Rodina s dieťaťom postihnutým autizmom

jan 1 2011

Family with a child with autism
Abstrakt: Autizmus je pervazívna vývinová porucha s multifaktoriálnymi príčinami. Zasahuje celkový vývin dieťaťa a ovplyvňuje možnosti jeho výchovy, vzdelávania a socializácie. Napriek spoločným charakteristickým rysom je spektrum autistickej poruchy veľmi heterogénne a preto aj potreby rodín s týmto postihnutím sú veľmi variabilné. Predkladaný príspevok sa zaoberá problematikou rodín s dieťaťom postihnutým autizmom, etickým prístupom špeciálnych pedagógov cez špeciálno-pedagogickú pomoc v špeciálnych základných školách.
V roku 2008/2009 sme robili výskum, ktorého cieľom bolo pozorovať, popísať, analyzovať a porovnávať rôzne činitele, ktoré ovplyvňujú výsledky edukácie u žiakov s autizmom na špeciálnych základných školách v Žilinskom kraji. Výskumom sme sledovali výber najčastejšie používaných metód a foriem, pomocou ktorých špeciálni pedagógovia pomáhajú využiť všetky nadobudnuté vedomosti, zručnosti a návyky žiaka s autizmom k tomu, aby prežil život čo najhodnotnejšej kvality. Presvedčili sme sa, že autizmus je možné výrazne ovplyvniť špeciálno-pedagogickými metódami a prístupmi, ktoré je potrebné pre každé dieťa s autizmom uplatňovať prísne individuálne.
Kľúčové slová: autizmus, rodina, etika, špeciálno-pedagogické metódy, socializácia, komunikácia, vizualizácia, narušená sociálna interakcia.

Abstrakt: Autism is a pervasive developmental disorder with multifactorial causes. It interferes with the overall development of the child and it affects its education, training and socialization. Despite the common characteristics the spectrum of autistic disorders is very heterogeneous and therefore the needs of families with these disabilities are very variable. The article deals with families with a child with autism, ethical approach of special teachers through special educational support in special schools. We conducted in 2008/2009 a research, which aimed to observe, describe, analyze and compare the various factors which affect the results of education of students with autism in special schools in Žilina region. In the research we have followed selection of most frequently used methods and forms by which special educators help utilize all the acquired knowledge, skills and habits of the pupil with autism to live the most valuable quality of life. We have seen that autism can be significantly affected the specific pedagogical methods and approaches. Selection of these for every child with autism to apply is strictly individual.
Keywords: Autism, family, ethics, special pedagogical methods, socialization, communication, visualization, impaired social interaction.

Prof. Rudolf Jedlička hovorí: „Nie je ťažké milovať dieťa zdravé a krásne, avšak len veľká láska sa dokáže skloniť, k dieťaťu postihnutému.'

Aplikovaná etika v probácii a mediácii v trestných veciach

jan 1 2011

Applied Ethics in probation and mediation in criminal matters
Abstrakt: Príspevok sa zameriava na charakteristiku a základné informácie o projekte Univerzitnej Grantovej Agentúry UKF v Nitre s názvom „Tvorba, implementácia a evaluácia etického kódexu probačných a mediačných úradníkov v Slovenskej republike“. Zároveň zdôrazňuje potrebu etického kódexu v práci probačného a mediačného úradníka ako nástroja etického rozhodovania v sociálnej práci.
Kľúčové slová: Etický kódex. Etické rozhodovanie. Mediácia. Probácia.

Abstract: Paper focuses on the charasteristics and basic information about the project of the Grant Agency of the University in Nitra, entitled „Design, implementation and evaluation of an ethical code of probation and mediation officers in the Slovak Republic“. It also stresses the need for a code of ethics in the work of probation and mediation officers as a tool for ethical decision making in social work.
Keywords: Code of ethics. Ethical decision making. Mediation. Probation.

Etické aspekty sociálnej práce s marginalizovanými rómskymi spoločenstvami

jan 1 2011

Ethical aspects of social work with marginalized Roma communities

Abstrakt: Príspevok v teoreticko – empirickej dimenzii na jednej strane deskriptívne poukazuje na všeobecne známe etické princípy sociálnej práce. Na druhej strane ich konfrontuje s doterajšou aplikačnou praxou a dosiahnutými výsledkami v riešení sociálno – ekonomickej degradácie marginalizovaných a exkludovaných rómskych spoločenstiev, existenčne žijúcich v segregovaných osadách, či mestských štvrtiach.
Kľúčové slová: Etické aspekty, princípy, marginalizácia, rómske spoločenstvá, aplikačná prax.

