Medzinárodný deň pôrodných asistentiek

máj 5 2022

Pri príležitosti Medzinárodného dňa pôrodných asistentiek, ktorý si každoročne pripomíname 5. mája, Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek (SK SaPA) upozorňuje na stále neriešený problém uplatňovania zákonných kompetencií pôrodných asistentiek, ktorých starostlivosť potrebujú naše ženy a ich deti. Medzinárodný deň pôrodných asistentiek sa oslavuje 5. mája od roku 1992 pod záštitou Medzinárodnej rady pôrodných asistentiek (ICM), ktorá podporuje, zastupuje a pracuje na posilnení profesijného združenia pôrodných asistentiek v globálnom meradle. Cieľom tohto dňa je osláviť a zvýšiť povedomie o význame práce pôrodných asistentiek a zdôrazniť práva žien a ich prístup k pôrodníckej starostlivosti pred, počas pôrodu a po ňom.

SK SaPA každoročne organizuje v tomto období stretnutia pôrodných asistentiek, na ktorých si vymieňajú vzájomné skúsenosti a hovoria o problémoch, ktoré súvisia s výkonom ich povolania. Je potrebné podporovať pôrodné asistentky, ako aj rozvoj materských kompetencií a pretaviť myšlienku, aby sa pôrodná asistentka stala samostatným poskytovateľom zdravotnej starostlivosti s patričnými kompetenciami do reálnej praxe. Napriek tomu, že ženy volajú po obnovení činnosti pôrodných asistentiek, nedokážeme zabezpečiť dostatok pôrodných asistentiek, ktoré by pracovali mimo nemocníc, či ambulancií. Bránia tomu bariéry, ktoré potrebujeme riešiť zmenou systému starostlivosti o ženy, ktorý by sa priblížil systému starostlivosti v krajinách EÚ. SK SaPA preto pripravila Projekt samostatnej praxe pôrodných asistentiek, kde definujeme základné oblasti realizácie potrebných zmien, ktoré môžu pomôcť odstrániť tieto nedostatky, avšak ani ministerstvo, ani zdravotné poisťovne nemajú reálny záujem riešiť túto oblasť systémovo a komplexne.

„V poslednom období sme zaznamenali reálne snahy zo strany zdravotnej poisťovne Union , ako aj Všeobecnej zdravotnej poisťovne , kde sme po vzájomných rokovaniach dosiahli istý posun, čomu sa veľmi tešíme, ale ide to veľmi pomaly, nemáme žiadnu podporu ministerstva zdravotníctva, ani politikov,“ hovorí viceprezidentka SK SaPA pre pôrodnú asistenciu Adriana Nemčoková. So Všeobecnou zdravotnou poisťovňou sme rozbehli projekt telefonickej podpory pre dojčiace ženy- poistenkyne VšZP, kde skúsené pôrodné asistentky sú k dispozícii v prípade akýchkoľvek problémov žien s dojčením. S poisťovňou Union spolupracujeme dlhodobejšie na podpore zmlúv pre pôrodné asistentky, ktoré majú záujem pracovať v samostatnej praxi tak, aby táto starostlivosť bola aj zaplatená. Poisťovňa Union nám tohto roku pomohla zorganizovať aj stretnutie so zahraničnými pôrodnými asistentkami so skúsenosťami v samostatnej praxi z Česka a Holandska, čo má veľký prínos pre pôrodné asistentky, ktoré by mali záujem o výkon samostatnej praxe v pôrodnej asistencii.

„Pôrodné asistentky sú vzdelané, využívajú získaný vedomostný potenciál a praktické zručnosti s citlivým individuálnym prístupom, maximálnym rešpektom a úctou ku každej žene, s uznaním a podporou ich práv a uspokojovaním osobitých potrieb. Majú patričné kompetencie na všetky činnosti, ktoré pramenia z ich vzdelania a zároveň nesú za svoje rozhodnutia a činnosti plnú zodpovednosť“ uviedla viceprezidentka pre pôrodnú asistenciu SK SaPA Adriana Nemčoková. „Napriek tomu, že príprava na povolanie pôrodnej asistentky je u nás na veľmi vysokej úrovni a podmienky na získanie odbornej spôsobilosti sú jednotné v rámci Európskej únie, uplatnenie kompetencií slovenských pôrodných asistentiek v praxi je neporovnateľné so zahraničnými kolegyňami,“ konštatuje prezidentka SK SaPA Iveta Lazorová. „Pôrodné asistentky vykonávajú svoje povolanie prevažne iba v nemocniciach a v ambulanciách gynekológov, kde je obmedzená ich samostatnosť v rozhodovaní, a uplatňovaní kompetencií na základe ich odborných vedomostí, čo má za následok pokles záujmu o štúdium pôrodnej asistencie, ako aj pokles záujmu o vykonávanie povolania. K faktorom, ktoré tento jav spôsobujú, patrí nízka autonómia profesie, vysoká psychická a fyzická záťaž pri výkone povolania, postavenie v spoločnosti medzi laickou, ale aj odbornou verejnosťou.“

Slovenské pôrodné asistentky čelia v praxi mnohým problémom, medzi ktoré patrí najmä dominancia lekárov pri normálnych, nekomplikovaných stavoch, nerešpektovanie ich postavenia, nemožnosť prevziať starostlivosť o fyziologický pôrod v rozsahu, aký im umožňuje legislatíva a samozrejme nedostatočné finančné ohodnotenie vzhľadom k zodpovednosti ich povolania. Často sú vnímané skôr ako sestry, či asistentky lekárov, verejnosť o ich existencii často ani nevie.

