Formovanie edukačného sociálneho poradenstva

aug 10 2020

Forming of the educational social counselling

Abstrakt: V príspevku sa zameriame na vymedzenie a formovanie edukačného sociálneho poradenstva ako druhu a prostriedku sociálnej prevencie pre dospelé osoby.
Kľúčové slová: edukačné sociálne poradenstvo, dospelí klienti.

Abstract: In the paper we focussed to the formulation of educational social counselling as a tool of social prevention for adult persons.
Key words: educational social counselling, adult clients.

Ilustrácia: akad. mal. Veronika Lučeničová Gabčová PhD.Ilustrácia: akad. mal. Veronika Lučeničová Gabčová PhD.

Úvod

V procese kontinuálnej tvorby poznatkov tvoriacich teoretický základ edukačného sociálneho poradenstva sa náš odborný záujem sústreďuje na vymedzenie cieľa, na špecifikovanie obsahu, na formulovanie prístupu a na konštrukciu metód, čiže prostriedkov transferu poznatkov do praktických postupov v prevencii a zvládaní sociálnych problémov jednotlivcom, skupinou, komunitou.

Východiská

Sociálny problém je determinovaný (zapríčinený) rôznymi druhmi faktorov jeho vzniku a trvania. Z povahy sociálneho problému vyplývajú aj všeobecné a špecifické spôsoby jeho riešenia. Z toho dôvodu, má uvedomenie si a identifikovanie determinácie sociálneho problému značný praktický význam.

Edukačným sociálnym poradenstvom sa má poskytnúť sociálna pomoc sociálnym klientom a tiež vedenie sociálnych klientov k svojpomoci v situáciách ich prípadného sociálneho zlyhania, ako aj k rozvoju ich vlastného individuálneho potenciálu prostredníctvom edukačných sociálnych aktivít.

Otvára sa priestor pre aktivity na tvorbe cielených edukačných sociálnych programov, určených na prevenciu sociálnych situácií, udalostí a problémov cieľových skupín dospelých, v spektre rozvojových sociálnych úloh jednotlivcov a v kontexte ich životnej cesty (t.j. ich biodromálneho vývinu).

Ide o formulovanie netradičného využitia obsahov, foriem a metód edukácie dospelých (t.j. vzdelávania, výchovy a poradenstva pre dospelých). Pričom sa dôraz kladie na formovanie sociálnej kompetencie a sociálnej vyspelosti reálnych i potenciálnych klientov sociálnej práce (jednotlivcov zo sociálne znevýhodnených skupín, ale aj ďalších skupín občanov). Vplyv edukačného sociálneho poradenstva je možné docieliť netradičným obsahom a inovovanou formou klasických spôsobov vzdelávania dospelých - prednášky, diskusného stretnutia, interaktívnej besedy, panelovej diskusie, rozhovorov v rámci médií rôzneho druhu, obrazových a tlačových prezentácií a pod.

Zmysel a zameranie edukácie dospelých

Odkrýva sa tak ďalší pohľad na zmysel a zameranie edukácie dospelých a tiež na význam využitia tradičných edukačných metód. A to za účelom prevencie sociálne náročných podmienok, situácií a udalostí, o ktorých je potrebné uvažovať nielen v zmysle ich negatívneho vplyvu na ľudí, ale tiež v zmysle pozitívneho podnecovania ľudí k psychickej zmene a k zvládaniu sociálnych situácií. Nóvum pohľadu na edukačné aktivity spočíva v zámere, čiže v tom, na čo predovšetkým, sú orientované ciele, obsah a metódy i spôsob realizácie a tiež hodnotenie procesu edukácie dospelých, a od čoho sa odvíjajú.

V realite praktickej sociálnej práce je potrebné vplývať na mienku verejnosti a podnecovať pochopenie edukácie ako dôležitého spôsobu, ktorým sa môže u človeka navodiť zmena vžitého a neosožného prežívania reality, napr. naučenej bezmocnosti u ľudí, ak majú čeliť vlastnému sociálnemu znevýhodneniu. Zmyslom edukačných sociálnych poradenských aktivít je podpora vlastnej aktivity ľudí pre dosiahnutie zmeny sociálnej situácie. Zviditeľňuje sa úloha edukačných sociálnych poradenských aktivít v rámci sociálnej preventívnej práce, v podobe profesionálnej odbornej podpory primárnej, sekundárnej a terciárnej prevencie sociálno-psychického zlyhania osôb.

