Vývoj vedy a vedeckého poznania v novoveku

okt 6 2020

History of scientific method

Abstrakt: Táto esej analyzuje základné príčiny vývoja vedy v minulosti a skúma argumenty, ktoré sa nedávno objavili, že aj dnes môžu byť pokroky v niektorých disciplínach spomalené konkrétnymi nesprávnymi postupmi. To je v rozpore s ostatnými disciplínami, ako je fyzika, astronómia, geológia, molekulárna biológia a chémia, ktoré napredujú, s vynikajúcimi výsledkami v oblasti vývoja u širokej verejnosti. Cieľom tejto práce nie je pokúsiť sa o úplný popis dejín vedy a vývoja vedeckej filozofie v historickom období. Úvahy sa obmedzia na niektoré špecifické charakteristiky veľkých epizód, ktoré sú relevantné pre súčasnú vedeckú prax. Štúdium dejín vedy v súvislosti s jej filozofiou je oveľa dôležitejšie ako len starožitná zvedavosť. Ďalej sa v tejto eseji uvádza ako praktický príklad dôležitosti skepsy dešifrovanie mayského písma - Thompsonova aféra. Prináša nám pochopenie rôznych myšlienkových smerov a úvah, ktoré viedli k hypotézam a objavom hlavných prispievateľov k pokroku, a robí ich hodnými dnešnej aplikácie a prehodnotenia vo svetle nedávnych objavov.
Kľúčové slová: Descartes, E. Thompson, vedecké podvody, vývoj vedy, normalizácia vedy, filozofia

Abstract: This essay analazyes the root causes of this phenomenon in the past and to examine the arguments that have emerged recently that even today, progress in some disciplines may be slowed by specific bad practices. This is at odds with other disciplines such as physics, astronomy, geology, molecular biology and chemistry, which are advancing, with spectacular results for developments in the general public. The aim of this essay is not to attempt a complete description of the history of science and the development of scientific philosophy in the historical period. Consideration will be limited to some specific characteristics of major episodes that are relevant to current scientific practice. The study of the history of science in connection with its philosophy is much more important than just antique curiosity. Furthermore, this essay mentions as a practical example of the importance of skepticism the decipherment of the Mayan script - the Thompson affair. It brings us an understanding of the different lines of thought and reasoning that have led to the hypotheses and discoveries of major contributors to progress, and makes them worthy of today's application and reassessment in the light of recent discoveries.
Key words: Descartes, E. Thompson, Scientific Fraud, Evolution of science, Normalization of science, Philosophy

Vývoj vedy a vedeckého poznania v novoveku

Určite na začiatku európskeho „veku rozumu“ sa centrálne vykonávané autoritatívne právomoci začali zmenšovať v prospech civilnej triedy, ktorá sa začala zaujímať o aktivity takých jednotlivých vedcov a nezávislých filozofov, ako sú Descartes a Spinoza. V neskoršom štádiu (v 18. storočí) sa veda dokonca stala akýmsi spôsobom módy v tom zmysle, že ľudia sa zhromažďovali v „salónoch“, aby prostredníctvom experimentálnych predstavení predviedli divy prírody. Stručne povedané, veda sa usilovala o pozíciu ako prejav civilizácie vo všetkých ohľadoch rovnakých ako umenie. Hnacou silou zatiaľ nebolo očakávanie, že vedecké poznatky sa dajú využiť v prospech ľudstva, objavili sa však niektoré užitočné aplikácie. Kriticky sa to týkalo pokroku v navigácii a vojne, ktoré umožnilo Británii (a Španielsku, Portugalsku a Holandsku) „vládnuť vlnám“ a kolonizovať zvyšok známeho sveta. K veľkým pokrokom v čase došlo v geografii, astronómii, chémii, fyzike, matematike, biologickej taxonómii, lekárskej praxi, výrobe a strojárstve a čerstvé pochopenie magnetizmu a elektriny. Keď sa úloha univerzít v inštitucionalizovanej vede začala zmenšovať, vzdelané spoločnosti sa stali základným kameňom organizovanej vedy. Po roku 1700 bolo v Európe založené obrovské množstvo oficiálnych akadémií a spoločností a do roku 1789 bolo viac ako sedemdesiat oficiálnych vedeckých spoločností. 18. storočie by si mohlo zaslúžiť epiteton „Vek akadémií“. Aj keď by toto obdobie mohlo byť zosobnené menami slávnych vedcov, ktorí významne prispeli k pokroku vedy (napr. Laplace, Lomonosov, Newton, Priestley, Volta), mali by sme si dobre zapamätať podstatného ducha veku, ktorý je stelesnený v hesle Kráľovskej spoločnosti v Londýne (1660), „Nullius in verba“. To je podpis odhodlania členov stanoviť fakty iba experimentovaním. (Britt, 2018)