„Pôrodná asistentka považuje zázrak pôrodu za normálny a necháva ho bez zásahu, pokiaľ nenastanú problémy. Pôrodník normálne vníma pôrod ako problém; ak to nechá tak, je to zázrak,“ tento výrok asi najlepšie vystihuje podstatu rozdielu prístupu k pôrodu lekára a pôrodnej asistentky, uvádza prezidentka Lazorová.

Na Slovensku existuje viacero iniciatív a občianskych združení, ktoré upozorňujú na nedostatočné zabezpečenie kvalitnej starostlivosti v pôrodnej asistencii, na základe praxe založenej na dôkazoch, ako aj na základe odporúčaní medzinárodných organizácií, na čele so Svetovou zdravotníckou organizáciou. Čoraz častejšie však prichádza požiadavka od samotných žien na poskytovanie starostlivosti v prirodzenom prostredí. Mamičky sú neisté, potrebujú niekoho, kto by sa o nich postaral, ale aj poradil s problémami, ktoré materstvo, dojčenie a starostlivosť o novorodenca prináša. Významná oblasť, ktorej by mali pôrodné asistentky venovať náležitú pozornosť, je aj príprava tehotných žien na pôrod v tzv. predpôrodných kurzoch.

Na nedostatky pri poskytovaní starostlivosti ženám upozorňuje aj verejná ochrankyňa práv SR. Na základe zistení konštatuje, že chýba rešpekt k súkromiu a dôstojnosti rodiacich žien, vykonávané sú zákroky bez súhlasu, informovaný súhlas nie je dostatočne vysvetlený. Verejná ochrankyňa práv navrhuje zavedenie jednotne aplikovaných štandardov, ktoré budú zohľadňovať vedecký a medicínsky vývoj pri plnom rešpektovaní práv žien, ďalej zabezpečiť primerané finančné prostriedky pre zdravotnícke zariadenia, právo na prítomnosť osoby blízkej alebo osoby určenej pacientom alebo pacientkou. Žiada tiež realizáciu školení pre zdravotnícky personál.

SK SaPA vysvetľuje, že tieto nedostatky sú systémové, preto je potrebná zásadná zmena, nielen malé úpravy, ktoré tieto problémy nevyriešia. „Je nevyhnutné, aby starostlivosť pôrodných asistentiek v priebehu normálneho, nekomplikovaného tehotenstva a šestonedelia bola uhrádzaná z verejného zdravotného poistenia v plnom rozsahu. Pôrodné asistentky majú svoje kompetencie, ktoré sú schopné vykonávať v praxi a tak pomáhať a viesť ženy v predpôrodnom období, počas pôrodu a v popôrodnom období. Ich prínos pre systém a pre zdravie žien a ich detí je nespochybniteľný a overený v mnohých krajinách sveta . Je pre nás nepochopiteľné, že musíme roky bojovať, rokovať a zdôvodňovať potreby zmien na to, aby sa starostlivosť v pôrodnej asistencii dostala na úroveň, ktorú si zaslúži,“ uviedla prezidentka Iveta Lazorová.

Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek pripomína, že starostlivosť o nízkorizikové tehotné ženy, matky a ich novorodencov je potrebné podporiť prostredníctvom činností pôrodných asistentiek. Prinesie to úspory financií pre systém, znížia sa náklady na riešenie komplikácií. Pôrodné asistentky sú dostatočne vzdelané a skúsené na to, aby mohli poskytovať tehotným, rodičkám aj novorodencom kvalitnú a bezpečnú starostlivosť pred, počas aj po pôrode.

Zdroj: Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek
Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek (SK SaPA) je samosprávna stavovská organizácia s celoslovenskou pôsobnosťou, so sídlom v Bratislave, združujúca 38 000 sestier a pôrodných asistentiek. Hlavnou úlohou SK SaPA je obhajovať profesijné, hospodárske a sociálne záujmy členov komory v zdravotníckych, sociálnych, školských a iných zariadeniach.

Ponuka vzdelávania


Radi publikujete ale nemáte dobrú skúsenosť s inými časopismi? Publikujte články v časopise Prohuman a podcasty na Prohuman AI. Hľadáme práve Vás!