Zborník z konferencie ,,Spolupráca pomáhajúcich profesií v paliatívnej a hospicovej starostlivosti", Bardejov, 2011 v PDF

júl 3 2012

Zborník z konferencie pod názvom ,,Spolupráca pomáhajúcich profesií v paliatívnej a hospicovej starostlivosti', ktorá sa konala v Bradejove v roku 2011 v spolupráci Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, Detašovaného pracoviska Kráľovnej Pokoja z Medžugoria Bardejov, Hospicu Matky Terezy v Bardejove a Občianskeho združenia hospic Božieho milosrdenstva.

PREDHOVOR

Milí účastníci konferencie, vážení čitatelia!

V mene organizátorov tejto konferencie prijmite srdečné pozdravenie a úprimne privítanie v mene organizátorov so žičením úspešného, príjemného a vo väčšine aj pracovného pobytu v našom nádhernom meste. Prečo práve Bardejove?

Hlavným organizátorom tejto konferencie je VŠ ZaSP sv. Alžbety Bratislava, DP Bardejov, ktorá si už od svojho vzniku okrem svojho pedagogicko-výchovného poslania stanovila viaceré ďalšie priority vrátane organizovania rôznych odborno-vedeckých konferencií v spolupráci s ďalšími významnými inštitúciami. Ich základným cieľom je odovzdať nadobudnuté a v dnešnej dobe tak prepotrebné bohaté poznatky a skúsenosti ďalším, v tomto prípade najmä odbornému auditóriu.

V tomto roku v dôsledku sústavnému pribúdaniu prestarlých a chorých sa s ohľadom na tento fenomén prezieravo rozhodli usporiadať túto konferenciu, ktorej účastníci nielenže poukážu na súčasný žalostný stav v tejto oblasti, ale možno navrhnú aj cestu či opatrenia ako ďalej. Z tohto dôvodu oslovili vedenie prvého slovenského Hospicu Matky Terezy v Bardejove, aby ju v úzkej spolupráci s nimi pripravili. Spoločne oslovili viaceré významné osobnosti, ktoré sa s touto problematikou zaoberajú a majú s ňou aj mnohé skúsenosti. Preto sme veľmi radi, že sa na nej zúčastňujú okrem slovenskej špičky vrátane Ministerstva zdravotníctvo SR aj špecialisti z Česka, Poľska i Ukrajiny i vedúci predstavitelia slovenského kléru. Nemalým prínosom je tiež, že sú na nej (i aktívne) prítomní aj zástupcovia renomovaných firiem dodávajúcich zdravotnícke prístroje a pomôcky. Veľmi si vážime ich seriózny prístup a záujem o spoluprácu s nimi sa črtá aj do budúcna. Dôležitým faktorom konferencie je, že sú na nej nastolené otázky nielen medicínske, teologické, ekonomické, ale aj z ďalších spoločenských sfér a i preto veríme, že toto naše stretnutie prinesie všetkým očakávaný úžitok.

Stretávame sa vo vyše 33 tisícovom Bardejove, ležiacom v malebnom prostredí obklopenom vencami lesov a hôr. Okolitá príroda i ľudia v ňom žijúci mu vtlačili pečať nevšednej krásy a bohatej histórie. Bol mu dopriaty lesk a sláva stredoveku, ktorý sa odzrkadlil v hrdom názve „slobodné kráľovské mesto“ (1376). Je mu dopriaty obdiv a úcta súčasníkov. Je to mesto, ktoré si vždy vážilo vzácnych, múdrych a vzdelaných ľudí, lebo aj z jeho radov vzišli viacerí osvietenci a významní myslitelia, ktorí ovplyvňovali dianie vtedajšej spoločnosti (kňaz Ján Andraščík, kúpeľný lekár Mikuláš Atlas, hudobník Jozef Grešák, kníhtlačiar Dávid Gutgesel, hudobníci Július a Oldřich Hemerkovci, rezbár Moric Holzer, hudobník Béla Kéler, historik Viktor Miskovszký, pedagóg Leonard St“ockel, teológ a richtár Gejza Žebrácky a ďalší). Prvá písomná zmienka o Bardejove je z roku 1241, teda pred 770 rokmi. Prežilo napredovanie i slávu, rozmach i úpadky, prosperitu i tragédie (požiare, mórové epidémie, vojny a iné nešťastia), ale nikdy nepadlo na kolená. A vďaka už spomínaným múdrym ľuďom – richtárom, učencom, vedátorom, humanistom, filozofom a iným osvietencom ako aj súcim obchodníkom a rúčim remeselníkom (bolo v ňom vyše 50 cechov) sa vždy dokázalo povzniesť a zachovať na významnej úrovni. My Bardejovčania, sme nesmierne hrdí a pyšní na svojich predkov, ktorí dokázali vytvoriť nevyčísliteľné kultúrne hodnoty, o ktoré sa môžu v súčasnosti podeliť s každým čo túži po poznaní a objavovaní. Dnes možno s radosťou konštatovať, že ich dedičstvo sa mestu podarilo zachovať, pamiatkové skvosty rekonštrukciou zachrániť a uviesť ho na duchovný a kultúrnospoločenský piedestál a výslnie Slovenska i strednej Európy. Svedčí o tom aj Európska zlatá medaila „Za záchranu a zveľaďovanie pamiatok“ (UNESCO 1986), povýšenie gotického chrámu sv. Egídia na baziliku minor ako aj zápis historickej časti so židovským suburbiom do Zoznamu svetového dedičstva (obidve udalosti sa udiali v jubilejnom roku 2000). Prispeli k tomu viaceré pamätihodnosti ( spomínaná bazilika s 11 pôvodnými oltármi, fortifikačné hradobné opevnenie s baštami a barbakánmi, námestie s goticko-renesančnou radnicou, humanistické gymnázium, prvá slovenská expozícia ikon, prvý slovenský skanzen, ako aj ďalšie expozície v Šarišskom múzeu, historicky vzácne dokumenty v OŠ archíve a iné pamätihodnosti, ktoré sa oddá vidieť.