Ak prijmeme rastúcu autoritu experimentovania, ale aj do dnešnej vedy, nepopierateľne sa počas priemyselnej revolúcie na konci 18. storočia nepochybne zvýšila dynamika. Súbežne s industrializáciou nadobudlo uplatňovanie vedeckých poznatkov na praktické účely novú rýchlosť. Tento prechod bol v podstate zmenou z ručnej výroby na strojové zariadenie. Viedlo to k zvýšeniu chemickej výroby a procesov výroby železa, čo bolo umožnené zvýšeným využívaním parnej energie ako zdroja energie vyrábaného spaľovaním uhlia. Činnosť parného motora je založená na dvoch zákonoch termodynamiky týkajúcich sa premeny a šetrenia energie a množstva práce, ktorá môže byť vykonaná procesom prenosu tepla. Pozoruhodné je, že tieto zákony boli formované (napr. Druhý zákon podľa Clausia 1865) dlho potom, čo boli skonštruované prvé funkčné motory (James Watt 1781). Clausius opakoval Carnotov princíp (1824) ako Carnotov cyklus, ktorý pomohol raným inžinierom ohromne zlepšiť účinnosť parného motora. Na druhej strane je tiež potrebné zvážiť, ako ďaleko sa tieto objavy vracajú v našej modernej dobe, ale stále majú pre mnohé odvetvia modernej vedy najväčší význam. (Cardwell, 1971)

Trvalo jedno a pol storočia po Clausiusovi, kým sa úplne zistilo, že druhý zákon pôvodne formulovaný pre fyzikálne termodynamické procesy má tiež veľký význam pre pochopenie týchto rovnakých procesov pri chemických konverziách a biochemických dráhach v živých bunkách. Ocenenie „filozofie“ za týmito procesmi viedlo priamo k novej funkčnej „entropii“ ako všeobecnému ukazovateľu obmedzenia riadiacich procesov. Posledne menovaný výraz bol pôvodne vytvorený Clausiusom (z gréčtiny) ako „obsah transformácie“. Podobné univerzálne zásluhy možno pripísať teórii biologickej evolúcie, formulácii pôsobenia environmentálneho výberu na prirodzené spontánne biologické variácie, ako navrhol Darwin vo svojom pojednávaní o pôvode druhov, uverejnenom v roku 1859. Stala sa zjednocujúcou teóriou biologických vied, ktorá vysvetľuje rozmanitosť života. (Desmond, 1991)

