Zborník príspevkov z konferencie „Aplikovaná sociálna patológia v sociálnej práci“ v PDF (19. – 20.10.2011, Pieštany)

nov 29 2011

Mátel, Andrej – Janechová, Lucia – Roman, Ladislav (eds.)
Predložený zborník obsahuje 49 príspevkov, ktorých autormi sú vysokoškolskí pedagógovia a doktorandi viacerých slovenských a českých vysokých škôl, ale aj sociálni pracovníci z praxe.

Predhovor

V roku 2010 sa v rámci Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety začala tradícia „applied conferences“ konaných v Piešťanoch, teda konferencií, ktorých cieľom je aplikovanie vybraných tém do sociálnej práce. Po úspešnej konferencii „Aplikovaná etika v sociálnej práci“ ide o II. ročník, tento krát zameraný na aplikovanú sociálnu patológiu v sociálnej práci. Jej cieľom je predstavenie aktuálnych výskumných a odborných štúdií sociálno-patologických javov vzhľadom na ich prevenciu, elimináciu, resp. zmiernenie negatívnych dôsledkov prostredníctvom profesie sociálna práca.

V súčasnosti venujú viacerí pedagógovia a pracoviská VŠZaSP sv. Alžbety osobitú pozornosť sociálnej patológii. Táto je chápaná ako subodbor viacerých vedných disciplín, najmä sociológie, sociálnej práce, kriminológie a sociálnej pedagogiky a ako systematická náuka zaoberajúca sa tými deviantnými spoločenskými javmi, ktoré spoločnosť rozpoznáva a označuje za nežiaduce, negatívne a škodlivé pre jednotlivcov, rodiny, skupiny, komunity i celú spoločnosť. Vo februári tohto roku usporiadala VŠZaSP sv. Alžbety v Žiline konferenciu zameranú na sociálno-patologické javy v kontexte rodiny, ktorej výstupom bol zborník Hardy – Dudášová – Vranková – Hrašková Sociálna patológia rodiny (2011). V auguste tohto roku bola na pôde Vysokej školy vydaná monografia Mátel – Schavel et al. Aplikovaná sociálna patológia v sociálnej práci (2011). Ide o dielo viacerých vysokoškolských pedagógov, v ktorom je predstavených desať sociálno-patologických javov s osobitým dôrazom na prevenciu a intervenciu sociálnej práce. A nakoniec, do tretice, vychádza v októbri zborník z konferencie v Piešťanoch Mátel – Janechová – Roman (eds.) Sociálna patológia a intervencia sociálnej práce (2011). Predložený zborník obsahuje 49 príspevkov, ktorých autormi sú vysokoškolskí pedagógovia a doktorandi viacerých slovenských a českých vysokých škôl, ale aj sociálni pracovníci z praxe. Dúfame, že sociálni pracovníci a študenti sociálnej práce v ňom nájdu bohatú inšpiráciu pre teóriu aj prax sociálnej práce.

Editori

V Piešťanoch, 19. októbra 2010


OBSAH

I. SOCIÁLNY PRACOVNÍK A JEHO KOMPETENCIE

K respektování práva sociálním pracovníkem v jeho praxi
Miroslav MITLÖHNER, Zuzana TRUHLÁŘOVÁ

Východiská filozofie existencie pre sociálnych pracovníkov
Janka KYSEĽOVÁ

Program zvládania krízových situácií a rozvoja komunikačných zručností v resocializačnom stredisku Čistý deň n.o. v Galante
Ladislav MACZKÓ

Prevencia sociálnej patológie ako optimalizácia bio-psycho-socio-kultúro-spirituálnej regulácie správania
Štefan MATULA

II. SOCIÁLNA PRÁCA SO ZÁVISLÝMI A SPOLUZÁVISLÝMI

Sociálna práca so spoluzávislými
Andrea VASILESCU

Sociálno patologický problém závislosti od alkoholu
Jana KOLLÁRČIKOVÁ

Spoluzávislosť v rodine s členom závislým od alkoholu
Michaela ŠAVRNOCHOVÁ, Markéta RUSNÁKOVÁ

Rizikové správanie adolescentov – viacúrovňová intervencia v prevencii užívania alkoholu
Zuzana VOJTOVÁ

Riziká nadmerného využívania voľného času u počítačov deťmi a mládežou
Mária DÁVIDEKOVÁ

Závislosť na pornografii
Viera PALLOVÁ

Prínos osobného manažmentu pri riešení závislostí
Emília JANIGOVÁ

III. SOCIÁLNA PRÁCA S OBEŤAMI NÁSILIA

Sociálne poradenstvo obetiam stalkingu
Andrej MÁTEL

Násilie na pracovisku - jedno z rizík predstavujúci mobbing
Marta VAVERČÁKOVÁ

Mediálne násilie v rodinnej výchove
Pavol TOMÁNEK

Sociálna práca s obeťami obchodovania s ľuďmi
Martina ŽÁKOVÁ

Starostlivosť o obete obchodovania s ľuďmi v rámci Slovenskej republiky
Nadežda KOVALČÍKOVÁ…

Dôstojnosť nedospelej ženy v súvislosti s predčasným sexuálnym správaním ……
Mária MOJZEŠOVÁ

