Lukáš Zorád: Zo života na rovníku: Ako prežiť sucho?

jún 28 2011

21. marca 2000 sa v kenskom dištrikte Mandera odohrala dvojhodinová bitka o vodu medzi opicami a dedinčanmi. Problémy sa začali koncom obdobia sucha, keď dedinčanky naberali vodu z troch záchranných vodných nádrží. Smädné opice, ktoré už nenachádzali vodu vo vyschnutom koryte rieky, zaútočili na ženy. Tým neostávalo nič iné, iba utiecť. Dedinčania a dedinčanky sa samozrejme sformovali do odvetného útoku a 8 opíc zaplatilo za svoj smäd životom. Podobné súboje o vodu vedú ľudia v Keni napríklad so slonmi, či medzi sebou.

Keď chceš pomáhať, treba si rozmyslieť ako

jún 28 2011

„Bola som pripravená na to, že ľudia v Keni budú chcieť, aby som ich zobrala so sebou do Európy alebo že budem pre nich zvláštna. Že to nebude všetko ružové, ale bude to aj čierne,“ hovorí Mirka Triznová.

Daniel Dräxler: Veľká distribúcia po záplavách v Pakistane

jún 28 2011

Multan - juhozápadná časť Pandžábu, 30. 10. 2010. Rozdávať niečo zadarmo môže byť niekedy riskantné. Aj pri najlepšej príprave a premyslených kritériách sa nevyhnete tomu, že niektorí - tichí a nepriebojní - budú ukrátení a iní - vždy pripravení „postarať' sa o seba a rodinu (ak možno, aj do zásoby) - zase urazení, keď je ich chamtivosť odhalená a odmietnutá. Nie nadarmo distribúcia materiálnej pomoci patrí medzi najzávažnejšie bezpečnostné hrozby pre humanitárnych pracovníkov kdekoľvek na svete. Našou výhodou je, že vo väčšine dedín sme už dva mesiace poskytovali zdravotnú starostlivosť a ľudia nás poznajú. Napriek tomu sme zvolili pre distribúciu hygienických balíkov viac opatrnosti z hľadiska výberu vhodných distribučných miest, ako aj posilnenej ochrany od miestnej polície a armády.

Keď krízovú pomoc brzdia úrady

jún 28 2011

Následky ničivého zemetrasenia na Haiti v januári 2010 vyvolali aj v ľuďoch na Slovensku vlnu solidarity. Mnohí prispeli do zbierok humanitárnych organizácií a štát vyčlenil financie na projekty humanitárnej pomoci. Ministerstvo vnútra SR poslalo na Haiti aj materiálnu pomoc.

Skúsenosti „na predaj“

jún 28 2011

V roku 2000 sa stala naša malá stredoeurópska krajinka tridsiatym členom OECD – klubu najbohatších štátov sveta. Inými slovami stala sa členom klubu, ktorý má morálnu a koniec-koncov aj reálnu spoluzodpovednosť za ďalší rozvoj tých „menej“ bohatých. V roku 2004 svoj úspech podčiarkla členstvom v spoločenstve najväčšieho svetového donora – EÚ. Ešte pred takými dvadsiatimi rokmi sa nám o tom mohlo len snívať.

Milan Ježovica: Slovenský príbeh je inšpiráciou

jún 28 2011

Slovensko malo povesť škaredého káčatka, či čiernej diery Európy a neskôr aj v zahraničí o ňom začali hovoriť ako o vzore pre iné krajiny. O skúsenosti Slovenska majú pritom záujem samotné krajiny, ktoré sú na podobnej ceste reforiem a zmien ako kedysi Slovensko. „Sami o ne žiadajú. Chcú sa inšpirovať a v mnohých prípadoch kopírovať. A my sme v pozícii tých, ktorí zdieľajú svoj copyright,“ hovorí štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí SR Milan Ježovica.

Publikácia: Dlhodobá starostlivosť o starších ľudí na Slovensku a v Európe (1. diel) v PDF

jún 25 2011

Rýchly nárast staršej populácie má už dnes za následok zvyšujúci sa dopyt po službách dlhodobej starostlivosti (long-term care, ďalej len LTC).

Problematika dlouhodobé péče v rámci zemí OECD

jún 23 2011

V loňském roce se od 15. do 16. listopadu v Paříži uskutečnilo expertní jednání, které bylo spojeno s projektem Zdravotnického výboru a Pracovní skupiny pro sociální politiku dlouhodobé péče a jejího financování OECD (1) (OECD Health Committee and Working Party on Social Policy on LTC Workforce and Financing).

Mobbing – šikana na pracovišti

jún 23 2011

Na pracovišti se dva zaměstnanci vyloženě nemají rádi. Snaží se vyhýbat se vzájemně, mluví spolu pouze o tom nejnutnějším. Ostatní kolegové sledují jejich chování a přemýšlí o tom, zda se jedná o mobbing. Psycholog práce by jim vysvětlil, že v tomto případě se o mobbing vůbec ještě nemusí jednat.

Sborník z konference ,,VI. Hradecké dny sociální práce - Etika sociální práce “ v PDF, Hradec Králové (2009)

jún 20 2011

Předmluva
Otázka toho, proč bychom měli soucítit s ostatními lidskými bytostmi, proč bychom jim neměli škodit, ale měli bychom se snažit žít s nimi v určitém souladu, a proto jim v případě nouze i altruisticky pomáhat, je zcela jistě jednou ze základních etických otázek, které se západní filozofie intenzivně věnuje poslední dvě staletí. Zároveň tato otázka byla ale přítomna již i v myšlení Platónově, a po dlouhá staletí se jí zaobíraly nejrůznější náboženské a ideologické věrouky. Jedná se o jednu z nejzákladnějších otázek, kterou jako lidé musíme ve svých životech každodenně řešit, ať již v práci, ve škole, či v rámci svých osobních vztahů. Otázce jako je tato se nelze vyhnout – chcemeli se nadále zvát morálními bytostmi.