Počet vplyvných vedcov a vynálezcov v druhej polovici 19. storočia je príliš veľký na to, aby si ich všetci v tejto eseji vážili. Uvádzame iba niekoľko ľudí, ktorých väčšina uznáva ako tých, ktorí významne prispeli k pokroku vedy; vo fyzike, Maxwell, Boltzmann, Planck, Kelvin, van der Waals, Fourier a v iných disciplínach Pasteur a Curie. Hovorí sa, že v 19. storočí sa zrodil profesionálny vedec, titul, ktorý prvýkrát použil v roku 1833 Whewell, spolupracovník na Trinity College Cambridge, sám uomo univerzál, mineralog, vedecký filozof a historik. Pravdepodobne bol prvým, dlho pred Popperom a Kuhnom, ktorý študoval filozofiu objavovania a dôležitosť formulácie pojmov. Začiatok 20. storočia bol výrazne poznačený Einsteinovou formuláciou teórie relativity (1905) vrátane zjednocujúceho konceptu energie súvisiaceho s hmotou a rýchlosťou svetla: E = mc2. Prispel oveľa viac, najmä k štatistickej mechanike, a poskytol veľký inšpirujúci vplyv mnohým iným fyzikom. V prvej polovici storočia sa mnoho fyzikov oslávilo prielomami vo fyzike. Ich obrázky a mená sú dobre zaznamenané počas niekoľkých konferencií v Solvay v Belgicku. Základy modernej fyziky boli nepochybne položené v 19. storočí, ale v 20. storočí sa pole rozrástlo na základnú disciplínu prospievajúcu ku všetkým dnešným základným prírodným vedám, astronómii, chémii a biológii. (Pilkington, 2018)

Hoci Clausovho obdobie trvalo sto rokov, kým sa úplne uznalo, že všetky biologické procesy sa musia riadiť aj zákonmi termodynamiky, hranica medzi pôvodom živého a neživého sveta je konečne rozmazaná. Rok 1953 bol dôležitým medzníkom v biológii, keď Crick a Watson opísali štruktúru DNA, nosiča genetických informácií. Ak dáme prezývky rôznym vekovým skupinám pokroku, potom si 20. storočie zaslúži „vek fyziky a informácií“. (Kaiser, 1991)

V súvislosti s touto esejou možno spomenúť niektoré ďalšie črty typické pre prvú polovicu 20. storočia. Prvým z nich je zintenzívnenie sporov medzi hlavnými vedcami. „Konferencie“ sa stali miestom, kde bojovali akadémie a školy. Spor medzi Einsteinom a Bohom o kvantovej teórii sa nikdy neskončil, hoci obaja muži mali najväčší rešpekt k názorom ostatných. Je zaujímavé, že Einstein v priebehu rokov dospel k mnohým sporným záverom, ktoré neskôr opravili iní. V roku 1921 získal Einstein Nobelovu cenu za vysvetlenie fotoelektrického efektu, nie za teóriu relativity, pretože to sa pravdepodobne považovalo za stále trochu kontroverzné. Pre toto storočie je tiež charakteristický vývoj v organizácii vedeckého výskumu. V druhej polovici 20. storočia niekoľko vedných odborov pokračovalo vo veľkom napredovaní a tu uvádzame zoznam fyziky, chémie, biológie, geológie a astronómie. Napríklad došlo k vývoju polovodičov (tranzistorov), po ktorom nasledoval vývoj v nanotechnológiách, ktoré viedli k veľkému pokroku v oblasti informačných technológií. V jadrovej fyzike objav subatomárnych častíc znamenal veľký skok vpred. (Taylor, 2005)

V biológii, dešifrovanie genetického kódu a regulačných mechanizmov v živých bunkách vydláždilo cestu pre „genetické inžinierstvo“, prenos génov za hranicami, ktoré tento druh oddeľujú, a zvýšenie rýchlosti sekvenovania génov v chromozómoch, všetko v kombinácii s dosiahnuť veľký pokrok v porozumení a liečbe karcinogenézy. V astronómii sa do obrazu dostali hranice vesmíru, objav čiernych dier a temnej hmoty zviditeľnený rádiovou astronómiou zmenil myslenie a v poslednom čase cirkulácia planét okolo iných hviezd ako Slnko vytlačila hranice. (Lightman, 2016)

Človek sa nemôže pohnúť ďalej bez toho, aby sa zmienil o spätnej väzbe, ktorú inžinierstvo poskytuje vede prostredníctvom vylepšených prístrojov a metrík, najmä po druhej svetovej vojne. Laboratórium alebo zdravotnícka nemocnica vyzerajú veľmi odlišne od niekoľkých desaťročí predtým. Odvetvovanie astronautiky v mnohých oblastiach bolo obrovské. Pre astronómiu a klimatológiu sa stalo veľmi dôležité používanie satelitných pozorovaní. Takmer vo všetkých odvetviach vedy sa stali nevyhnutnými sofistikované nástroje, v neposlednom rade pri zrýchľovaní výskumu, pri uľahčovaní zberu a interpretácie údajov a pri tvorbe modelov pomocou počítačových programov. Ak sa s modelmi nezaobchádza opatrne, je potrebné uviesť niekoľko nevýhod. Malo by sa však uznať, že rýchlosť, ktorou počítače produkujú výstup, nie je zárukou kvality záverov. (Kaler, 1994)

