Zborník z konferencie Supervízne dni 2021, Užhorod (PDF)

jan 21 2023

Predhovor

„Ak sa otvoríte najhlbším túžbam svojho srdca, uvedomíte si neuhasiteľnú túžbu po šťastí a vďaka nej odhalíte a odmietnete veľa lacných ponúk. Hľadanie šťastia je spoločné pre všetkých ľudí všetkých čias. Do srdca každého muža a každej ženy vložil Boh túžbu po naplnení. Nevšimli ste si, že vaše srdcia sú nepokojné a stále hľadajú dobro, ktoré by dokázalo uhasiť váš smäd po nekonečne?“
pápež František

Podľa pápeža Františka každý človek hľadá zmysel života, chce uskutočniť svoje sny, plány a nádeje. Tajomstvo šťastia však spočíva v tom, že sa staneme slobodnými, oslobodenými ľuďmi. Len v slobode možno prežiť plnohodnotný život prežiarený vzťahmi s inými ľuďmi. Podľa evanjelia každý, kto pre evanjelium opustí všetko, dostane stonásobne viac a bude dedičom večného života. Vychádzajúc z týchto slov Svätý Otec vyznačuje cestu vedúcu ku skutočnej sebarealizácii a k radosti, ktorá bolesť neobchádza, ale ju prekonáva. Podľa pápeža „kto sa modlí, prežíva pokojné dni, lebo modlitba dopĺňa ľudské úsilie“ a aj ten, kto neverí, sa môže usilovať o šťastie počúvaním, rozjímaním, veľkorysým vyjdením zo seba.

Supervízne dni sa stali už sedem rokov súčasťou životov supervízorov a starostlivosťou o svoje duševné zdravie tak, ako uvažovanie nad tým, ako obohatiť životy tých, ktorí zabezpečujú starostlivosť o ľudí v zariadeniach sociálnych služieb a detí v zariadeniach sociálnoprávnej ochrany. V slovách pápeža Františka je spiritualita agogického procesu, ktorý je sprevádzaný v reflexiách supervízneho procesu, sebareflexii ako aj spirituálnej podobe supervízie. V stretnutiach supervízorov je prítomná radosť zo zdieľania, spoluúčasti v jednotlivých prípadoch riešených v supervízii a vzájomné obohacovanie sa názormi a postojmi k oblastiam, ktoré prežívajú.

Sumár výstupov v Supervíznych dňoch ťažko zachytáva atmosféru vypovedania každodenného života supervízorov, ktorí sa stretávajú s množstvom supervidovaných, ktorým sa snažia pomôcť nahliadať na riešenia problémov z rôznych uhlov pohľadu. Supervízia predstavuje dôležitý a neodmysliteľný nástroj pomoci sociálnym pracovníkom. Doterajšie výskumy tak ako aj teoretické poznatky dokazujú potrebu stretávania sa supervízorov aj z dôvodu predchádzania syndrómu vyhorenia, lebo len zdravý jedinec vie plnohodnotne fungovať a vykonávať svoju prácu. Momentálne už dva roky žijeme v dobe pandémie, ktorá sama o sebe pôsobí zaťažujúco nielen na klientov, pracovníkov v pomáhajúcich profesiách ale aj na samotných supervízorov. O to viac je potrebné dbať na udržiavanie zdravia supervízorov a na zvyšovanie ich profesionálnych zručností a to hlavne formou absolvovania pravidelnej supersupervízie, ktorá má tiež podpornú funkciu. Vidíme v tom obrovský význam a to nás vedie k opakovaniu každorečného stretnutia.

Obsah

SUPERVÍZIA NA ŠKOLÁCH - Stanislav Bujda
KOMUNIKÁCIA V POJEDNÁVACEJ MIESTNOSTI - Lea Gubová
DETERMINANTY OVPLYVŇUJÚCE KVALITU PRACOVNÉHO PROSTREDIA ZAMESTNANCOV V SOCIÁLNYCH SLUŽIEB ZARIADENÍ - Hlavačková Júlia
UPLATŇOVANIE PRÍSTUPU A KOMUNIKÁCIE SESTRY S PACIENTOM S DUŠEVNÝM OCHORENÍM -Tatiana Hrindová
ZMENY V POSTOJOCH K PRÁCI SOCIÁLNYCH PRACOVNÍKOV POČAS PANDÉMIE COVIDU 19 - Hunyadiová Stanislava, Hunyadi Stanislav
PRÍNOSY SUPERVÍZIE PRE SOCIÁLNEHYCH PORADCOV - Hunyadiová Stanislava, Czebrik Martin, Karčáková Eva
DOBROVOĽNÍCTVO V PROJEKTE – DOBRALINKA 24- Hvizdák Roman, Bujdová Nataša
MOŽNOSTI DRAMATOTERAPEUTICKÝCH TECHNÍK V PROCESE SUPERVÍZIE - Ivanová Liana
OUTDOOROVÉ PEXESO – ZÁŽITKOVÁ RELAXAČNÁ TECHNIKA SUPERVÍZIE - Lešková Lýdia
SUPERVÍZIA AKO JEDNA Z MOŽNOSTÍ PREVENCIE SYNDRÓMU VYHORENIA SOCIÁLNYCH PRACOVNÍKOV PRI PRÁCI S NEZAMESTNANÝMI - Lešková Lýdia, Dirgová Eva
SYNDRÓM VYHORENIA SOCIÁLNYCH PRACOVNÍKOV - Szegfüová Mária, Bujdová Nataša


Názov: Supervision days in 2021
Autor: doc. PhDr. Stanislava Hunyadiová, PhD. doc. PhDr. Nataša Bujdová, PhD. doc. PhDr. Ing. Lýdia Lešková, PhD.
Recenzenti: prof. dr hab. Tadeusz Bąk - Katolícka univerzita v Ružomberku, Teologická fakulta Košice prof. dr hab. Urszula Domżał - Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi, Polska doc. PhDr. Bohuslav Kuzyšin, PhD. – Prešovská univerzita v Prešove. Katedra kresťanskej antropológie a sociálnej práce Pravoslávnej bohosloveckej fakulty.
Vydavateľstvo: Polygrafické centrum Lira, Užhorod 2022 Tlač: Lira - print Užhorod Počet strán: 209
Vydanie: prvé
Počet výtlačkov: 140
ISBN 978-617-596-354-8

PrílohaVeľkosť
SUPERVIZNE_DNI_2021.pdf3.56 MB

Ponuka vzdelávania


Radi publikujete ale nemáte dobrú skúsenosť s inými časopismi? Publikujte články v časopise Prohuman a podcasty na Prohuman AI. Hľadáme práve Vás!