Preventívne postupy

Preventívne postupy sa v sociálnej práci, ako odbornej činnosti, viažu na identifikovanie, vyhodnotenie a následne na použitie nástrojov eliminácie či zmiernenia následkov sociálneho ohrozenia životnou situáciou. Následky sa môžu prejaviť ako poruchy sociálnej adaptácie a oslabenie zdravia osôb ( ich somatického, psychického a duchovného zdravia). V rámci prevencie individuálnych a skupinových sociálnych problémov, a na zmiernenie intenzity ich účinku na sociálnu a psychickú adaptáciu ľudí, možno využiť premyslene a kompetentne pripravené a realizované edukačné sociálne poradenské programy pre dospelých.

Účinnosť realizovania programov edukačného sociálneho poradenstva pre dospelých, v značnej miere závisí od poznania vplyvov prostredia na ľudí. Máme na mysli predovšetkým vplyv:

  • Sociálneho prostredia človeka, to znamená vplyv sociálneho usporiadania, v ktorom ľudia žijú. Sociálne prostredie (v užšom zmysle), možno chápať ako systém a spôsob vzťahov a komunikácie medzi ľuďmi - jednotlivcami navzájom, jednotlivcami a skupinami, skupinami navzájom.
  • Psychologického prostredia a duchovného prostredia človeka, to znamená vplyv toho, ako ľudia subjektívne vnímajú, chápu, prežívajú prostredie, v ktorom žijú z aspektu ich myslenia, emócií a citov, motivácií, hodnôt, zákonitostí života, dodržiavania sociálnych noriem, pravidiel, zvyklostí a návykov, tak vo svojom správaní i konaní, ako aj v správaní a konaní druhých ľudí. Účinky vplyvu tohto prostredia sú viditeľné v spôsobe a v úrovni psychickej a sociálnej adaptácie a integrácie ľudí v danom prostredí - čiže v ich duchovnom, psychickom, sociálnom a somatickom zdraví, v ich správaní sa a v ich činoch.
  • Edukačného prostredia, to znamená vplyvu prostredia, na ktoré možno nazerať ako na systém histórie, kultúry, tradícií, hodnôt danej spoločnosti. Edukačné prostredie podlieha hodnoteniu ľudí a prejavuje sa vo verejnej mienke a v postojoch obyvateľstva k výchove, k vzdelávaniu - ako k spoločenským a individuálnym hodnotám a potrebným či žiaducim aktivitám ľudí. Edukačné prostredie je charakterizované tiež spoločenskou atmosférou v súvislosti s edukáciou ľudí. Edukačné prostredie sa taktiež posudzuje podľa materiálneho zabezpečenia infraštruktúry potrebnej na vykonávanie a zabezpečenie edukačných (výchovno-vzdelávacích a poradenských) činností v konkrétnej krajine.

Zdôvodnenie konceptu edukačného sociálneho poradenstva

V nami predloženom náčrte konceptu edukačného sociálneho poradenstva sa odzrkadľuje názor, ktorý sa nachádza vo formulácii stratégie celoživotného učenia sa a celoživotného vzdelávania sa ľudí. V spomenutej stratégii je nosnou myšlienka, že dospelý človek je schopný plnohodnotne sa psychicky i sociálne rozvíjať v priebehu celého svojho života. Rešpektuje sa a podčiarkuje skutočnosť, že ľudia v každom životnom období, vplyvom rozmanitých životných udalostí a tranzitov na svojej životnej ceste, disponujú jedinečným individuálnym potenciálom (teda silou), potrebnou k permanentnému celoživotnému osobnostnému a teda aj sociálnemu rozvoju.

Myšlienka, ktorá nás viedla k práci na koncepte edukačného sociálneho poradenstva pre dospelých, vzišla z nášho skromného presvedčenia, že sa mnohí jednotlivci a sociálne skupiny nachádzajú v súčasnosti, v určitej miere, v patovej sociálnej a teda aj osobnej situácii. Jednoducho nie sú schopní primerane sa orientovať v zložitých a neprehľadných, ťažko predvídateľných a pre nich aj sociálne neúnosných životných situáciách. Potreba nového druhu sociálnej pomoci a služby, realizovanej prostredníctvom edukačného sociálneho poradenstva, vyviera z výskytu náročných sociálnych okolností a životných podmienok pre celé skupiny obyvateľstva v takých oblastiach života, ktoré sú pre mnohých ľudí veľmi dôležité. Máme na mysli predovšetkým rodinný život a profesijnú realizáciu dospelých.