Vývoj vedy do kontemporálneho obdobia

V prvom rade musíme izolovať podstatu výsledkov pokroku, ktorý sa skutočne dosiahol za posledné storočia, pretože to ovplyvňuje naše lepšie pochopenie procesov prírody. Rozhodujúcim vývojom bolo vzájomné obohacovanie medzi jednotlivými disciplínami, fyzikou, biológiou, chémiou a matematikou. To sa netýka iba multidisciplinárnych prístupov pri štúdiu javov, ale kriticky aj uznania, že objavené prírodné zákony v konkrétnej oblasti môžu mať vplyv na ostatných. Už sme spomenuli všeobecný význam termodynamických zákonov a darvinovského princípu prirodzenej variácie, ktorý sa používa na pochopenie sily prostredia pri výbere štruktúr so zvyšujúcou sa zložitosťou. Tieto dva princípy sa spájajú v tom, čo sa dnes nazýva „teória zložitosti“, predtým sa nazývalo „chaos“ alebo „teória katastrofy“, a v istom zmysle je nesprávne pomenovaný. Teória sa v podstate týka iba uznania, že chaos nemusí byť nevyhnutne stálym stavom v nerovnovážnych systémoch, ktoré vykazujú prirodzenú tendenciu k samo organizácii. Počíta sa tu filozofia, ktorá podopiera postrehy o tom, ako vznikajú veci evolúciou. Pomáha to zlepšovať naše súčasné chápanie toho, ako dnes fungujú prírodné procesy.

Musíme tiež spomenúť jav serendipity, ktorý má veľký význam počas celej histórie vedy pri dosahovaní pokroku. Je to dar objavovania, rozpoznávania alebo spájania neočakávaných vecí. Tento jednoduchý princíp dostal novú dimenziu predpokladom prístupu, ktorý začal vysoko nepravdepodobným predpokladom v súčasnom rozsahu a vypracovaním jeho dôsledkov. Väčšina z nich bude nevyhnutne považovaná za zbytočnú a dokonca za šialenú, ale tento zvláštny záver sa v skutočnosti môže ukázať ako niečo skutočne neočakávané a inovatívne. V očakávaní oddielu 8 o súčasnom stave klimatológie je príkladom taký predpoklad, že CO2 nemusí fungovať ako tzv. Skleníkový plyn. Z poslednej správy Medzivládneho panelu OSN pre zmenu podnebia (IPCC 2013) je zrejmé, že je príliš odvážne predpoklad, aby niektoré tisíce vedcov pracujúcich v tejto oblasti zvážili možnosť, že vplyv CO2 na klímu je pravdepodobne výrazne prehnaný alebo môže byť nulová. (Chen, Ghosh, Liu, & Zhao, 2019)

Moderná veda prechádza teóriami, ktoré sú testované pozorovaním. Ak tieto predpoklady nevyhovujú predpokladom, vznikajú nové teórie, ktoré nahradia tie predchádzajúce. V histórii vedy existovalo niekoľko dlhých období, keď boli navrhnuté dve protichodné teórie, a keďže nebolo možné urobiť rozhodujúce pozorovania, alternatívne koncepty zostali predmetom diskusie medzi vedcami. Boli to veľmi zaujímavé obdobia v príslušnej oblasti. Debata stimulovala rozvoj nových myšlienok s tým výsledkom, že tieto obdobia patria k najproduktívnejším v histórii vedy. „Zákon“, ktorý veda dobre napreduje prostredníctvom konfliktov, však nemožno zovšeobecniť. V niekoľkých historických prípadoch vidíme, že debata presiahla logiku vedeckej argumentácie a stala sa emotívnou. Nové nápady, ktoré sú v rozpore s vládnucimi názormi, ovplyvnili autoritu vládnucej triedy vedcov v tejto oblasti. (Passalacqua, Pilloud, & Belcher, 2019)