Aktivity pedofilov na internete a prevencia sexuálneho zneužitia detí
Milan FULA

„Nie sme na predaj“ - príručka pre odborných zamestnancov pomáhajúcich profesií o problematike násilia na deťoch s osobitným dôrazom na problematiku komerčného sexuálneho zneužívania detí
Alena KOPÁNYIOVÁ, Eva SMIKOVÁ

Problematika domáceho násilia v meste Dolný Kubín
Katarína TABAČÁKOVÁ

Situační intervence u obětí násilných trestných činů
Daniela KVĚTENSKÁ

Násilie páchané na starých ľuďoch
Irena KAMANOVÁ, Tatiana BLAHÚTOVÁ

Tienisté stránky v živote seniorov
Emília VRANKOVÁ, Yveta JUŠŠÍKOVÁ

Narušené medzigeneračné vzťahy
Miloslav HETTEŠ

Prevencia sociálnopatologických javov v rodinách
Darina CALOŇOVÁ, Martina KRAVÁROVÁ

Sociálna práca s odlúčenými deťmi
Lenka BEROVÁ, Martina ŽÁKOVÁ

Skúsenosti z praxe azylového domu Tamara
Andrea TÓTHOVÁ, Adriana ŠIPEKOVÁ

IV. KRIMINALITA, DELIKVENCIA A INTERVENCIA SOCIÁLNEJ PRÁCE

Aplikácia využitia teoretických a výskumných poznatkov o protektívnych faktoroch v praxi sociálnej práce v trestnej justícii
Martin LULEI

Trest odňatia slobody ako možný determinant zvyšovania počtu sociálno-patologických javov
Tibor ROMAN

Úlohy sociálnej práce v oblasti prevencie kriminality
Tatiana TOMČÍKOVÁ

Postpenitenciárna starostlivosť v podmienkach súčasnej legislatívy
Ladislav ROMAN, Martina ROMANOVÁ

Postpenitenciárna práca vo verejnej správe a v treťom sektore
Karol ZEMAN

Drogová trestná činnost páchaná osobami ze sociálně exkludovaných lokalit
Jan KUDRY

Delikvencia a kriminalita v detských domovoch
Silvia VADKERTIOVÁ

Negatívny vplyv školského prostredia na delikvenciu mládeže v meste Považská Bystrica
Martin VEREŠ, Miloslava HÚDEKOVÁ

V. EXTRÉMIZMUS A ŠPECIFICKÉ SUBKULTÚRY

Terénna sociálna práca s jednostranne špecificky orientovanou mládežou
Peter PATYI

Problematika futbalového chuligánstva
Nadežda KOVALČÍKOVÁ, Martina ŽÁKOVÁ

VI. SOCIÁLNA PATOLÓGIA SIEKT

Kulty a sekty ako iniciácia kriminality a delikvencie
Peter ĎURKOVSKÝ

Riziká satanizmu ako religiozita moci u mládeže z pohľadu sociálnej práce
Lenka LÁTALOVÁ

VII. ŠKOLSKÁ SOCIÁLNA PATOLÓGIA

Opodstatnenosť sociálnej práce v školskom prostredí v prevencii sociálno-patologických…
Slavomír LACA, Milan SCHAVEL

Rizikové správanie u žiakov základných škôl z pohľadu sociálneho pracovníka…
Zoja KOSCUROVÁ

Šikanovanie a vydieranie na základných školách
Ján HOLONIČ, Jana KLIMKOVÁ

Prevence rasismu a xenofobie na ZŠ a SŠ pomocí protipředsudkových workshopů………
Andrea PREISSOVÁ KREJČÍ

Komunitní škola jako nástroj segregace nebo integrace?
Martina HÁJKOVÁ

Analýza sémantického priestoru u detí s dissociálnou poruchou správania
Helena GRÓFOVÁ

Mediácia v škole
Ernest KOVÁČ

Sociálna práca a znižovanie vplyvu sociálno – patologických javov u ohrozenej skupiny mladistvých
Peter SLOVÁK

VII. BEZDOMOVECTVO

Výber spôsobu sociálnej služby vzhľadom na typ skupiny ľudí bez domova
Peter KADLEČÍK

VARIA

Osobná asistencia a šport osôb s telesným postihnutím
Romana PITEKOVÁ, Miloslav BARDIOVSKÝ, Jela LABUDOVÁ

_________________________________

Názov: Sociálna patológia a intervencia sociálnej práce
Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie

Editori: Andrej Mátel, Lucia Janechová, Ladislav Roman
Text neprešiel jazykovou korektúrou
Recenzenti:
prof. MUDr. Mateička František, CSc.
FZaSP Trnavskej univerzity v Trnave)
doc. PaedDr. Storoška Marek, PhD.
Katedra spoločenských vied ISM Slovakia v Prešove)

Vydavateľ: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave
Miesto vydania: Bratislava
Vydanie: prvé
Rok vydania: 2011
Počet strán: 464

Tlač: Exocom
ISBN: 978-80-8132-018-7
EAN: 9788081320187

Zborník v prílohe v PDF:

PrílohaVeľkosť
Zbornik_Piestany_2011_Socialna patologia.pdf5.99 MB

Ponuka vzdelávania


Radi publikujete ale nemáte dobrú skúsenosť s inými časopismi? Publikujte články v časopise Prohuman a podcasty na Prohuman AI. Hľadáme práve Vás!