Sborník Vzdělávání dospělých 2020 – reflexe, realita a potenciál virtuálního světa, Praha (PDF)

dec 13 2021

Proceedings of the 10th International Adult Education Conference, 16 December 2020, Prague, Czech Republic

Vzdělávání dospělých 2020 – reflexe, realita a potenciál virtuálního světa: sborník z 10. ročníku mezinárodní vědecké conference Vzdělávání dospělých 2020 konané v Praze 16. prosince 2020.

Adult Education 2020 – Reflection, Reality and Potential of the Virtual World: Proceedings of the 10th International Adult Education Conference (IAEC 2020), 16th December 2020, Prague, Czech Republic (virtual).

Obsah / Table of Contents

Distance adult education in the context of quality management principles
Distanční vzdělávání dospělých v kontextu zásad managementu kvality
Lucie Paulovčáková

The importance of ICT competencies development within the pregradual education of future teachers in the current situation context
Význam rozvoje ICT kompetencí v rámci pregraduálního vzdělávání budoucích učitelů
v kontextu současné situace
Petr Adamec

Impact of the COVID-19 pandemic on current and expected changes in learning and development of employees
Dopad pandemie covid-19 na současné a očekávané změny ve vzdělávání a rozvoji
zaměstnanců
Michaela Tureckiová

Virtual Co-Teaching: reflection, reality and potential
Virtuální Co-Teaching: reflexe, realita a potenciál
Zuzana Svobodová

Research on gamification usage in distance learning during the COVID-19 period
Výzkum využití gamifikace v distančním vzdělávání v období covid-19
Jaroslav Veteška, Martin Kursch

Neuropedagogical knowledge in further education and counselling for teachers
Neuropedagogické poznatky v ďalšom vzdelávaní a poradenstve pre učiteľov
Anna Pávová, Marian Valent

Teachers’ further education in the context of COVID-19 pandemics
Ďalšie vzdelávanie učiteľov v kontexte pandémie covid-19
Silvia Barnová, Slávka Krásna, Gabriela Gabrhelová

Distance education of officers-candidates at the time of anti-COVID measures
Distanční vzdělávání důstojníků-kandidátů v době opatření proti šíření onemocnění
covid-19
Miroslav Krč, Ľubomír Kubínyi, Libor Jílek, Monika Davidová

Use of online tools in further professional training of the Prison Service of the Czech Republic
Využití on-line nástrojů v dalším profesním vzdělávání pracovníků Vězeňské služby ČR
Jaroslav Kříž

Education and its pitfalls in current pandemic society
Vzdělávání a jeho úskalí v současné pandemické společnosti
Lenka Pasternáková

Changes in adult learning in the digital age
Premeny vzdelávania dospelých v digitálnom veku
Gabriela Petrová, Alžbeta Žitňanská, Marianna Müller de Morais, Nina Kellerová

The experience of an effectiveness of distance education among university students
Zkušenosti z efektivity distančního vzdělávání mezi studenty vysokých škol
Jiří Škoda, Pavel Doulík

Further education during the pandemic from the perspective of primary school teaching staff
Další vzdělávání během pandemie z pohledu pedagogických pracovníků základních škol
Vlastimil Hubert

The impact of the pandemic on adult education from a diversity perspective
Dopad pandemie na vzdělávání dospělých z hlediska diverzity
Lenka Flikingerová

Motivation for work performance of educators of educational facilities for the provision of institutional and juvenile correctional education
Motivace k pracovnímu výkonu u pedagogů vzdělávacích zařízení poskytujících ústavní a nápravné vzdělávání
Jan Tirpák, Zdeněk Svoboda, Arnošt Smolík

Analysis of secondary vocational school students’ satisfaction with QMS
Analýza spokojenosti studentů středních odborných škol s QMS
Roman Liška

Learning difficulties during a pandemic – reflections of students from the University of Warsaw
Problémy s učením během pandemie – reflexe studentů Varšavské university
Ewa Dębska

Analysis of the child’s self-concept as a starting point for the activities of the educator
Analýza sebepojetí dítěte jako výchozí bod pro činnost pedagoga
Zdeněk Svoboda, Arnošt Smolík, Jan Tirpák, Renata Šádová

Possibilities of realization managerial practice through virtual world
Možnosti realizace manažerské praxe prostřednictvím virtuálního světa
Eva Urbanová, Jana Šafránková

Electronic education: options of educational flexibility
Elektronické vzdelávanie: Variantnosť edukačnej flexibility
Marta Matulčíková, Daniela Breveníková

Reading strategies as a factor of text comprehension in distance learning
Čtenářské strategie jako faktor porozumění textu v distanční výuce
Dana Vicherková, Josef Malach

Selected methods of systemic approach for adult education
Vybrané metody systemického přístupu pro vzdělávání dospělých
David Ullrich, Eva Ambrozová, Jiří Koleňák, Vratislav Pokorný

The innovative approaches in senior education
Inovativní přístupy ve vzdělávání seniorů
Erik Selecký, Miroslav Krystoň

Solving crisis situations with repeated aggressive behavior of the child from the perspective of educators in educational facilities for the provision of institutional and juvenile correctional education
Řešení krizových situací s opakovaným agresivním chováním dítěte z pohledu pedagogů
ve vzdělávacích zařízeních pro poskytování ústavního a nápravného vzdělávání
Zdeněk Svoboda, Arnošt Smolík, Laura Pérezová

Analysis of social support in pupils from different socio-cultural background as starting point for primary school teacher
Analýza sociální opory u žáků z odlišného sociokulturního prostředí jako východisko činnosti učitele základní školy
Jaroslav Veteška, Zdeněk Svoboda, Arnošt Smolík, Jan Tirpák

Developement of adult’s competencies by coaching
Rozvoj kompetencií dospelých koučovaním
Roland Pavlík

Global educational challenges as a starting point for andragogy counselling
Globální vzdělávací výzvy jako výchozí bod pro andragogické poradenství
Beata Kosová


Jaroslav Veteška & Martin Kursch (eds.)
Vzdělávání dospělých 2020 – reflexe, realita a potenciál virtuálního světa: sborník z 10. ročníku mezinárodní vědecké conference Vzdělávání dospělých 2020 konané v Praze 16. prosince 2020.

Adult Education 2020 – Reflection, Reality and Potential of the Virtual World: Proceedings of the 10th International Adult Education Conference (IAEC 2020), 16th December 2020, Prague, Czech Republic (virtual).

Vydavatel / Publisher: © Česká andragogická společnost / Czech Andragogy Society, 2021
Praha / Prague
www.candrs.cz
ISBN 978-80-907809-7-2 (Print)
ISBN 978-80-907809-8-9 (pdf)
ISSN 2571-3841 (Print)
ISSN 2571-385X (On-line)

PrílohaVeľkosť
Sbornik_vzdelavani_doslelych_2020.pdf4.01 MB

Ponuka vzdelávania


Radi publikujete ale nemáte dobrú skúsenosť s inými časopismi? Publikujte články v časopise Prohuman a podcasty na Prohuman AI. Hľadáme práve Vás!