Thompsonova aféra

Dešifrovanie starodávnych a nepoužívaných jazykov bolo 19. storočím oblasťou výskumu. Za veľkolepým dekódovaním egyptských hieroglyfov (J.F. Champollion, 1790 - 1832) nasledoval preklad lineárnej formy B mykénskej gréckej M. Ventris (1922–1956). Súčasne bol mayský scenár predmetom značnej pozornosti, aj keď s obmedzeným pokrokom. Určenie mayského kalendára sa dosiahlo na základe poznatkov z astronómie (E. Förstermann, 1822–1906), a pretože určité hieroglyfy pre číselné znaky mali sprievodné znaky, predpokladá sa, že glyfy predstavujú geografické umiestnenie (L. de Rosny, 1837–1914), ale po mnoho rokov to bol limit na dešifrovanie. Bola vyvinutá nová škola (E. Seler, 1849–1922 a C. Thomas, 1825–1910), ktorá hľadala riešenie skúmaním predpokladaných fonetických vzťahov. Symbolický scenár bol rôzne interpretovaný, ale hoci to viedlo k niektorým zaujímavým sporom, žiadna jasná cesta nebola zrejmá, kým na scénu nevstúpil Eric Thompson (1898 - 1975), Angličan patriaci k Carnegie Institute vo Washingtone.

Thompsonova interpretácia skriptov bola nesprávna, rovnako ako interpretácie niekoľkých ďalších vedcov, ale dokázal vynútiť svoj názor s veľkým presvedčením ostatným mayským učencom a vystrašil tých, ktorí sa odvážili napadnúť jeho autoritu, najmä ruského Y.V. Knorosov (nar. 1922), ktorý pracoval na májskom skripte za železnou oponou. Prvý článok Knorosova, ktorý bol uverejnený v ruskom časopise v roku 1952, sa dnes všeobecne považuje za správne dešifrovanie, ale keď sa Knorosovove nápady prvýkrát dostali na západ, Thompson bol zúrivý „Má Knorosov nejakú vedeckú česť? Rozhodne nie. Toto je marxistický podvod.“ (Hamann, 2008)

Teórie Knorosova dostávali širokú pozornosť a prijatie, a to až po Thompsonovej smrti v roku 1975, čo samozrejme viedlo k rýchlemu zrýchleniu pri dešifrovaní glyfov. Podľa analýzy moderných expertov, Thompson, prostredníctvom svojej autority a pohŕdania ostatnými, spomalil vývoj v tejto oblasti približne o 50 rokov. Jeho prehnaná sebaúcta a tvrdohlavá viera znamenali, že väčšina mayských vedcov slepo akceptovala to, čo nebolo nič iné ako pseudoveda a sofistika.

Vývin vedeckého prostredia

Od čias renesancie sa veda čoraz viac globalizuje a spája sa s celosvetovou vedeckou komunitou. Výskum sa stále vo veľkej miere uskutočňuje v miestnych inštitúciách s charakteristickými znakmi, ale ich vzájomná výmena informácií sa mimoriadne zvýšila, najmä v posledných desaťročiach, každodennou e-mailovou komunikáciou. Tradičná výmena informácií sa takmer úplne nahradila listom.Výsledky výskumu sú však stále prezentované najmä v tlači prostredníctvom oficiálnych vedeckých časopisov. Zostavenia výskumu sa nachádzajú v recenzovaných článkoch, učebniciach a oficiálnych správach výskumných inštitúcií. Vedecké konferencie sú tiež dôležitými komunikačnými prostriedkami. Pre prenos vedeckých „správ“ pre širokú verejnosť sa internetové stránky stali dôležitými nástrojmi, v neposlednom rade aj prostredníctvom tlačových správ inštitúcií. Toto nie je jediný náznak toho, že veda sa stala skôr podnikom, ktorý si vyžaduje aktívny marketing na predaj svojich výrobkov, a nie je porovnateľný s umením ako tvorivou činnosťou. Medzičasom sa pre mnohé vedecké inštitúcie a organizácie zmenilo sociálne prostredie. (Gordon, 1991)

