Sborník Vzdělávání dospělých 2019 – v kontextu profesního rozvoje a sociálního kapitálu, Praha (PDF)

dec 13 2021

Proceedings of the 9th International Adult Education Conference, 11-12 December 2019, Prague, Czech Republic.

Vzdělávání dospělých 2019 – v kontextu profesního rozvoje a sociálního kapitálu: sborník z 9. ročníku mezinárodní vědecké konference Vzdělávání dospělých 2019 konané v Praze 11. a 12. prosince 2019.

Adult Education 2019 – in the Context of Professional Development and Social Capital: Proceedings of the 9th International Adult Education Conference, 11-12th December 2019, Prague, Czech Republic.

Obsah / Table of Contents

Přístupy k rozvoji různých skupin pracovníků
Approaches to development of different groups of employees
Michaela Tureckiová

Autonomie škol pohledem vedoucích školských pracovníků
Autonomy of schools in the field of human resources from the perspective of the school executives
Zuzana Svobodová

Řízení kvality na střední škole
High school quality management
Roman Liška

K rozvoji manažerských dovedností budoucích ředitelů škol v ČR
A contribution to the development of managerial skills of prospective school principals in the Czech Republic
Helena Vomáčková

Potřeby dalšího vzdělávání ředitelů škol v kontextu profesního rozvoje
Further education needs of school headmasters in the context of professional development
Eva Urbanová, Romana Lisnerová, Jana Šafránková

Možnosti vzdělávání a dalšího rozvoje ředitelů základních škol
Possibilities of education and further development of primary school headmasters
Jiří Kopecký

Motivace učitelů základních škol k profesnímu výkonu
Motivation of primary school teachers to professional performance
Jan Tirpák, Miriam Uhrinová

Účinnost prevence v kontextu manažmentu školy
Effectiveness of prevention in the context of school management
Gabriela Gabrhelová, Jana Čubirková

Time management v širším kontextu se zaměřením na pracovníky v oblasti vzdělávání
Time management in a broader context with a focus on workers in the area of education
Lucie Paulovčáková

Vzdělávání akademických pracovníků Univerzity Karlovy v oblasti pedagogických dovedností
Training of academic staff of Charles University in the field of pedagogical skills
Michal Zvírotský, Radka High, Karolina Duschinská, Radka Wildová

Změny komunikačních dovedností vysokoškolských studentů
Changes of communication skills of university students
Jiří Škoda, Pavel Doulík

Satisfaction with the university work environment in the context of HR Award
Spokojenost s pracovním prostředím na vysoké škole v souvislosti s HR Award
Petr Adamec

Znalost postižení jako prediktor sociálního odmítnutí u učitelů
Knowledge of disability as a predictor of social refusal in community of teachers
Ladislav Zilcher, Zdeněk Svoboda, Vlastimil Chytrý, Barbora Růžičková

Rozvoj profesijných kompetencií učiteľov pôsobiacich vo vzdelávacích centrách Slovákov v zahraničí
Development of professional competences of teachers working in Slovak educational centers abroad
Alena Doušková, Soňa Kariková, Dagmara Smalley

Odborné vzdělávání v České republice – aktuální situace a trendy
Vocational education in the Czech Republic – current situation and trends
Roman Vildner

Analýza účinnosti korektivních prostředků v penitenciární praxi z pohledu andragogiky
Analysis of efficiency of correctional instruments for penitentiary practice from point of view andragogy
Slavomil Fischer, Jaroslav Veteška

Výzkum, monitoring a prognózy jako nástroje profesního rozvoje dospělých
Research, monitoring and forecasting as tools for professional development of adults
Josef Malach

Problematika uplatnění jedinců odcházejících z ústavní výchovy na trhu práce
Problems of application of individuals leaving institutional care on the labor market
Jaroslav Kříž

Možnosti pracovního uplatnění mladých dospělých Romů žijících v sociálně vyloučených lokalitách
Possibilities of employment of young adult Roma living in socially excluded localities
Jaroslav Veteška, Jaroslav Kříž, Daniel Koubek

Vliv služebního hodnocení na profesní rozvoj vojáků
Influence of service evaluation on professional development of soldiers
Ľubomír Kubínyi

Řešení dlouhodobé nezaměstnanosti z pohledu andragogiky
The solution of long-term unemployment from the perspective of andragogy
Ivana Kratochvílová

