Nultý ročník a edukácia rómskych žiakov v PDF

apr 29 2013

Publikácia ponúka komplexnú analýzu odborných literárnych zdrojov týkajúcich sa nultého ročníka a analýzu názorov a prístupov k vzdelávaniu rómskych žiakov pochádzajúcich zo sociálne znevýhodňujúceho prostredia a zároveň sprostredkujeme názory pedagogických zamestnancov škôl, rodičov a expertov na význam a efektivitu nultého ročníka ZŠ v vzdelávacích kariérach rómskych žiakov. Publikácia je napísaná v rámci realizácie projektu Roma Education Fund (REF) – Project Code: SLO 042 School for Everybody s cieľom skúmať efektivitu nultého ročníka.

ÚVOD

V súčasnej spoločnosti, charakterizovanej globalizačnými procesmi sprevádzanými množstvom negatívnych javov sa ukazuje ako mimoriadne dôležité hľadať a nachádzať kľúčové stratégie a prístupy k zmierňovaniu ich dopadov. V danom kontexte stúpa význam vzdelávania, a to vo vzťahu k celej populácii, teda aj k tzv. novým cieľovým skupinám. V podmienkach Slovenskej republiky v posledných dvoch desaťročiach reaguje na výzvu – zvyšovanie vzdelanostnej úrovne príslušníkov rómskeho etnika – veľké množstvo erudovaných a angažovaných odborníkov na úrovni teoretickej, výskumnej, decíznej či na úrovni výkonu rôznych pomáhajúcich a iných profesií.

Odborníci, zaoberajúci sa rómskou problematikou, sa zhodujú v názoroch, že jedným zo základných problémov rómskeho etnika a spoločnou „prapríčinou“ mnohých ťažkostí v ich živote a v živote celej spoločnosti je ich nízka vzdelanostná úroveň (a my s nimi súhlasíme). Tento fakt zároveň naznačuje, že kľúčovú úlohu pri postupnom zlepšovaní životnej úrovne rómskeho etnika bude mať zvyšovanie ich vzdelanostnej úrovne. Vzdelanie znamená tiež vyššiu hodnotu človeka v spoločnosti, uznanie a úctu ostatných. V našej publikácii nebudeme pátrať po príčinách, ani hľadať vinníka. Ponúkame čitateľovi teoreticko-empirickú analýzu konkrétneho vzdelávacieho (kompenzačného) nástroja – nultého ročníka ZŠ, ktorý je v slovenskom školskom systéme legislatívne inštitucionalizovaný už desať rokov. Jeho úlohou by malo byť pripraviť žiaka, ktorý nedosiahol školskú spôsobilosť a pochádza zo sociálne znevýhodňujúceho prostredia, na čo najúspešnejšie zaškolenie v základnej škole. Čitateľovi ponúkame komplexnú analýzu odborných literárnych zdrojov týkajúcich sa nultého ročníka a analýzu názorov a prístupov k vzdelávaniu rómskych žiakov pochádzajúcich zo sociálne znevýhodňujúceho prostredia a zároveň sprostredkujeme názory pedagogických zamestnancov škôl, rodičov a expertov na význam a efektivitu nultého ročníka ZŠ v vzdelávacích kariérach rómskych žiakov. Publikáciu sme napísali v rámci realizácie projektu Roma Education Fund (REF) – Project Code: SLO 042 School for Everybody s cieľom skúmať efektivitu nultého ročníka.

Na tomto mieste sa chceme úprimne poďakovať všetkým našim respondentom – zamestnancom škôl, rodičom a expertom, ktorých spolupráca bola pre vytvorenie publikácie kľúčová.

OBSAH

1 TEORETICKÉ VÝCHODISKÁ
1.1 Charakteristika základných pojmov
1.1.1 Akceleračný program
1.1.2 Inkluzívne vzdelávanie
1.2 Prehľad legislatívnych noriem v SR (vo vzťahu k edukácii rómskych žiakov)
1.2.1 Pedagogicko-organizačné pokyny MŠVVaŠ SR na školské roky 2011/2012 a 2012/2013
1.3 Analýza vybraných koncepcií a názorov na system edukácie rómskych žiakov na Slovensku
1.3.1 Strednodobá koncepcia rozvoja rómskej národnostnej menšiny v Slovenskej republike
1.3.2 Dekáda začleňovania rómskej populácie na roky 2005 – 2015 a Rómsky vzdelávací fond (Uznesenie vlády SR č. 28/2005)
1.3.3 Amnesty International, UNDP a vzdelávanie rómskych detí na Slovensku
1.3.4 Legislatívny zámer zákona o sociálne vylúčených spoločenstvách
1.3.5 Stratégia Slovenskej republiky pre integráciu Rómov do roku 2020
1.4 Negatívne tendencie v školskom systéme SR
1.5 Úroveň starostlivosti o žiakov zo sociálne znevýhodňujúceho prostredia v základných školách v SR

