Zborník príspevkov Nová sociálna edukácia človeka II (duchovné, antropologické, filozofické, psychologické a sociálne aspekty výchovy, vzdelávania a poradenstva dneška) v PDF, (Prešov, 2013)

jan 21 2015

Medzinárodná interdisciplinárna vedecká konferencia Nová sociálna edukácia človeka II, sa konala 7. 11. 2013 v Prešove.
Tento zborník príspevkov z medzinárodnej interdisciplinárnej vedeckej konferencie je výsledkom riešenia vedeckovýskumného projektu: Experimentálna oneiroterapia v praxi – analýza možností a efektívnosti novej rehabilitačno-intervenčnej a diagnostickej techniky pri práci s klientom sociálnej práce (VEGA 1/0010/13).

OBSAH

doc. PhDr. Mária Machalová, CSc.
EDUKAČNÁ SOCIÁLNA PRÁCA AKO ROZVOJOVÁ SOCIÁLNA PRÁCA

prof. ThDr. Ján Šafin, PhD.
KRESŤANSTVO AKO NOVÝ SOCIÁLNY PORIADOK A TIEŽ O DUCHU A SILE

prof. PaedDr. Milan Schavel, PhD.
VZDELÁVANIE V SOCIÁLNEJ PRÁCI A PERSPEKTÍVY V ĎALŠOM VZDELÁVANÍ SOCIÁLNYCH PRACOVNÍKOV

prof. PhDr. Ján Gabura, CSc. – Mgr. Ján Gabura, ml.
MOŽNOSTI UPLATNENIA BEHAVIORÁLNEJ TERAPIE V SOCIÁLNEJ PRÁCI

doc. PhDr. Nadežda Krajčová, PhD.
VYSOKOŠKOLSKÁ PRÍPRAVA – CESTA K VZDELANOSTI?

doc. ThDr. Radim K. Pulec, PhD.
Ο ΑΓΙΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΠΕΝΤΑΠΟΛΕΩΣ
ΩΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ

doc. PhDr. Emil Komárik, CSc.
VÝUČBA CHARAKTERU V KONTEXTE MRAVNEJ A ETICKEJ VÝCHOVY

doc. ThDr. Alexander Cap, CSc.
SVÄTÉ PÍSMO A JEHO VPLYV NA EDUKÁCIU ČLOVEKA

doc. PhDr. Albín Škoviera, PhD.
ODMENY A TRESTY VO VÝCHOVE – SLEPÁ ULIČKA ALEBO CHAOS POSTMODERNY

doc. PhDr. Zlatica Bakošová, CSc.
VÝCHOVA SOCIÁLNYCH SPÔSOBILOSTÍ PRE NOVÉ TISÍCROČIE

dr. hab. Łucyna Skorecka
KREOWANIE KOMPETENCJI STUDENTÓW W ŚWIETLE KRAJOWYCH RAM KWALIFIKACJI

doc. PhDr. Tomáš Hangoni, PhD. – PhDr. ThDr. Maroš Šip, PhD.
– Mgr. Martina Šipová
EDUKAČNÁ PRÍPRAVA SOCIÁLNYCH PRACOVNÍKOV V PALIATÍVNEJ STAROSTLIVOSTI

doc. PhDr. Mária Podhájecká, CSc. – Mgr. Ing. Vladimír Gerka
FORMÁCIA VYSPELEJ OSOBNOSTI V KONTEXTE PREDPRIMÁRNEJ EDUKÁCIE

Ks. dr hab. Bogdan Zbroja
WYCHOWANIE I SAMOWYCHOWANIE NA PRZYKŁADZIE ŚW. PAWŁA

Dr hab. Małgorzata Duda – Mgr Katarzyna Wojtanowicz
WYKORZYSTANIE MEDIACJI W PRACY SOCJALNEJ

PhDr. Bohuslav Kuzyšin, PhD. – Mgr. Peter Grejták
ONEIRO V TERAPII UMENÍM

PhDr. Mária Kovaľová, PhD., MHA
ETIKOTERAPIA V PASTORÁLNOM PROCESE STAROSTLIVOSTI O SENIORA

PaedDr. Dorota Smetanová, PhD.
SEXUÁLNA VÝCHOVA – PRAVDIVÁ EDUKÁCIA BEZ MÝTOV A PREDSUDKOV

ThDr. Ján Husár, PhD.
VDOVA A JEJ DAR (sociálny aspekt príbehu)

PhDr. Zuzana Polakovičová
PROFESIONÁLNA ETIKA V SOCIÁLNEJ PRÁCI

Andrej Nikulin
MIESTO PSYCHOTERAPIE V DUCHOVNOM ŽIVOTE ČLOVEKA. VÝZNAM PSYCHOTERAPIE PRE ČLOVEKA

Vasyľ Kuzmyk
VYBRANÉ ZÁSADY FILANTROPIE PRVOTNEJ CIRKVI

Pavol Tománek
SUICIDALITA V RODINE – PREVENCIA, PORADENSTVO Z POHĽADU VÝCHOVY

Andrea Javorská
FILOZOFICKÉ OTÁZKY VÝCHOVY A HUMANIZMU V GLOBALIZOVANOM SVETE

Miroslav Šulík
KRIMINALITA MLÁDEŽE – PROBLÉM SÚČASNOSTI

Tomáš Muszka
VPLYV DROGOVÝCH ZÁVISLOSTÍ NA VÝCHOVU, VZDELÁVANIE, DUCHOVNÚ A SPOLOČENSKÚ SITUÁCIU – VÝCHODISKOVÉ INŠTITÚCIE, PORADENSTVO

Daniela Cehelská
ŠPECIFIKÁ VZDELÁVANIA V HOSTITEĽSKÝCH KRAJINÁCH PRE PRISŤAHOVALCOV, NÁRODNOSTNÉ MENŠINY A ĽUDÍ KULTÚRNE ODLIŠNÝCH

Ivona Hološová
ALTERNATÍVY RODINNEJ VÝCHOVY NA ZÁKLADNÝCH ŠKOLÁCH

Martina Kormošová
INTERNET – REVOLÚCIA A PROGRES

Viera Kleinová
EMOCIONÁLNA INTELIGENCIA AKO SÚČASŤ VÝCHOVNOVZDELÁVACIEHO PROCESU V SÚČASNEJ ŠKOLE

Lucia Drotárová
PERCEPCIA POTRIEB ĎALŠIEHO VZDELÁVANIA U ŠTUDENTOV SOCIÁLNEJ PRÁCE V PREŠOVE


Vedecký garant konferencie:
doc. PhDr. Mária Machalová, CSc.,
Pravoslávna bohoslovecká fakulta PU, Prešov, SR

Recenzenti:
prof. ThDr. Ján Šafin, PhD.
doc. ThDr. Kryštof (Pulec), PhD., emeritný metropolita
doc. ThDr. Alexander Cap, CSc.
doc. PhDr. Tomáš Hangoni, PhD.
PhDr. Bohuslav Kuzyšin, PhD.

ISBN 978-80-555-0894-8

PrílohaVeľkosť
Nova_socialna_edukacia_2013.pdf2.38 MB