Krajiny organizovali svoj výskum a vedecké vzdelávanie rôznymi spôsobmi. Ako príklad, tak Cambridge, ako aj Oxford tvoria každá skupina vysokých škôl s malou ústrednou univerzitnou správou, a nie univerzity vo všeobecne uznávanom zmysle. Tieto školy tvoria špeciálne spoločenské spoločenstvá s vlastnou atmosférou.

Pred päťdesiatimi rokmi sa mnoho krajín sústredilo svoj aplikovaný výskum v konkrétnych ústavoch. Pokiaľ ide o organizáciu, niektoré boli do značnej miery nezávislé od vlády, napr. Fraunhofer-Gesellschaft v Nemecku a TNO (Centrum pre výskum energie) v Holandsku, obidve smerovali k priemyselnému rozvoju. Ďalšími inštitúciami boli agentúry ministerstiev, napríklad v oblasti jadrovej fyziky, meteorológie, verejného zdravia a poľnohospodárstva. Väčšina z týchto inštitútov však pociťovala potrebu usilovať sa o užšiu spoluprácu s akademickými inštitúciami, v neposlednom rade spoločným menovaním zamestnancov. To všetko naznačuje zmenu od tradičného oddelenia základného a aplikovaného výskumu k štruktúre spoločného podniku, ktorého cieľom je všeobecnejšie zosúladiť vedu so záujmami spoločnosti. (Golinski, 1998)

Nedávna podpora postnormálnej vedy však vyvoláva otázku, či zmiešanie základnej a aplikovanej vedy nepriaznivo neovplyvní pôvodné poslanie univerzít ako vyučovacích metód vzdelávacích inštitúcií a prináša výsledky výlučne zamerané na vedecký pokrok. Na druhej strane univerzity vždy kombinovali výučbu a výskum, založené na filozofii, že človek sa nemôže učiť o vede bez osobných praktických skúseností z výskumu na hranici našich vedomostí. Nie všetci absolventi budú mať určite ambíciu pracovať na rozvoji vedy. Niektoré z nich sa môžu zapojiť do rozhodovania alebo tvorby politiky v oblasti vedeckého pokroku. Je potrebné dúfať, že títo potenciálni „administrátori“ berú do svojich rozhodnutí radšej poznatky z filozofie vedy, než aby boli ovplyvňovaní iba konkrétnymi cieľmi postnormálnej vedy. Okrem univerzít má väčšina krajín výskumné ústavy, ktoré sa venujú základnej vede, bez vysokoškolského vzdelávania, napr. Max Planck v Nemecku, CNRS vo Francúzsku a výskumné rady vo Veľkej Británii. Majú povesť vedeckej dokonalosti a zachovávajú si určitý stupeň slobody vyšetrovania. Niektoré sú priamo financované vládou, iné vedeckými akadémiami. (Tattersall, 2016)

Niektorí sú presvedčení, že naša spoločnosť prechádza k druhému „temnému veku“ so svojimi špecifickými sociálnymi aspektmi. Ak je to pravda, môže to ovplyvniť budúci štatút týchto inštitúcií; porovnajte názory Talianov Roberto Vacca (1971) a Umberto Eco (1972). Eko bolo menej pesimistické ako Vacca. Navrhuje, aby niektoré z dnešných inštitúcií zostali svätyňou klasického chápania pokroku intelektuálneho úspechu, podobne ako v kláštoroch v stredoveku. To môže byť budúca úloha tých súčasných ústavov, ktoré sa venujú najmä základnej vede. Odkaz, ktorý budú musieť odovzdať budúcim generáciám, je, že podpora post normálnej vedy nemôže byť konečným riešením pri dosahovaní lepšieho porozumenia zložitých problémov, ktorým čelí naša vedecká a technologická spoločnosť. (Bridle, 2018)