U dospelých sa dá reálne predpokladať, že okrem náročnej aktuálnej situácie, navyše ich o energiu oberá aj stres z očakávania rôznych druhov možného výskytu nepriaznivých životných udalostí v blízkej budúcnosti. Anticipačný stres sa neraz podpisuje aj pod zdravotný stav človeka. V súčasnej spoločnosti, označenej prívlastkom post moderná spoločnosť, sa predovšetkým dospelí ľudia v strednom veku a vo veku neskorej dospelosti (seniorskom veku), skutočne dostávajú do nevýhodnej spoločenskej pozície v profesijnej a v sociálnej oblasti života.

V popredí spoločenského diania, ako zhodne tvrdia sociológovia, sa ocitla mladá generácia. Reálna možnosť ohrozenia z dôvodu sociálneho znevýhodnenia, až marginalizácie spomenutých skupín obyvateľstva (a rovnako i ďalších skupín v spoločnosti), nás vedie k presvedčeniu, že je nanajvýš aktuálne venovať sa výskumu a príprave programov edukačnej sociálnej poradenskej pomoci, v rámci systému sociálnych služieb obyvateľstvu v dospelom veku.

Záver

Prepojenie edukácie dospelých so sociálnym poradenstvom pre dospelých - v rámci sociálnej práce, sa nám javí, v súčasných psychicky a sociálne náročných podmienkach života spoločenských celkov a jednotlivcov, ako dôležitý druh, forma a prostriedok prevencie vzniku a trvania sociálnej a psychickej nerovnováhy dospelých osôb. Zdá sa, že ľudia vo všeobecnosti disponujú dostatočným potenciálom pre svoj psychický a sociálny rozvoj. Sú schopní rozširovať a obohacovať svoje spôsobilosti v každom veku. Ak sú životné podmienky pre jednotlivca a skupinu primerané, ľudská osobnosť je v stave permanentného rozvoja, ktorý sa dotýka spravidla a u väčšiny osôb, dôležitých oblastí života: oblasti profesijnej sebarealizácie a materiálneho zabezpečenia sa; sociálnej oblasti vzťahov, komunikácie, združovania sa ľudí, rodiny, partnerstva; oblasti mimo profesijnej, resp. mimo pracovnej sebarealizácie, záľub, záujmov, trávenia času osobne preferovaným spôsobom.

Edukačným sociálnym poradenstvom sa sleduje hlavný cieľ, ktorým je poskytnutie sociálnej pomoci dospelým v prípade, ak sú okolnosťami donútení riešiť sociálny problém a zároveň s ním zvyčajne spojený i vlastný psychický problém.

Edukačné sociálne poradenstvo je forma sociálnej pomoci, ktorou sa priznáva opodstatnenosť a dôležitosť iniciatívy, samostatnosti, aktivity, zodpovednosti a participácie dospelých osôb - sociálnych klientov, pri prevencii, aj riešení stavu ich sociálneho ohrozenia a sociálnej núdze.

Posilňuje sa uvedomelosť ľudí a ich schopnosť sociálne sa adaptovať a integrovať tak, aby sa nenarušila ich psychická integrita a „fungovanie“ v sociálnych skupinách. S tým zámerom, aby si, pokiaľ možno, zachovali vlastnú sociálnu a psychickú rovnováhu a takto i svoje zdravie, a to aj napriek sociálne nepriaznivým podmienkam, ťaživým sociálnym udalostiam a sociálne náročným situáciám.

Autorka: prof. PhDr. Mária Machalová, CSc.

Zoznam bibliografických odkazov

MACHALOVÁ,M. 2013. Preventívna sociálna práca - Edukačná paradigma v sociálnej práci. Prešov : Prešovská univerzita. ISBN 978-00-555-0932-7.
MACHALOVÁ,M. 2014. Edukačná sociálna práca. Prešov: Prešovská univerzita. ISBN 978-80-555-1118-4.
MACHALOVÁ,M.-SENKO,P. 2018. Životný obrat človeka – kontext biodromálnej psychológie a autentické životné príbehy. Bratislava: IVaŠ, 2018. ISBN

Ponuka vzdelávania


Radi publikujete ale nemáte dobrú skúsenosť s inými časopismi? Publikujte články v časopise Prohuman a podcasty na Prohuman AI. Hľadáme práve Vás!