V neposlednej miere je to aj náš prvý slovenský hospic, Hospic Matky Terezy v Bardejovskej Novej Vsi. Napokon sú to tieto prekrásne a ľuďom prinavracajúce zdravie s 13 prameňmi, Bardejovské Kúpele, kde okrem spomínaného skanzenu sa nachádza aj prvý Stĺp mieru na Slovensku, nádherná socha cisárovnej Alžbety/Sisi a pod.. Sami vidíte nádhernú prírodu i prostredie, v ktorom sa snúbi vzácna a ideálna symbióza liečivých minerálnych prameňov s priaznivou klímou a ešte lepšou medicínskou a ľudskou starostlivosťou.

Také je teda naše mesto, v ktorom vás srdečne vítame. Pobyt v ňom predstavuje istú oázu ticha a pokoja, balzam na ubolenú dušu. Stretáva sa v ňom akýsi priesečník troch svetov, troch kultúr. Rustikálnosť strieda vznešenosť a naopak. A nad všetkým tróni skúsenosť s múdrosťou i majestátom všadeprítomného posolstva minulosti pre súčasné i budúce generácie. Toto je dnešný Bardejov.

Veríme, že aj tieto aspekty sa podpíšu na úspešnosti tejto medzinárodnej konferencie a prispejú k tomu, aby ste sa na tejto konferencii navzájom podelili so svojimi bohatými vedomosťami a skúsenosťami na úžitok tým, ktorí to najviac potrebujú, teda pacientom odkázaným na vašu múdrosť a profesionalitu. Budeme veľmi radi, keď sa nám tento zámer podarí a zanechá pekné odborné i spoločenské spomienky a toto je predovšetkým našim cieľom a konferencie vôbec.

Milí účastníci a čitatelia tohto zborníka, verím, že táto naša konferencia plnou mierom naplní svoje poslanie a informácie, poznatky a vedomostí prinesú úspech , a odzrkadlia sa v našej ďalšej nesmierne náročnej práci v celom jej kontexte.

Tak teda vítajte a dobre sa v Bardejove cíťte milí účastníci konferencie!

Mgr. Ing. Jozef Krajči

OBSAH

Paliatívna a hospicová starostlivosť v minulosti a v „procese víťaznej medicíny'
Andrejiová Lucia, Magurová Dagmar

Aspekty ošetrovateľskej starostlivosti o zomierajúceho novorodenca
Baňasová Vlasta

Duchovnosť a paliatívna medicína
Belovičová Mária, Belovičová Liliana, Kuľková Adriana

Typy zariadení hospicovej starostlivosti a možnosti ich financovania v SR
Bugri Štefan, Pribišová Emília, Žák Silvester

Etické aspekty hospicovej starostlivosti
Bujdová Nataša

Nová metóda vzduchovej dezinfekcie prostredia INOV 8
Brezovský Milan

Paliatívna a hospicová starostlivosť ako odpoveď na čin eutanázie
Černá Ľubica, Laca Peter, Zubal Pavol, Laca Slavomír

Úloha kňaza v hospicovej starostlivosti
Černý Maroš

Dôstojnosť chorého človeka
Dancák Pavol

Komunikácia s klientom v hospicovej starostlivosti
Gurský Ján, Hanobik František

Prevencia stresu u zdravotníkov v hospicovej a paliatívnej starostlivosti
Dobríková Patricia, Pčolková Dušana