Záver

V predchádzajúcich častiach tejto eseje sa uviedlo niekoľko pozoruhodných poznámok o tom, ako sa určité sebavedomé vyhlásenia jednotlivých vedcov, autoritatívnych orgánov alebo „reklamných agentúr“ pokúšali presvedčiť verejnosť a kolegov vedcov, že veda by mala napredovať v konkrétnych smeroch založených na pevných informáciách. Bolo vydaných niekoľko odporúčaní „medzi riadkami“ toho, čo bolo napísané o tom, ako sa môžu perspektívy rozšíriť. Tu je stručne uvedený odkaz na niektoré z týchto návrhov:

Predtým, ako sa zverejnené vyhliadky na akúkoľvek katastrofu môžu vymknúť z rúk, je potrebné najprv preskúmať závažnosť možných environmentálnych škôd. S odhadmi nejasností ako takých by sa nemalo zaobchádzať tak, že nepodporujú úplne konkrétnu teóriu, ale skôr ako s neznámymi, ktoré by mohli viesť k novým teóriám. Postnormálny vedecký prístup si vyžaduje prepracovanie, pokiaľ ide o umiestnenie pravdy a snahu o nájdenie pravdy vo svetle ďalších filozofických hľadísk. Prekonajte paralyzujúcu vieru v kolektívnu autoritu kultúry konsenzu. V neposlednom rade je potrebné pri hľadaní excelentnosti vo vedení vedy zdôrazňovať hodnoty osobnej a nekvalifikovanej zodpovednosti a dôkladného osobného vyšetrovania vo všetkých stanoviskách a zisteniach vedcov v hornom dosahu výskumných ústavov a poradných a hodnotiacich orgánov všetkých typy.

Táto esej charakterizovala vývoj vedy a vedeckých postupov v novoveku, prechod do modernej doby, poskytla konkrétny praktický pohľad na výhody skepticizmu a na záver načrtla niektoré potencionálne negatívne trendy, ktoré sa vyskytujú v modernom vedeckom prostredí.

Autor: MSc. BA Ján Janek

Bridle, J. (2018). New dark age : technology, knowledge and the end of the future. London: Verso.
Britt, C. (2018). Enlightenment in an age of destruction : intellectuals, world disorder, and the politics of empire. Cham, Switzerland: Palgrave Macmillan.
Cardwell, D. S. (1971). From Watt to Clausius: the rise of thermodynamics in the early industrial age. Heinemann.
Chen, Y., Ghosh, M., Liu, Y., & Zhao, L. (2019). Media Coverage of Climate Change and Sustainable Product Consumption: Evidence from the Hybrid Vehicle Market. Journal of Marketing Research, p995-1011.
Desmond, A. (1991). Darwin. New York: Norton.
Golinski, J. (1998). Making natural knowledge : constructivism and the history of science. Cambridge: Cambridge University Press.
Gordon, S. (1991). The history and philosophy of social science. London: Routledge.
Hamann, B. E. (2008). How Maya Hieroglyphs Got Their Name: Egypt, Mexico, and China in Western Grammatology since the Fifteenth Century. Proceedings of the American Philosophical Society, p1-68.
Kaiser, C. (1991). Creation and the history of science. London: Marshall Pickering Grand Rapids.
Kaler, J. (1994). Astronomy. New York: Harper Collins.
Lightman, B. (2016). A companion to the history of science. Chichester: Wiley Blackwell.
Passalacqua, N. V., Pilloud, M. A., & Belcher, W. R. (2019). Scientific integrity in the forensic sciences: Consumerism, conflicts of interest, and transparency. Science and Justice, p573-579.
Pilkington, O. (2018). Presented discourse in popular science : professional voices in books for lay audiences. Leiden: Boston: Brill.
Tattersall, P. (2016). Community-Based Auditing : A Post-Normal Science Methodology. Nature and Culture, p 322-336.
Taylor, F. (2005). The principles of scientific management. Fairfield: Norton.