Abstract: The contribution, in theoretically – empirical dimension, descriptely points out the generallz known ethical principles of social work. On the other hand it confronts them with the existing application practice and with the results achieved in solving the socio/economic degradation of marginaliyed and excluded Roma communities existentially living in segregated settlements or urban districts.
Keywords: Ethical aspects, principles, marginalization, Roma communities, application practice.

Fenomén morálnej imaginácie v oblasti sociálnej práce

jan 1 2011

The Phenomenon of Moral Imagination in the area of Social Work
Abstrakt: Príspevok Fenomén morálnej imaginácie v oblasti sociálnej práce sa dotýka problematiky morálnej imaginácie ako moderného prvku v aplikovaných etikách. Základné chápanie imaginácie, jej zdroje a najčastejšie využitie nachádzame najmä v psychológií. Prostredníctvom ponímania imaginácie v psychológií a v psychoterapii sa prenesieme do filozofie a následne do etiky. Imaginácia, resp. citlivosť sa dotýka všetkých oblastí ľudských činností. Významnú pozíciu zastáva aj v oblasti sociálnej práce, kde je etika od samotných počiatkov jej neoddeliteľnou súčasťou. Imaginácia predstavuje zaujímavý, svojím spôsobom aj nový a neprebádaný prvok v oblasti aplikovaných etík na Slovensku. Našou úlohou bude rozpracovať jej základné charakteristiky, a tak ju priblížiť do povedomia našej spoločnosti.
Kľúčové slová: Imaginácia, imaginácia a etika, imaginárna sympatia, etika, aplikovaná etika, praktická etika, sociálna práca.

Abstract: Contribution The Phenomenon of Moral Imagination in the area of Social Work touches on issues Moral Imagination as a modern Element in Applied Ethics. Basic understanding of imagination its resources and its most common use which can be found mostly in psychology. By means of imagination understanding in psychology and psychotherapy we transfer into philosophy and ethics. Imagination, respectively sensitivity, affects all areas of human activities. Important position takes also in area of Social Work, where ethics is from the outset an integral part thereof. Moral Imagination represents an interesting as well as new and unexplored element in the area of Applied Ethics in Slovakia. Our task is to describe its basic characteristics and thus bring it into awareness of our society.
Keywords: Imagination, imagination and ethics, imaginary sympathy, ethics, applied ethics, practical ethics, social work.

Paliatívna a hospicová starostlivosť ako súčasť etiky života

jan 1 2011

Palliative and hospice care ethics as part of life
Abstrakt: Paliatívna a hospicová starostlivosť rešpektuje individualitu každého človeka. Je zameraná na riešenie biologických, psychických, sociálnych a spirituálnych – duchovných potrieb ľudského jedinca, jeho blízkych a pri tom nesmieme zabudnúť ani na etiku života, ktorá je jej súčasťou.
Hospicová starostlivosť pomáha žiť umierajúcemu čo najlepšie až do poslednej chvíle. Neberie chorému nádej, naopak, pomáha mu hľadať zmysel života, pomáha mu uvedomiť si, kde je užitočný a kde môže byť užitočný. Týmto príspevkom chceme poukázať na potrebu celostného prístupu starostlivosti o terminálne chorých a zomierajúcich, na ich potrebu zachovať etiku života a ich práva, potreby a rešpektovanie ich dôstojnosti. Je dôležité usilovať sa o hľadanie objektívneho pohľadu na problémy choroby a zomierania v kontexte etiky života a celkového pohľadu na človeka v jeho jedinečnosti a v skutočnosti, že je jeden z nás.
Kľúčové slová: Etika, etika života, filozofia, hospicová starostlivosť, paliatívna starostlivosť, zdravie.