Sborník z konference ,,V. Hradecké dny sociální práce - Posuzování životní situace v sociální práci“ v PDF, Hradec Králové (2008)

jún 20 2011

Předmluva
V. Hradecké dny sociální práce jsme se rozhodli věnovat tématu „Posuzování životní situace“. Důvodů bylo několik. Za prvé jsme chtěli navázat na předchozí IV. Hradecké dny, které byly věnovány tématu „Sociální práce mezi pomocí a kontrolou“, a kde z řady příspěvků vyplývalo, že jeden z klíčových momentů, kdy je třeba velmi citlivě balancovat mezi symetrickým a asymetrickým přístupem vůči klientkám a klientům, je právě fáze „posuzování“ jejich životní situace. Vedle toho se stalo jedním ze stěžejních témat předchozích Hradeckých dnů téma možnosti ovlivňování zadavatelů (politiků, zaměstnavatelů atd.) ze strany sociálních pracovnic a pracovníků, a tak jsme se rozhodli jednu ze sekcí věnovat tématu „posouzení“ v kontextu společenské zakázky.

Žena v tiesni

jún 3 2011

Občianske združenie ŽENA V TIESNI vzniklo v apríli roku 2005, aktívna činnosť centra začala v januári 2006. Jeho sídlom je Martin.
Krízové centrum ŽENA V TIESNI je odborná poradňa pre ženy zažívajúce násilie. V prevádzke má i telefonickú Krízovú linku.
Špecializované pracovisko sa komplexne zaoberá násilím v rámci Žilinského kraja, páchaných v párových vzťahoch najmä na ženách. Jeho prioritou je aktívne riešiť problémy párového násilia v rodine a eliminovať sociálno-patologické javy v spoločnosti sociálnou prevenciou, bezplatným odborným poradenstvom a sociálnymi službami. Svoje klientky sprevádza združenie počas celého, i niekoľkoročného procesu odpútania sa od násilníka. Všetky poskytované služby sú bezplatné a pri práci sa riadi odporúčanými štandardami Európskej únie.

Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie "Sociálna patológia rodiny" (Žilina, 24.2.2011) v PDF

máj 31 2011

HARDY, M. – DUDÁŠOVÁ, T. – VRANKOVÁ, E. – HRAŠKOVÁ, A. 2011.
Sociálna patológia rodiny. Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie. Bratislava: VŠZaSP sv. Alžbety. 365 s. ISBN 978-80-8132-000-2.

Postavenie a kompetencie sociálneho pedagóga v spoločnosti

máj 31 2011

Abstrakt: Ak má pracovník kvalitne a efektívne vykonávať akúkoľvek ľudskú činnosť, musí sa preukázať žiaducimi predpokladmi, ktorých dôležitosť stúpa podľa náročnosti a spoločenského významu danej profesie. V každom povolaní potrebuje človek disponovať vlastnosťami, ktoré umožňujú optimálne spĺňať jeho požiadavky. Isté požiadavky sú spoločné všetkým povolaniam - odborné predpoklady, pracovné vlastnosti a pod. Následne isté profesie kladú dôraz na určité psychologické osobitosti v požiadavkách na osobnosť daného zamestnanca. V tomto príspevku sa chceme zamerať a poukázať práve na osobnostné vlastnosti a profesiu sociálneho pedagóga.
Kľúčové slová: Profesia, Sociálny pedagóg, Sociálna pedagogika, Výchova.

Abstract: If a worker is efficiently and effectively carry out any human activity must be demonstrated desirable prerequisites, which increases the importance of under performance and social importance of the profession. For each profession needs a man to have properties that allow optimal meet its requirements. Certain requirements are common to all professions - professional requirements, job characteristics and the like. Consequently, certain professions emphasize certain psychological particularities of the requirements for the personality of the employee. In this paper we focus on and highlight the personal characteristics of social law and the profession teacher.
Keywords: Education, Professions, Social pedagogue, Social education.

Publikácia: Sociálna práca – Teoretické východiská a praktické kontexty

máj 18 2011

EVA ŽIAKOVÁ a kolektív
Slovo editorky
Prvotným motívom napísať a zostaviť učebnicu s názvom „Sociálna práca – teoretické východiská a praktické kontexty“ bol a je neustále rozširujúci fakt, že študentky a študenti vysokých škôl študujú a nadobúdajú vedomosti z nespoľahlivých „vedeckých“ zdrojov, internetu, prípadne z poznámok, ktoré zostavili oni sami z pochybných nevedeckých a nespoľahlivých, vedeckému pokroku nezodpovedajúcich zdrojov, ktoré plnia jednu úlohu – sú ľahko dostupné a písané ľahko zapamätateľným štýlom. Myslím, že aj iní kolegovia a kolegyne z vysokých škôl na Slovensku pociťujú a vnímajú túto existujúcu skutočnosť, ktorú je potrebné zmeniť. Ostáva na nás, vysokoškolských učiteľoch, profesoroch a docentoch, aby sme nastavili takú úroveň, ktorú si naše vysoké školy zaslúžia.

Ponuka vzdelávania


Radi publikujete ale nemáte dobrú skúsenosť s inými časopismi? Publikujte články v časopise Prohuman a podcasty na Prohuman AI. Hľadáme práve Vás!