sociálnej práci (2011) a Oláh, M. a kol. Metódy sociálnej práce v praxi (2011). Obe publikácie pojednávajú o metódach sociálnej práce vzhľadom na ich praktické používanie v práci s konkrétnymi cieľovými skupinami klientov sociálnej práce. Predložené Vybrané kapitoly z metód sociálnej práce I. predstavujú teoretický úvod k danej problematike.

Obsahové zameranie publikácie zodpovedá bakalárskemu stupňu študijného programu sociálna práca. Čitatelia budú oboznámení so stručnými dejinami a základnou terminológiou metód sociálnej práce ako pomáhajúcej profesie (1. kapitola) a vedy (2. kapitola). Sociálna práca patrí k spoločenským vedám, pre ktoré sú tiež základnými spoločnými metódami pozorovanie a rozhovor (3. kapitola). Tu chceme osobitne poďakovať dvom významným slovenským psychológom PhDr. Milošovi Šlepeckému, CSc. a PhDr. Petrovi Ďurnému za prepožičanie svojich myšlienok v oblasti komunikácie. Z hľadiska špecifických metód sociálnej práce je ústredná pozornosť venovaná prípadovej sociálnej práci (4. kapitola). Z ďalších metód sociálnej práce sú predstavené sociálne poradenstvo (5. kapitola), supervízia v sociálnej práci (6. kapitola), mediácia v sociálnej práci (7. kapitola), krízová intervencia (8. kapitola), manažment v sociálnej práci (9. kapitola) a projektovanie v sociálnej práci (10. kapitola). Osobitú (11.) kapitolu tvorí administrácia a dokumentácia, ktoré integratívne patria k činnostiam sociálnych pracovníkov.

Autori dúfajú, že predložené texty dopomôžu nielen k príprave sociálnych pracovníkov na výkon svojej profesie, ale aj ku kritickému mysleniu, ktoré patrí k vedeckému charakteru sociálnej práce.

Autori

OBSAH

1 METÓDY SOCIÁLNEJ PRÁCE – HISTORICKÝ VÝVOJ A DEFINOVANIE
1.1 HISTORICKÝ VÝVOJ
1.1.1 Americká sociálna práca
1.1.2 Sociálna práca vo vybraných krajinách Európy
1.2 DEFINOVANIE METÓD SOCIÁLNEJ PRÁCE A INÝCH RELEVANTNÝCH POJMOV
1.2.1 Sociálna práca
1.2.2 Metódy a techniky sociálnej práce
1.2.3 Metodológia a metodika sociálnej práce
1.2.4 Teória a metódy sociálnej práce
1.2.5 Prístupy v sociálnej práci
1.2.6 Klasifikácia metód sociálnej práce
1.2.7 Sociálna intervencia, sociálna terapia, socioterapia a sociálna rehabilitácia

2 VEDECKÉ METÓDY SOCIÁLNEJ PRÁCE

3 POZOROVANIE A ROZHOVOR AKO ZÁKLADNÉ METÓDY SOCIÁLNEJ PRÁCE
3.1 POZOROVANIE
3.2 ROZHOVOR
3.2.1 Neverbálna komunikácia
3.2.2 Verbálna komunikácia

4 PRÍPADOVÁ SOCIÁLNA PRÁCA
4.1 ETAPY SOCIÁLNEJ PRÁCE
4.2 PRINCÍPY PRÍPADOVEJ SOCIÁLNEJ PRÁCE V SÚČASNOSTI

5 SOCIÁLNE PORADENSTVO

6 SUPERVÍZIA V SOCIÁLNEJ PRÁCI

7 MEDIÁCIA V SOCIÁLNEJ PRÁCI

8 KRÍZOVÁ INTERVENCIA

9 MANAŽMENT V SOCIÁLNEJ PRÁCI

10 PROJEKTOVANIE V SOCIÁLNEJ PRÁCI

11 ADMINISTRÁCIA V SOCIÁLNEJ PRÁCI
11.1 VEDENIE DOKUMENTÁCIE
11.2 PRÍPADOVÁ ŠTÚDIA

Príloha č. 1 Anamnetické hárky 208
Príloha č. 2 Prípadová štúdia 211

Autori:

doc. PhDr. ThDr. Andrej Mátel, PhD. (kapitoly 1, 4, 8, 11)
doc. PhDr. Michal Oláh, PhD. (kapitoly 2, 3)
prof. PaedDr. Milan Schavel, PhD. (kapitoly 5, 6, 7, 8, 9)
Mgr. Mária Kovaľová, PhD. (kapitola 10)

Recenzenti:
doc. PhDr. Milan Tomka, PhD.
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
PhDr. Peter Brnula, PhD.
Univerzita Komenského v Bratislave

Jazyková úprava: Mgr. Mária Mišovičová
Fotografia na obálke: Andrej Mátel

Vydavateľ: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety Bratislava, 2011, Vydanie prvé
Publikácia vyšla s finančnou podporou Inštitútu ďalšieho vzdelávania sociálnych pracovníkov.

Tlač: BEKI Design s.r.o., Košice
214 strán

ISBN: 978-80-8132-027-9

Ponuka vzdelávania


Radi publikujete ale nemáte dobrú skúsenosť s inými časopismi? Publikujte články v časopise Prohuman a podcasty na Prohuman AI. Hľadáme práve Vás!