Abstract: Palliative and hospice care respects the individuality of each person. It aims to address the biological, psychological, social and spiritual - spiritual needs of human beings, their relatives and that we must not forget the ethics of life, which is part of it.
Hospice care helps the dying to live the best until the last moment. It does not take a sick hope in turn helps him find meaning in life, helps him realize where it is useful and where it can be useful. In this contribution we highlight the need for holistic approach to care for the terminally ill and dying, their need to maintain the ethics of life and their rights, needs and respect their dignity. It is important to pursue the search for an objective view of the problems of disease and dying in the context of ethical life and the overall view of a man in his uniqueness and the fact that one of us.
Key words: Ethics, ethics of life, philosophy, hospice care, palliative care, health.

Etické aspekty sociální práce s ohroženým dítětem

jan 1 2011

Abstrakt: Sociální práce s ohroženým dítětem vyžaduje zvláštní pozornost z hlediska etiky. Příspěvek se zaměřuje na praktické otázky v oblasti práce s ohroženým dítětem. Práce se zabývá dilematy, se kterými se setkávají pomáhající profesionálové pracující s dětmi a mládeží v otázce poskytování informací o ohroženém dítěti. Každý z těchto profesionálů se někdy setkal s otázkou, komu a jaké poskytnout informace. Příspěvek se zabývá legislativním vymezením a osobními etickými otázkami.
Dítě má v právním systému zvláštní postavení, jsou zvláště zohledňována jeho práva a ochrana. Jak uvádí Špeciánová (2005, s. 3), je povinností státu poskytovat ochranu dětem, chránit jejich zdravý vývoj a právem chráněné zájmy. To vyplývá z řady norem ústavního a mezinárodního charakteru. Ve svém příspěvku bych se chtěla zaměřit na to, jaké informace je vhodné a nutné v souvislosti s dětmi poskytovat a jakých institucí se informace o ohroženém dítěti týkají.

Etika v práci sociálneho pracovníka s klientom v zariadení sociálnej starostlivosti

jan 1 2011

Ethics in the work of social worker with clients in social services facility

Abstrakt: Sociálna práca sa neustále dostáva do každej oblasti života človeka. Aj klient v zariadení sociálnej starostlivosti je viac menej úplne odkázaný na jej prácu a starostlivosť, preto sa v zručnosti sociálneho pracovníka čoraz viac do popredia dostávajú aj schopnosti vedieť správne diagnostikovať klientove potreby a na základe toho aplikovať vhodne metódy a pri ich realizácií sa riadiť zásadami etického kódexu.
Kľúčové slova: Etický kódex, klient, sociálna práca.

Abstract: Social work is constantly getting into every area of human life. Equipment of a client welfare is more or less completelly dependent on her work and care, because the skills of social workers increasingly at the fore and ability to know properly diagnose clienťs needsand, therefore, appropriate methods and in implementing them is governed by the Code of Ethics.
Keywords: Code of Ethics, client, social worker.

Lichva jako etický problém v sociálně vyloučených lokalitách

dec 29 2010

Usuary as the ethical problema in the social excluded localities
Abstrakt: Sociálně vyloučená lokalita je společenský problém, který se týká nás všech. Jedním ze znaků sociálně vyloučených lokalit jsou sociálně patologické jevy, které se v těchto lokalitách objevují. Lichva je jedním z nich. Prohlubuje zadlužení a chudobu obyvatel. Jedinou možností, jak se lichvy zbavit je nekompromisní kontrola a tvrdé sankce za její výskyt.
Kíčová slova: Sociálně vyloučené lokality, lichva, úvěr, dluh, index, znak, Romové.

Abstract: Socially excluded site is a social problem that affects us all. One of the features of socially excluded localities are socially pathological phenomena that occur in these locations. Usury is one of them. Deepening debt and poverty. The only way to get rid of usury is a strong monitoring and severe sanctions for its occurrence.
Keywords: Social excluded localities, usury, loan, debt, index, sign, Roma people.

Sociálny dopad HIV/AIDS na deti v Kambodži

dec 29 2010

Abstract: The article presents an introduction to current HIV/AIDS situation in Cambodia and the problems of Social impact of HIV/AIDS on children in Cambodia. HIV positive children are the most vulnerable in Cambodian society and are in high risk of violations of their Human Right. They are facing stigmatization and discrimination in daily life and are often exposed to negligence and abuse.
Keywords: Cambodia, Children, HIV/AIDS, Social impact, Education

Pre hladujúcich už vyzbierali milión eur

dec 20 2010

Štvrtý ročník verejnej zbierky Boj proti hladu je ukončený. Vyzbierané prostriedky zmiernia biedu na Haiti.
Haiti 12. januára 2010 zasiahlo silné zemetrasenie. Ostrovná krajina má v súčasnosti veľké problémy aj so šíriacou sa cholerou. Pomôcť sa snaží celý svet a Slováci tiež nezaostávajú. Vo verejnej zbierke Boj proti hladu, ktorej štvrtý ročník sa skončil 31. októbra, vyzbierali vyše 270 tisíc eur.