Vývoj počtu středních odborných škol a žáků technických oborů
Development of the number of secondary technical schools and technical students
Roman Vildner

Zážitkové učenie ako potenciál rozvoja pedagógov
Experiential learning as a potential for educator development
Alexandra Pavličková

Analýza interakce mezi pracovním výkonem a složkami nadání – výzkumná studie
Analysis of interaction between work performance and talent components – research study
Martin Kursch, Jaroslav Veteška

Andragogické poradenstvo pre učiteľov v oblasti rozvoja kritického myslenia
Andragogical counseling for teachers in the development of critical thinking
Michaela Sládkayová, Katarína Krejčíková

Kariérny rast edukátora pôsobiaceho v sociálno-edukačnej starostlivosti o dospelých
Career growth of educators working in social-education care for adults
Miroslava Debnáriková

Komparácia profesijných štandardov Slovenskej republiky, Českej republiky a Ruskej federácie
Comparison of professional standards of the Slovak Republic, the Czech Republic and the Russian Federation
Marian Valent

Specifika edukace personálu Ministerstva obrany České republiky
Education specifics of the staff of Czech Republic’s Ministry of Defence
Radomír Saliger, Eva Kozáková

Komparatívny pohľad na modely podpory pedagógov pri zvyšovaní kvality vyučovania na vysokých školách
Comparative view on support models in improving the quality of teaching
in higher education
Denisa Šukolová

Vzdělávání dospělých v kontextu požadavků prostředí 4.0
Adult education in the context of requirements of environment 4.0
Eva Ambrozová, David Ullrich, Jiří Koleňák, Vratislav Pokorný

Manažment učenia sa v profesijnom rozvoji dospelých
Management of learning in professional development of adults
Ivan Pavlov, Michaela Skúpa

Rozvoj kompetencí pracovníků domovů seniorů
Development of competences of employees of houses for seniors
Jiří Vronský

Múdrosť ako cieľová kategória vzdelávania a učenia sa dospelých
Wisdom as a target category of adult education and learning
Martin Schubert, Zuzana Neupauer

Analýza připravenosti vychovatele na řešení krizových situací jako východisko pro další vzdělávání
Analysis of the educator´s preparedness to deal with crisis situations
as the basis for further education
Zdeněk Svoboda, Arnošt Smolík, Laura Pérezová

Profesní jistota a potřeby pedagogů ve vztahu ke vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním
Professional certainty and needs of teachers in relation to education of socially disadvantaged pupils
Zdeněk Svoboda

Možnosti vzdělávání seniorů prostřednictvím volnočasových aktivit
Possibilities of education of seniors through leisure activities
Lenka Pasternáková, Branislav Tkáč

Komparace vzdělávacích programů vybraných nelékařských oborů studovaných na vyšší zdravotnické škole
Comparison of educational programs of selected non-medical fields studied at higher medical school
Martina Muknšnáblová

Smart Ecosystem for Learning and Inclusion – assumptions, actions and challenges in the implementation of an international educational project
Inteligentní ekosystém pro učení a inkluzi – předpoklady, akce a výzvy při realizaci mezinárodního vzdělávacího projektu
Łukasz Tomczyk, Solomon Sunday Oyelere, Cibelle Amato, Valéria Farinazzo
Martins, Regina Motz, Gabriel Barros, Özgür Yaşar Akyar, Darwin Muñoz


Jaroslav Veteška (ed.)
Vzdělávání dospělých 2019 – v kontextu profesního rozvoje a sociálního kapitálu: sborník z 9. ročníku mezinárodní vědecké konference Vzdělávání dospělých 2019 konané v Praze 11. a 12. prosince 2019.

Adult Education 2019 – in the Context of Professional Development and Social Capital: Proceedings of the 9th International Adult Education Conference, 11-12th December 2019, Prague, Czech Republic.

Vydavatel/Publisher: Česká andragogická společnost/Czech Andragogy Society, 2020 Praha/Prague
www.candrs.cz
ISBN 978-80-906894-8-0
ISSN 2571-3841 (Print)
ISSN 2571-385X (On-line)

PrílohaVeľkosť
Sbornik_vzdelavani_doslelych_2019.pdf9.66 MB

Ponuka vzdelávania


Radi publikujete ale nemáte dobrú skúsenosť s inými časopismi? Publikujte články v časopise Prohuman a podcasty na Prohuman AI. Hľadáme práve Vás!