2 SOCIÁLNE ZNEVÝHODŇUJÚCE PROSTREDIE
2.1 Sociálne znevýhodňujúce prostredie – prístupy v zahraničí
2.2 Sociálne znevýhodňujúce prostredie – prístupy v SR
2.2.1 Sociálne znevýhodňujúce prostredie – definícia

3 NULTÝ (PRÍPRAVNÝ) ROČNÍK V SLOVENSKEJ REPUBLIKE A V ČESKEJ REPUBLIKE
3.1 Prípravný ročník v Českej republike
3.2 Nultý ročník v Slovenskej republike
3.3 Nultý ročník – analýza prístupov a výskumov (prieskumov) v SR aj v zahraničí v edukácii sociálne znevýhodnených detí a žiakov
3.3.1 Analýza výskumov (prieskumov) zameraných na nultý (prípravný) ročník v zahraničí
3.3.2 Analýza výskumov (prieskumov) zameraných na nultý ročník na Slovensku

4 VÝSKUM EFEKTIVITY NULTÝCH ROČNÍKOV
4.1 Výskumný problem, výskumné ciele a otázky
4.2 Metódy
4.3 Charakteristika výskumného súboru
4.3.1 Charakteristika miest a obcí
4.3.2 Charakteristika škôl
4.3.3 Charakteristika participantov

5 ZÁKLADNÉ KVANTITATÍVNE A KVALITATÍVNE ZISTENIA
5.1 Žiaci zo sociálne znevýhodneného prostredia alebo rómski žiaci?
5.2 Vzdelávanie rómskych žiakov (motivácia a prekážky)
5.2.1 Programy pre rómskych žiakov a pre žiakov pochádzajúcich zo sociálne znevýhodneného prostredia
5.3 Nulté ročníky v SR a v okrese Spišská Nová Ves (experimentálne overovanie)
5.3.1 Školská pripravenosť detí pochádzajúcich zo sociálne znevýhodneného prostredia – diagnostika a rediagnostika
5.4 Nulté ročníky v skúmaných školách
5.5 Žiaci v nultých ročníkoch
5.5.1 Dochádzka žiakov v nultých ročníkoch
5.5.2 Spolupráca s rodičmi
5.6 Pedagogickí zamestnanci v nultých ročníkoch
5.6.1 Asistent učiteľa v nultom ročníku

6 PRÍNOSY NULTÉHO ROČNÍKA
6.1 Výhody a nevýhody nultého ročníka
6.2 Prínosy podľa učiteľov a riaditeľov
6.3 Prínosy podľa rodičov
6.4 Úspešnosť absolventov nultého ročníka
6.4.1 Absolventi nultého ročníka vo vybraných školách okresu Spišská Nová Ves
6.4.2 Absolventi nultého ročníka v skúmaných školách
6.4.3 Životné príbehy absolventov

7 DISKRIMINÁCIA V NULTOM ROČNÍKU – NÁZORY PARTICIPANTOV
7.1 Základné východiská – diskriminácia a segregácia v školstve
7.2 Názory riaditeľov a učiteľov
7.3 Názory rodičov
7.4 Názory expertov a zástupcov skôl s dlhodobou tradíciou nultého ročníka

8 ZÁVERY A ODPORÚČANIA PRE PEDAGOGICKÚ PRAX
8.1 Stručne k záverom
8.2 Návrhy na zvýšenie efektivity vzdelávania rómskych žiakov a zmeny v organizácii nultého ročníka podľa participantov
8.3 Návrhy alternatívnych foriem vzdelávania
8.4 Návrhy zmien podmienok vzdelávania v nultých ročníkoch vedúcich k prípadnej diskriminácii a segregácii podľa expertov
8.5 Naše odporúčania

______________________________

Názov: Nultý ročník a edukácia rómskych žiakov

Vydavateľ: Roma Education Fund

Autori:
doc. PaedDr. Vladimír Klein, PhD.
Mgr. Jurina Rusnáková, PhD.
PhDr. Viera Šilonová

Recenzenti: doc. PaedDr. Ladislav Horňák, PhD.
doc. PhDr. Rastislav Rosinský, PhD.

Redakčná úprava textu: Mgr. Lenka Jalilah Hrušková
Rok vydania: 2012
Vydanie: prvé
Rozsah: 266 strán

ISBN 978-80-971181-0-5
EAN 9788097118105

English version of this publication

PrílohaVeľkosť
NULTY_ROCNIK_A_EDUKACIA_ROMSKYCH_ZIAKOV.pdf3.5 MB