Zdravotno-sociálna verzus sociálno-zdravotná starostlivosť o zomierajúceho klienta

dec 18 2010

Health-social versus social-health care for dying patients
Abstrakt: Príspevok sa zameriava na poskytovanie sociálnej a zdravotnej starostlivosti zomierajúcim pacientom, vnímajuc túto problematiku z pohľadu sociálnych a zdravotných pracovníkov, v zariadeniach poskytujúcich paliatívnu a hospicovú starostlivosť. V procese rozhodovania zúčastnený nie je len samotný zomierajúci pacient, ale aj jeho rodina a celý sprevádzajúci tím pracovníkov.
V príspevku autorky prezentujú vybraný výsek z výsledkov prieskumu z oblasti poskytovania paliatívnej a hospicovej starostlivosti. Získané výsledky naznačujú, že u zdravotných a sociálnych pracovníkov, pracujúcich v zariadeniach poskytujúcich paliatívnu a hospicovú starostlivosť, je potrebné venovať sa zefektívneniu komunikácie medzi pracovníkmi, klientmi a ich rodinami, potrebám ďalšieho vzdelávania v paliatívnej oblasti a najmä zamerať sa na prepojenie sociálnej a zdravotnej starostlivosti v paliatívnej medicíne.
Kľúčové slová: Umieranie a smrť, paliatívna starostlivosť, hospicová starostlivosť, multidisciplinárny tím, zdravotný pracovník, sociálny pracovník, sociálno-zdravotná starostlivosť, etika, komunikácia.

Abstract: The paper focuses on the provision of social and health care to patients dying, sensible this issue from the perspective of social and health workers in facilities providing palliative and hospice care. The decision process involved not only the dying patient but also his family and all accompanying the team. In this paper the authors present a selected segment of the survey results from the provision of palliative and hospice care. The results obtained suggest that health and social workers working in facilities providing palliative and hospice care should be taken to streamline communications between staff, clients and their families need training in the field of palliative and mainly focus on linking social and health care in palliative medicine.
Keywords: Death and dying, palliative care, hospice care, multidisciplinary team, health worker, social worker, social and health care, ethics, communication.

Problémy a zmeny v súčasnej rodine

dec 18 2010

Problems and changes in family
Abstrakt: Autorka sa zaoberá niektorými problémami a zmenami súčasnej rodiny, ako transformácia spoločnosti vytvorila nové životné situácie a podmienky. Prináša pohľad na zmeny rodinného, partnerského a rodičovského správania jednotlivcov.
Kľúčové slová: Globalizácia, reproduktívne správanie, rodinná výchova, rozvodovosť, zodpovednosť, hodnotový systém.

Abstract: The author deals with some problems and changes to the current family, as a transformation of developing new life situations and conditions. Provides insight into changes in family, peer and parental behavior of individuals.
Key words: Globalisation, reproductive behaviour, family education, divorce rate, responsibility, value system.

Sociálna politika a prirodzenosť človeka v etike sociálnej práce – rozprava o Láske a Svetle

dec 18 2010

Social policy and human nature in social work ethics - a treatise on Love and Light

