Aby sa viac matky s deťmi nemuseli báť

máj 8 2012

Mnohé matky a ženy, ktoré sa vplyvom rôznych udalostí dostanú do nepriaznivej situácie, sú natoľko poznačené svojou minulosťou, že potrebujú pravidelnú a odbornú pomoc psychológa, v niektorých prípadoch aj psychiatra.

Mnohé zažijú rôzne formy domáceho násilia a ocitnú sa v situácii, kedy ostať na tom mieste, by pre nich znamenalo, báť sa o svoj život. Vtedy je zariadenie, ktoré im poskytne strechu nad hlavou, priestor na znovuzískanie sebadôvery, sebaúcty, priestor na znovuzískanie zmyslu života a tým možnosť vytvoriť raz svojim deťom skutočný domov, jediným východiskom a zároveň nádejou.

Odrazový mostík pre plnohodnotný život

V zrekonštruovanom objekte bývalého farského úradu v Rabči – Dome Charitas Sv. Hildegardy z Bingenusa pod záštitou Spišskej katolíckej charity – sa od júna 2008 poskytuje sociálna služba matkám s deťmi bez prístrešia. Aj keď je bývanie len na určitý čas, pre tie, ktoré chcú, slúži ako odrazový mostík, šanca na zotavenie sa, nabrať nové sily a získať opäť sebavedomie žiť plnohodnotný život. Naučiť sa životne dôležitým zručnostiam, zodpovednosti, niečo si našetriť a nájsť si nové vlastné bývanie. Hlavne je dôležité mať snahu a odhodlanie niečo zmeniť.

„Ešte pred začatím poskytovania sociálnej služby, pozveme matku, ktorá žiada o sociálnu službu, na osobné stretnutie do nášho zariadenia. Na tomto stretnutí matku oboznámime s podmienkami poskytovania sociálnej služby (plnenie si rodičovských povinností, dodržiavanie denného režimu v zariadení, vykonávanie denných prác a služieb, úhrada mesačnej platby za poskytovanú sociálnu službu, a pod.) Zároveň aj žiadateľka popíše svoju nepriaznivú situáciu, v ktorej sa nachádza. Po dôkladnom zvážení rozhodneme, či je poskytovanie sociálnej služby matke v našom zariadení opodstatnené a nevyhnutné“, približuje prijímací proces Eva Murínová, predstavená Domu Charitas sv. Hildegardy z Bingenu.

K dnešnému dňu sa poskytlo prístrešie 23 matkám a 36 deťom. Evidovaných je okolo 48 žiadostí o sociálnu službu. Mnohé žiadosti sa priebežne vyriešili aj inak, ako umiestnením v tomto zariadení. Za pozitívne sa dá pokladať to, že väčšina matiek a žien, ktoré ukončili sociálnu službu v tomto zariadení, si našli vlastné bývanie (podnájom), prácu alebo sa vrátili do prirodzeného rodinného prostredia. „Medzi smutné chvíle pre nás patria najmä tie, keď počúvame príbehy, ktoré niektoré matky a ženy zažili. Mýlime sa, ak si myslíme, že si môžu za svoju situáciu samé. Mnohé ženy, ktoré k nám s deťmi prichádzajú, nemali v minulosti slušné rodinné zázemie, vyrastali bez lásky rodičov, alebo v nevhodnom prostredí, ktoré ovplyvnilo aj ich vlastný život“, dodáva Eva Murínová.

Voľný čas detí je dôležitý

Okrem pomoci matkám sa samozrejme pozornosť venuje zdravému rozvoju ich detí, ktoré často krát prichádzajú z málopodnetného prostredia s neorganizovaným voľným časom, sú utiahnuté, nesmelé, alebo naopak, hyperaktívne, bez poznania hraníc a pravidiel. Preto sa v tomto zariadení kladie veľký dôraz na aktívne trávenie voľného času detí a k tomu im slúži aj novopostavené detské ihrisko, ktorého výstavba sa mohla zrealizovať aj vďaka úspešnému projektu, ale samozrejme hlavne vďaka podpore ďalších ľudí, ktorí nie sú ľahostajní voči potrebám ľudí vo svojom okolí. Počas roka sa organizuje množstvo akcií, na ktorých príprave sa podieľajú Občianske združenie Centráčik, Centrum voľného času v Námestove, či deti z rôznych záujmových krúžkov v Rabči, ktoré im spoločne pripravujú bohatý kultúrny program. „Deti majú na takýchto stretnutiach možnosť nájsť si nových kamarátov, prekonávať strach zo zoznámenia sa s inými deťmi, majú možnosť učiť sa komunikácii, realizovať sa v spoločných aktivitách, či poznávať viac seba i druhých.“

Priestor na znovuzískanie zmyslu života

V roku 2010 sa rozbehli viaceré aktivity, ktoré napomáhajú týmto ženám a deťom spoznať aj krajšiu stránku života. „Od leta 2010 v našom zariadení funguje škola varenia, ktorá sa veľmi osvedčila. Podarilo sa nám rozšíriť záhradku na pestovanie zeleniny, a aj si vypestovať dostatok koreňovej zeleniny. Dali sme si utkať domáce koberce, na ktoré pripravili materiál klienti počas dlhých zimných dní. Od mája 2010 do novembra 2010 si naši klienti privyrábali roznášaním reklamných materiálov v obci Rabča a Oravská Polhora“, dodáva Eva Murínová.

Je to aj naša zodpovednosť. Zaujímať sa o druhých ľudí, pomáhať si navzájom, pomáhať tým, ktorí sa možno so svojou súčasnou situáciou, v ktorej sa ocitli, nevedia vysporiadať len za pomoci vlastných síl. Nepozerať sa na ľudí, ktorí sa nachádzajú v nepriaznivej sociálnej situácii s odsúdením, pretože takýto ľudia sú často bez akéhokoľvek rodinného a sociálneho zázemia. Vtedy je zariadenie, ktoré takýmto matkám poskytne priestor na znovuzískanie sebadôvery, sebaúcty, priestor na znovuzískanie zmyslu života a tým možnosť vytvoriť raz svojim deťom skutočný domov, určite na mieste.

Autorky článku: Ivana Pástorová, Eva Murínová, Oľga Gluštíková