Zborník z konferencie Ošetrovateľstvo 2020 – trendy, zmeny a budúcnosť, Piešťany, 2017 (PDF)

jún 19 2022

Zborník príspevkov z konferencie s názvom Ošetrovateľstvo 2020 – trendy, zmeny a budúcnosť, ktorá sa konala v Piešťanoch v roku 2017.

Predhovor

Príspevky v recenzovanom vedeckom zborníku Ošetrovateľstvo 2020 – trendy, zmeny a budúcnosť poskytujú širokej odbornej verejnosti výsledky vedeckej činnosti autorov zo Slovenskej a Českej republiky a Poľska a významnou mierou prispievajú k rozvoju poznatkov v oblasti ošetrovateľstva. Tematicky sú zamerané na kvalitu a zmeny v ošetrovateľstve, na špecifiká poskytovania multikultúrnej ošetrovateľskej starostlivosti a kúpeľnej starostlivosti.

Tvorcovia zborníka – zostavovateľka, recenzentky a autori predpokladajú, že v ňom nájdu mnohé užitočné poznatky, rady a skúsenosti nielen zdravotnícki pracovníci z rôznych klinických disciplín, ale aj študenti ošetrovateľstva. Výber vedeckých prác je výsledkom vedecko-výskumnej činnosti sestier pôsobiacich na akademickej pôde a v klinickej praxi.

Za autorský kolektív
doc. PhDr. Viera Hulková, PhD.

Obsah

Bachratá Zuzana, Kristová Jarmila
Možnosti využitia supervízie v podmienkach ošetrovateľskej praxe

Bartoníčková Iva, Touošová Veronika
Problematika chirurgického kouře

Bednarek Anna, Bodajko – Grochowska Anna, Zarzycka Danuta,
Raková Jana, Dimunová Lucia
Influence of smoking tobacco on the health of young children

Biró Klocháňová Stanislava, Biró Csaba
Možnosti očnej banky UNB pri príprave rohoviek k transplantácii pri očných komplikáciách v rámci reumatoidnej artrídy

Čápová Petra, Kilíková Mária
Ošetrovateľská anamnéza a její obsahové vymezení s ohledem na oblasti sebepéče

Čejkovská Božena, Kovaříková Jana
Změny systému vydělávaní nelékařských zdravotnických pracovníku v České republice po roce 1989

Dimunová Lucia
Bezpečnosť pacienta pri poskytovaní ošetrovateľskej starostlivosti

Funtová Veronika
Poskytování zdravotní péče a AGE management

Herbačková Erika, Ševčovičová Andrea
Zmierňovanie dôsledkov kolorektálneho karcinómu u pacienta – kazuistika

Hrindová Tatiana
Kompetencie sestry

Hulková Viera, Kubriczká Beata
Nežiaduce události v kúpeľnom zariadení z ošetrovateľského aspektu

Jaklová Milada, Kovaříková Jana
Ošetřovateľský proces a jeho dokumentace v ošetřovatelské praxi

Kilíková Mária
Hodnotiace a meracie nástroje ako súčasť zdravotnej dokumentácie

Korcová Soňa
Vliv lázeňské péče na zdravotní stav klientu s diabetes mellitus

Laca Peter
Duchovná starostlivosť o chorých a zdravotnícka etika islamu

Raková Jana, Kovaľová Mária
Edukácia rómskych detí o problematike fajčenia ako súčasť komunitne orientovanej starostlivosti

Simočková Viera
Výhrada svedomia očami študentov

Solgajová Andrea, Sollár Tomáš, Vörösová Gabriela, Zrubcová Dana
Nové trendz validácie meracích nástrojov v ošetrovateľstve

Ševčovičová Andrea
Židovská nemocnica v Seredi počas 2. Svetovej vojny

Šulcová Petra
Zájem klientu o edukační a preventivní programy v lázeňské péči

Šuľáková Katarína, Tančáková Alena
Informačný systém – podpora ošetrovateľskej dokumentácie

Valková Monika
Využitie SWOT analýzy v manažmente rizík

Zamboriová Mária, Simočková Viera
Manažment rizík rómskej komunity v ošetrovateľstve


Názov zborníka: Ošetrovateľstvo 2020 – trendy, zmeny a budúcnosť
Počet strán: 264
Zostavovateľ: doc. PhDr. Viera Hulková, PhD.
Autor: Kolektív autorov
Recenzenti:
prof. PhDr. Mária Kilíková, PhD.
doc. PhDr. Lucia Dimunová, PhD.
Vydavateľ: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej
práce Sv. Alžbety, n.o. Bratislava
Detašované pracovisko bl. Sáry Salkaháziovej v Rožňave
Rok vydania: 2017
ISBN 978-80-8132-166-5

PrílohaVeľkosť
AED_ZBORNIK_Piestany_2017.pdf3.36 MB

Ponuka vzdelávania


Radi publikujete ale nemáte dobrú skúsenosť s inými časopismi? Publikujte články v časopise Prohuman a podcasty na Prohuman AI. Hľadáme práve Vás!