Umírání, smrt a pohřební rituály očima současného člověka
Dorková Zlatica, Preissová Krejčí Andrea, Cichá Martina

Humanizácia v paliatívnej a hospicovej starostlivosti
Hanobik František, Gurský Ján

Koncepcia hospicovej a paliatívnej starostlivosti na Slovensku
Hudáková Zuzana

Výhrada vo svedomí v zdravotníctve
Koleják Martin

Sociálna práca ako pomáhajúca profesia v paliatívnej starostlivosti
Kollárčiková Jana

15 let zkušeností prvního českého hospice v Červeném Kostelci
Král Ján

Sociálna práca a paliatívna starostlivosť
Kuffová Janka

Spolupráca pomáhajúcich profesií v paliatívnej starostlivosti v inštitucionálnom zariadení sociálnych služieb
Kurnát Anton, Kurnátová Eva

Quo vadis ošetrovateľstvo?
Kolivošková Anna, Tardová Lenka, Goliašová Mária

Z histórie prvého slovenského hospicu, Hospicu Matky Terezy v Bardejove
Krajči Jozef, Proněková Martina

Syndróm vyhorenia u ľudí pracujúcich v oblasti opatrovateľskej starostlivosti
Laca Peter

Paliatívna a hospicová starostlivosť v kontexte eticko a náboženských aspektov
Laca Slavomír

Úloha sociálneho pracovníka v hospicovej starostlivosti
Micheľ Radoslav

Význam efektívnej komunikácie s hospicovým pacientom
Michňová Anna, Veselská Magdaléna

Posúdenie spirituálnych potrieb sestrou
Novysedláková Mária, Hudáková Zuzana

Etické aspekty starostlivosti o ťažko chorých a zomierajúcich
Peřinová Nadežda

Finansowanie opieki paliatywnej i hospicyjnej
Połomska Renata

Klient paliatívnej starostlivosti a bezpečnosť práv pacienta
Pribišová Emília, Žák Silvester, Bugri Štefan

Možnosti poskytovania sociálno-zdravotnej starostlivosti zomierajúcim – pomoc v zomieraní a pomoc zomrieť
Sedlárová Katarína

Riziko „pásové výroby“ sociálních služeb
Smutek Martin

Stan opieki paliatywnej i hospicyjnej W Polsce w 2011 roku
Stokłosa Jolanta

Ľudská dôstojnosť v kontexte paliatívnej starostlivosti
Marek Storoška

Spirituálne potreby v paliatívnej ošetrovateľskej starostlivosti z pohľadu sestry
Sušinková Jana, Sováriová-Soósová Mária, Schafout Renáta

Vôľa pacienta vyjadrená v inštitúte informovaného súhlasu ako dôležitá súčasť paliatívnej a hospicovej starostlivosti
Szaniszló Inocent-Mária

Spiritualita pacienta – opomenutá dimenzia?
Jana Trizuljaková

Duchovná služba v paliatívnej a hospicovej starostlivosti
Vansač Peter

Terminálna starostlivosť v pomáhajúcich profesiách
Wiczmándyová Darina, Murgová Anna

Ekonomické východiská financovania sociálnych opatrení v hospicovej a paliatívnej starostlivosti odkázaných občanov
Žák Silvester, Bugri Štefan, Pribišová Emília

Editori
PaedDr. Slavomír Laca, PhD.
Prof. PhDr. Pavol Dancák, PhD.
ThLic. Peter Laca

Recenzenti
Prof. MUDr. Vladimír Krčméry, DrSc., Dr.h.c.
VŠZaSP sv. Alžbety, Bratislava, Slovenská republika
Prof. PhDr. Pavel Mühlpachr, PhD.
Institut mezioborových studií, Brno, Česká republika
Doc. PhDr. František Hanobík, PhD.
VŠZaSP sv. Alžbety, Bratislava, Slovenská republika
Doc. PhDr. Darina Wiczmándyová, PhD.
FZaSP Trnavská univerzita, Trnava, Slovenská republika
Doc. PaedDr. Marek Storoška, PhD.
Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM, Prešov, Slovenská republika

Vydavateľ: VŠZaSP sv. Alžbety, Bratislava
Rok vydania: 2011
Počet strán: 342
Tlač: Tlaciaren svidnicka, s.r.o.
ISBN: 978-80-8132-016-3
EAN: 9788081320163

PrílohaVeľkosť
Zbornik_Hospicova_starostlivost_a_socialna_praca_2011.pdf3.4 MB