Abstrakt: Aby sa mohli vnútorne procesy počas činnosti sociálnej práce slobodne rozvíjať, potrebuje mať sociálna práca vyjasnené vzťahy voči vonkajším vplyvom, pretože sama o sebe je súčasťou širšieho spoločenského diania sociálnej politiky na rôznych úrovniach (rodina, obec, štát). Sociálna práca nie je slúžkou sociálnej politiky, ale v sebe nesie trojjedinosť prirodzenosti človeka - politiky, ekonomiky a morálky.
Sociálna práca neprotirečí sociálnej politike, pretože sociálna práca nevychádza zo sociálnej politiky, ale pohybuje sa v jej priestore, kde ohraničenia sú vo všeobecnosti určované morálnou stránkou. Jedna z foriem sociálnej práce – sociálna pomoc bez racionálneho zastúpenia reciprocity vytvára nemožnosť zodpovedného konania jedinca a tento môže zostať v zajatí ešte väčšej osobnej neslobody, bez možnosti prejavenia ľudskej prirodzenej potreby milovať a byť milovaný. Láska potrebuje smerovanie a z tohto hľadiska sociálna práca nemá k jedincovi len klientsky vzťah, ale aj obsahovú pozíciu tútorskej formy. Tento prístup je vedený pochodňou (Svetlo a Teplo), zviditeľňuje svojim svetlom poznanie a teplom iniciuje motiváciu konania a je hlasom Rozumu smerujúci k povinnosti a zodpovednosti.
Kľúčové slova: Etika, morálka, sociálna práca, prirodzenosť človeka, sociálna politika, Láska, Svetlo, osobná sloboda, povinnosť, zodpovednosť.

Abstract: For a free development of internal processes of social work, because of its integration in broader sphere of social policy on different levels (family, municipality, state), there is a need to clarify its relationships to external influences. Social work is not a servant of Social policy, but encompasses the trinity of human nature – politics, economics and morality. Social work is not in contradiction with social policy, because it moves within its borders, where the limits in general are set by its moral aspect. One of the forms of social work – social help without rationally included reciprocity, creates impossibility of a responsible action of an individual, which can remain captured by an even greater lack of freedom, without any possibility of expressing his/hers natural human need – to love and be loved. Love does need to have a direction, and observed from this point of view, social work does not regard the individual only as a client, but it also takes a supervisory standpoint. This approach is guided by a “torch” (Light and Warmth), illuminating the knowledge by its light, initiating the motivation of action by its warmth and serves as a voice of Reason guiding towards responsibility.
Key words: Ethics, morality, social work, human nature, social policy, love, light, personal freedom, liability, responsibility.

Nízkoprahové sociálne služby. Riešenie pre závislých a neprispôsobivých ľudí bez prístrešia?

dec 15 2010

Írsky model nízkoprahových sociálnych služieb pre ľudí bez prístrešia a filozofia znižovania rizík

Podľa posledných údajov je v Írsku okolo 5000 bezdomovcov, z ktorých okolo 2300 žije v Dubline a okolitých oblastiach. Írska vláda ročne minie na riešenie otázky bezdomovectva v Dubline približne 62 miliónov EUR pochádzajúcich z Ministerstva životného prostredia a Ministerstva zdravotníctva. Okrem zabezpečenia zo strany štátu v Dubline funguje viac ako 20 mimovládnych organizácii, ktoré tiež zbierajú peniaze na tento účel a hľadajú dobrovoľníkov ochotných stráviť hodiny v dobrovoľníckej službe po celom meste.

Od Hippokrata k bioetike. (Bio) etické princípy a modely s dôrazom na sociálnu prácu

dec 8 2010

From Hippokrates to Bioethics. (Bio) ethical Principles and models with accent on the social Work
Abstrakt: K aktuálnym problémom súčasnej bioetiky patrí aj polemika o jej normatívnom základe. Otázka o tom, ktoré normy a princípy sú určujúce pre profesionálno-etické konanie v oblasti medicíny, ošetrovateľstva, sociálnej práce (a i.) patrí z tohto hľadiska k tým dôležitejším. Akcent kladieme na vybrané fundamentálne princípy, relevantné aj pre bioetiku aj sociálnu prácu.
Kľúčové slová: Bioetika, sociálna práca, neškodnosť, prospešnosť, povinnosť, ľudská dôstojnosť, sociálna spravodlivosť.

Abstract: The polemics about normative basis of the modern bioethics belongs to the urgent problems of it. The issue of which standards and principles determine professional-ethical behaviour in the fields of medicine, health care and social work, is of major importance. We emphasise selected fundamental principles, relevant both for bioethics and social work.
Key words: Bioethics, social work, ethical principles, nonmaleficance, beneficence, responsibility, human dignity, social justice.

Ponuka vzdelávania


Radi publikujete ale nemáte dobrú skúsenosť s inými časopismi? Publikujte články v časopise Prohuman a podcasty na Prohuman AI. Hľadáme práve Vás!