Zborník z konferencie Ošetrovateľstvo naprieč kultúrami, Piešťany, 2015 (PDF)

jún 19 2022

Zborník s príspevkami z konferencie Piešťanský deň ošetrovateľstva, 1. ročník, ktorú organizovali Slovenské liečebné kúpele Piešťany, a.s. v spolupráci s Vysokou školou zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, n.o. Bratislava, detašované pracovisko bl. Sáry Salkaháziovej v Rožňave a Ústavom sv. Jana N. Neumanna, Příbram, Česká republika v dňoch 12. – 13. novembra 2015.

Predhovor

Vážené kolegyne, vážení kolegovia, zborník s príspevkami z celoslovenskej konferencie s medzinárodnou účasťou Piešťanský deň ošetrovateľstva, 1. ročník, ktorú organizovali Slovenské liečebné kúpele Piešťany, a.s. v spolupráci s Vysokou školou zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, n.o. Bratislava, detašované pracovisko bl. Sáry Salkaháziovej v Rožňave a Ústavom sv. Jana N. Neumanna, Příbram, Česká republika v dňoch 12. – 13. novembra 2015 prináša rozličné pohľady a názory v oblasti multikultúrneho ošetrovateľstva a špecifík v poskytovaní ošetrovateľskej starostlivosti v rámci kúpeľnej liečby na základe medzinárodných skúseností. Ústredná téma konferencie „Ošetrovateľstvo naprieč kultúrami“ vytvorila priestor na výmenu poznatkov, skúseností a výsledkov výskumov.

Globalizácia a migrácia sú pojmy, ktoré sa premietli aj do ošetrovateľstva. Žijeme a pracujeme v multikultúrnej spoločnosti, kde sestry musia vedieť riešiť špecifické ošetrovateľské problémy príslušníkov rôznych kultúr.

Konferencia bola určená aj študentom študijného programu ošetrovateľstvo na získanie nových poznatkov. Kvalita ošetrovateľskej starostlivosti je založená na uspokojovaní individuálnych potrieb pacientov, a preto je dôležité, aby mali sestry potrebné vedomosti a znalosti, naučili sa poskytovať kvalitnú ošetrovateľskú starostlivosť pacientom iných kultúr, etník, s odlišnými potrebami a prioritami a rešpektovali ich špecifiká.

Ceníme si všetkých príspevkov a ďakujeme ich autorom za spoluprácu. Za organizačný výbor konferencie si dovoľujem vysloviť presvedčenie, že sa zborník stretne so záujmom a svojím zameraním bude aj dobrou pomôckou v postgraduálnom vzdelávaní.

PhDr. Viera Hulková, PhD.

Obsah

Beňová Eva, Boledovičová Mária
Ošetrovateľský process v primání péči s použitím systému Omaha

Beťková Melánie, KŐrnyiová Denisa
Rizikové factory pracovného prostredia a ošetrovateľského pochybenia

Borsíková Anna
Špecifiká v stravovaní moslimov v liečebných kúpeľoch

Bystrická Zuzana, Kollárová Lívia, Janechová Monika
Vedomosti pacientov s diabetes mellitus o náhradných sladidlách

Dimunová Lucia, Bednarek Anna
Subjektívna pohoda a spokojnosť sestier v zamestnaní

Dobsonyová Andrea, Jankechová Monika, Kollárová Lívia
Manažment ošetrovateľskej starostlivosti o pacienta s inou kultúrou

Drábková Klára
Evaluace komunikačných schopností sestier

Fojtlínová Iveta, Lániková Jana, Mešťánková Zuzana
Starostlivosť o pacientov s kožnými diagnózami v kúpeľoch Smrdáky

Funtová Veronika
Cizinec jako pacient I zdravotnický pracovník

Hulková Viera
Multikultúrne kúpele Piešťany – včera, dnes a zajtra

Hurychová Terezie
Sestry na misích s lékaři bez hraníc

Chrásková Jana, Boledovičová Mária
Využití Aliance 3N v oblasti edukace o kojení

Kilíková Mária
Možnosti poskytovania zdravotnej starostlivosti v kultúrne odlišných podmienkach ako hodnota, norma a artefakt

Košelová Agáta, Ozimáková Sylvia, Hulková Viera
Moslim ako klient v kúpeľoch

Kubriczká Beata, Lazová Adriana
Špecifiká ošetrovateľskej starostlivosti v liečebných kúpeľoch

Kuševová Silvia, Kosťová Tatiana
Komunikácia v multikultúrnom ošetrovateľstve a inplementácia do praxe

Kvasničková Věra
Spirituální potřeby z pohledu pacienta

Laca Peter
Významné osobnosti ruského ošetrovateľstva v období Krymskej vojny

Stárková Blanka
Specifika ošetřovatelskej péče u dětí s psychaiatrickou diagnózou

Vatehová Drahomíra, Hirjáková Jana
Využitie konceptu multikultúrneho ošetrovateľského modelu podľa Joyce Newman Gigerovej, Ruth Davidhiyarovej na pediatrickom oddelení

Vavrová Dagmar
Komplexná kúpeľná starostlivosť

Zamboriová Mária, Simočková Viera, Sováriová Soósová Mária
Multikultúrne aspekty ošetrovateľstva


Názov zborníka: Ošetrovateľstvo naprieč kultúrami
Počet strán: 219
Zostavovateľ: PhDr. Viera Hulková, PhD.
Autor: Kolektív autorov
Recenzenti:
prof. PhDr. Mária Kilíková, PhD.
doc. PhDr. Dagmar Kalátová, PhD., mim. prof.
Vydavateľ: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce Sv. Alžbety, n.o. Bratislava
Rok vydania: 2015
ISBN 978-80-8132-137-5

Ponuka vzdelávania


Radi publikujete ale nemáte dobrú skúsenosť s inými časopismi? Publikujte články v časopise Prohuman a podcasty na Prohuman AI. Hľadáme práve Vás!