Vyšla kvalitná učebnica nielen o projektovaní v sociálnej a charitatívnej oblasti

aug 12 2012

Recenzia publikácie ,,Základy projektovania pre charitatívnu a sociálnu službu“.

Charitatívna a sociálna služba ako jeden z mála študijných programov v rámci odboru sociálnej práce ponúka komplementárny a synergizujúci prístup v sociálnych a kresťanských otázkach. V programe sa prednášajú spoločenskovedné a univerzálne disciplíny, ktoré reflektujú potreby sociálnej reality a praxe. Získavanie finančných zdrojov prostredníctvom grantov a realizácia projektov predstavuje v sociálnej a charitatívnej sfére jeden z najefektívnejších nástrojov na riešenie sociálnych problémov. Domnievame sa, že práve tieto dôvody podnietili PhDr. Bohuslava Kuzyšina, PhD., aby spracoval vysokoškolský učebný text s názvom Základy projektovania pre charitatívnu a sociálnu službu. Učebnica je jedným z výsledkov riešenia vedeckovýskumného projektu Projektovanie v sociálnych oblastiach a v Cirkvi (VGA 2/2010).

Autor text primárne diferencuje na tri základné oblasti, avšak nevyužíva typický deduktívny vzorec. Prvá kapitola začína charakteristikou a klasifikáciou fundamentálneho pojmu projekt. V začiatkoch učebnice nachádzame taktiež holistický náčrt typológie projektov a fázy projektového cyklu, ktoré sú s logickým zámerom detailnejšie analyzované neskôr. V súvisiacej explanácii autor explicitne definuje najčastejšie sa vyskytujúce pojmy v oblasti - grant, žiadosť o grant a grantová schéma. Nasleduje trefné pojednanie o projektovom manažmente, manažmente projektov a vzájomná komparácia týchto pojmov.

Kým prvá kapitola je zameraná širokospektrálne, druhá sa špecifikuje a modifikuje na základe charakteristík sociálnej a charitatívnej oblasti. Sociálne programovanie a sociálne projektovanie fungujú v poli sociálnej politiky, ktorá ich významným spôsobom ovplyvňuje. Podobná súvislosť existuje medzi sociálnym projektovaním a sociálnym programovaním. V učebnici sú tieto vzťahy podané erudovaným a zrozumiteľným spôsobom, čo predstavuje pozitívum nielen pre študentov, ale aj odborníkov v praxi.

Na základe frekvencie výskytu v sociálnej a charitatívnej oblasti autor vyselektoval typy projektov a fázy projektového cyklu, ktoré následne analyzuje a popisuje. Ďalší text aktuálne, na základe platnej legislatívy, vymedzuje a definuje sociálne štruktúry - prípustných žiadateľov o projekt v rámci sociálnej a charitatívnej služby.

V nasledujúcej časti učebnice autor predkladá a analyzuje niektoré zložky tzv. Projekt cyrcle management metodiky, ktorá patrí medzi najefektívnejšie postupy v tvorbe a realizácii projektov. Čitateľ sa môže zoznámiť s technikami spracovania analýzy zainteresovaných aktérov, SWOT analýzy, diagramu problémov, cieľov a matice logického rámca. Ďalej táto časť učebnice obsahuje Ganttov diagram a PERT metódu, ktoré slúžia na časové vymedzenie jednotlivých úloh a dobu trvania projektu.

Okrem spomínaných súčastí sa v učebnici nachádzajú početné diagramy a tabuľky služiace na vizuálne prehĺbenie predmetnej problematiky. Autor prostredníctvom anketového šetrenia získal množstvo názorov odborníkov z praxe, ktoré tematicky zaradil k rozoberaným oblastiam. Takto významne obohatil a spestril učebný text. Okrem toho sa za každou podkapitolou nachádzajú teoretické a praktické otázky viazané ku konkrétnej problematike. Najmä z pohľadu študentov ich začlenenie považujeme za obzvlášť prínosné, pretože umožňuje lepšie prehĺbiť a pochopiť rozoberanú tému.

Učebnicu recenzovali a pripomienkovali erudované autority v spoločenských a behaviorálnych vedách Prof. PaedDr. Milan Schavel, PhD., Prof. PhDr. Mária Machalová, CSc., a PhDr. Jozef Vorobeľ, PhD., čo v neposlednom rade svedčí o jej kvalite.

V spomínaných súvislostiach učebnicu vnímame nielen ako výborný študijný materiál, ale aj ako príručku pre odborníkov v praxi. Nadobúdame názor, že učebnica významne obohatí všetkých, ktorí sa vo svojej práci stretávajú alebo budú stretávať s tvorbou a realizáciou projektov.

Údaje o vysokoškolskej učebnici:
Autor: PhDr. Bohuslav Kuzyšin, PhD.
Názov: Základy projektovania pre charitatívnu a sociálnu službu
Vydavateľ: Diecezjalny ośrodek Kultury
Prawoslavnej ELPIS v Gorliciach
Rozsah: 99 s.
ISBN 878-83-63055-02-8

Autor: Mgr. Anastazij Momot
Katedra kresťanskej antropológie a sociálnej práce Pravoslávna Bohoslovecká fakulta Prešovskej univerzity

Ponuka vzdelávania


Radi publikujete ale nemáte dobrú skúsenosť s inými časopismi? Publikujte články v časopise Prohuman a podcasty na Prohuman AI. Hľadáme práve Vás!